Načítavam stránku...
 

Obsadenie miesta odbornej referentky
na Študijné oddelenie Dekanátu Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave
a sekretárky na KOVE Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave prijme     

- 1 odbornú referentku na Študijné oddelenie Dekanátu FHI EU v Bratislave so zameraním na študijnú a sociálnu agendu študentov.

Termín nástupu: ihneď,  resp. podľa dohody (zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky).  Požiadavky: ukončené úplné stredoškolské vzdelanie, práca s  PC podmienkou, bezúhonnosť,  znalosť cudzieho jazyka a práce s IS AIS vítaná.  

-  1 sekretárku na Katedru operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave.

Termín nástupu: ihneď, resp. podľa dohody. Požiadavky: ukončené úplné stredoškolské vzdelanie, práca s  PC podmienkou, občianska a  morálna bezúhonnosť,  znalosť cudzieho jazyka vítaná.

      

Žiadosť o prijatie do zamestnania so súhlasom na spracovanie osobných údajov (tlačivo sa nachádza na www.euba.sk/zamestnanci/tlačivá), profesijný životopis a overenú kópiu maturitného vysvedčenia môžu uchádzači zaslať na adresu: Dekanát Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave, Dolnozemská c. 1, 852 35 Bratislava 5.

Informácie o vypísanom pracovnom mieste je možné dostať na  č. tel.  02 672 95 736, 02 672 95 734, 02 672 95 710 .

                                                         

prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.
dekan FHI EU v Bratislave

 

1. stupeň štúdia
Ročník Dátum zápisu a poslucháreň
  1. ročník denné + externé štúdium
všetky študijné programy

04.09.2017 o 09.00 v AULE EU

úvodné informácie

1. ročník denné štúdium – HI 04.09.2017 o 11.00 v B1.03
1. ročník denné štúdium – MR 04.09.2017 o 12.00 v B1.07
1. ročník denné štúdium – UC 04.09.2017 o 13.00 v B1.03
1. ročník externé štúdium – HI 04.09.2017 o 11.00 v B1.03
   
2. ročník denné štúdium – HI 06.09.2017 o 09.00 v B1.03
2. ročník denné štúdium – MR 06.09.2017 o 11.00 v B1.07
2. ročník denné – UC 06.09.2017 o 13.00 v B1.03
2. ročník externé štúdium – HI 06.09.2017 o 09.00 v B1.03
   
3. ročník denné štúdium – HI 07.09.2017 o 09.00 v B1.03
3. ročník denné štúdium – MR 07.09.2017 o 11.00 v B1.07
3. ročník denné štúdium – UC 07.09.2017 o 13.00 v B1.03
3. ročník externé štúdium – UC, HI 07.09.2017 o 11.00 v B1.03
Predlžujúci 3. ročník – HI (denná a externá forma) 14.09.2017 od 09.00 na študijnom oddelení
Predlžujúci 3. ročník – UC + MR (denná a externá forma) 14.09.2017 od 11.00 na študijnom oddelení
2. stupeň štúdia
Ročník Dátum zápisu a poslucháreň
1. ročník denné štúdium – AKT + OVE + ŠME                                                           05.09.2017 o 09.00 v B1.07
1. ročník denné štúdium – UA + UFM 05.09.2017 o 11.00 v B1.03
1. ročník externé štúdium – IM 05.09.2017 o 13.00 v B1.07
1. ročník denné štúdium – IM 05.09.2017 o 13.00 v B1.07
   
2. ročník denné štúdium – AKT + OVE + ŠME                                08.09.2017 o 09.00 v B1.03
2. ročník denné štúdium – IM 08.09.2017 o 11.00 v B1.07
2. ročník denné štúdium – UA 08.09.2017 o 13.00 v B1.03
3. ročník externé štúdium – IM 08.09.2017 o 11.00 v B1.07
MFM – všetky ročníky 11.9.2017 od 9 h na študijnom odd.
Predlžujúci 2.r.–AKT+OVE+ŠME+UA+IM+eIM 14.09.2017 od 13.00 na študijnom oddelení

 

 

 

 

Náhradný termín zápisu nebude. Kto sa nemôže zúčastniť osobne, musí ho zapísať niekto iný na úradne overené splnomocnenie.

V zmysle čl. 4 ods. 4 Študijného poriadku EU v Bratislave je účasť na zápise povinná, ale môže Vás zapísať aj zástupca na základe úradne overenej plnej moci, pričom musí predložiť všetky dokumenty, ktoré FHI EU v Bratislave požaduje pri zápise. Zápis v inom ako určenom termíne nie je možný.

Požaduje sa preukázanie študenta/zástupcu na základe občianskeho preukazu.

Každý študent má povinnosť si skontrolovať pred ukončením skúšobného obdobia, či má v AIS zapísané všetky a správne výsledky, prípadne do 7. 7. 2017 zabezpečiť zapísanie (komunikovať s príslušným učiteľom).

Prosíme, aby ste si so sebou priniesli vyplnený a podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov (týka sa všetkých študentov) https://fhi.euba.sk/studium/dokumenty-formulare

a študenti denného štúdia Čestné vyhlásenie: https://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/poplatky-spojene-so-studiom

Študenti externého štúdia a všetci v nadštandardnej dĺžke štúdia sú povinní si prečítať Internú smernicu o školnom a poplatkoch na ak. r. 2017/18:

https://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/poplatky-spojene-so-studiom

V prípade, ak budete žiadať o úpravu školného, odovzdáte na zápise aj žiadosť o zníženie, odpustenie, splátky. Tlačivo žiadosti: https://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/poplatky-spojene-so-studiom K žiadosti je potrebné doložiť všetky relevantné doklady, na základe ktorých žiadosť podávate, bez týchto dokladov je žiadosť neplatná.

Tlačivo na rodinné prídavky:

http://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSVaR/tlaciva/potvrdenie_o_nasvteve_skoly.pdf

Študenti, ktorí sa prídu zapísať do prvého ročníka (prvý i druhý stupeň štúdia) si okrem vyššie spomínaných dokladov prinesú:

Vytlačenú farebnú fotografiu tváre (portrétová fotografiu, ktorá musí spĺňať tieto parametre: min. rozmer 4,5 cm x 3,5 cm na bielom pozadí. Vzdialenosť medzi bradou a vrchom hlavy musí byť v rozsahu 70-80 % z výšky fotografie.

Overený doklad o ukončení predchádzajúceho štúdia (ak ho ešte nedoručili). Zahraniční študenti musia doručiť nostrifikovaný doklad o ukončení predchádzajúceho štúdia.

Prosíme, aby ste si so sebou priniesli vyplnený a podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov (týka sa všetkých študentov) https://fhi.euba.sk/studium/dokumenty-formulare

a študenti denného štúdia Čestné vyhlásenie: https://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/poplatky-spojene-so-studiom

Študenti, ktorí už študovali na FHI si prinesú vypísanú Žiadosť o uznanie vykonaných predmetov prípadne Žiadosť o priradenie témy záverečnej práce k aktuálnemu štúdiu (tlačivá tu: https://fhi.euba.sk/studium/dokumenty-formulare)

Študenti, ktorí už študovali na inej vysokej škole a majú záujem o uznanie predmetov si prinesú vypísanú Žiadosť o uznanie skúšok (tlačivo tu: https://fhi.euba.sk/studium/dokumenty-formulare) a originál výpisu známok, sylaby predmetov.    

HARMONOGRAM PROMÓCIÍ NA EKONOMICKEJ UNIVERZITE V BRATISLAVE V AKADEMICKOM ROKU 2016/2017 NA DRUHOM STUPNI ŠTÚDIA

Termín konania promócií:    26. 6. 2017  

Miesto konania promócií: Incheba

Dátum

9.00 – 11.00

11.00 – 13.00

13.00 – 15.00

15.00 – 17.00

26. 6. 2017

(pondelok)

 

FHI

FHI

FHI

XXXXXX

UA denné štúdium

UA ext.

IM denné + ext.

 AKT, OVE, ŠME

 

ABSOLVENTI  sa dostavia hodinu a pol vopred pred určeným časom promócií na nácvik nástupu pred halu C, vchod C 01.
Žiadame Vás o dochvíľnosť.
Počet hostí na jedného absolventa nie je obmedzený.

 

HARMONOGRAM PROMÓCIÍ NA EKONOMICKEJ UNIVERZITE V BRATISLAVE V AKADEMICKOM ROKU 2016/2017 NA PRVOM STUPNI ŠTÚDIA

Termín konania promócií:    6. 7. 2017

Miesto konania promócií: Aula EU v Bratislave 

Dátum

9.00 – 11.00

11.00 – 13.00

13.00 – 15.00

15.00 – 17.00

6. 7. 2017

(štvrtok)

FHI

FHI

 

 

UC (denné+ext.)

MR, HI (denné + ext.)

 xxxxxx

xxxxxx

 

ABSOLVENTI  sa dostavia hodinu a pol vopred pred určeným časom promócií na nácvik nástupu.

 

S c e n á r

promočného aktu absolventov

Príchod absolventov 1,5 h pred promóciami (kto sa dostaví menej ako 1 h pred začiatkom sa bohužiaľ už promócii nemôže zúčastniť). Každý študent po príchode musí čo najskôr vyhľadať študijné referentky, každý sa v rámci prezencie 2 x podpíše (ak sa tak nestane bude  diplom študenta vyradené a meno vyčiarknuté zo zoznamu – vzhľadom na veľký počet absolventov nevieme inak zistiť, či sa daný absolvent dostavil, alebo nie).

1.    Nástup absolventov:

–     zoradenie do dvojíc a za sprievodu hudby Händel: Hudba k ohňostroju (stopa 1, 4:37) prejdú zoradení po dvoch, rozídu sa k stoličkám (študenti si so sebou neberú mobily, kabelky, žuvačky a pod.),

–     ostanú stáť pred stoličkami.

 

2.    Príchod akademických funkcionárov:

-  za zvuku fanfár (stopa 2, 4:53) prichádzajú a postavia za svoju stoličku (pedel počká kým rektor obíde stôl a prejde rovno k svojej stoličke) ostávajú stáť.

 

3.     Štátna hymna (stopa 3, 1:20) –  všetci stoja, po ukončení si všetci sadnú, najskôr funkcionári, potom absolventi.

 

4.    Predstavenie akademických funkcionárov  - prodekan pre vzdelávanie.

 

5.   Otvorenie: číta dekan  prof.  Ing. Ivan Breziva, PhD.

vstane, prejde k pultu, číta otvorenie a požiada pána rektora/prorektora o súhlas na promočný akt, vráti sa na miesto.

 

6.    Súhlas na promočný akt:  Rektor/prorektor.

 

7 . Predslov a sľub absolventov:

Promótor vyzve zástupcu absolventov k zloženiu sľubu: zástupca  absolventov príde k pultu, prorektor dá pokyn na postavenie sa, pri čítaní sľubu všetci stoja, zástupca absolventov prečíta sľub absolventov,

S ľ u b   a b s o l v e n t o v: 

V mene všetkých, dnes promovaných inžinierov a inžinierok sľubujem, že poznatky ekonomickej vedy, ktoré sme si počas štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave osvojili, budeme tvorivo a iniciatívne uplatňovať vo svojej ďalšej práci v záujme ďalšieho rozvoja Slovenskej republiky.

-       po prečítaní sľubu predstúpi zástupca absolventov pred rektora/prorektora, podá mu ruku, ukloní sa mu a vráti sa na svoje miesto,

-       zhromaždenie sa usadí,  zostane stáť iba ten rad, ktorý preberá diplomy,

-       pedel rektora prejde so žezlom dopredu (vyznačené miesto) a oprie si žezlo do stojana.

 

8. Preberanie diplomov: (stíšená hudba Vivaldi: Štyri ročné obdobia , stopa 7, 10:26, stopa 8, 10:43)

promotor/a  ktorý/á číta zoznam absolventov prejde k rečníckemu pultu, prečíta zo zoznamu absolventov: meno, priezvisko absolventa, narodený v miesto narodenia (vydatá absolventka: meno, priezvisko rodená rodné priezvisko narodená v miesto narodenia), - po prečítaní potlesk,

absolvent/ka po prečítaní svojho mena pristúpi k žezlu (ktoré drží rektorov pedel), s 2 prstami sa dotkne žezla, povie  „sľubujem“,

prejde pred  rektora/prorektora Ekonomickej univerzity a ukloní sa mu (nie dekanovi), prejde k prodekanovi a prevezme diplom, následne sa ukloní publiku (potlesk)

ak študent získava cenu dekana/rektora, vráti sa pokloniť dekanovi/rektorovi a prevezme cenu, opäť sa ukloní obecenstvu,

študent sa vráti na koniec svojho radu (nie na svoje miesto, študenti sa postupne posúvajú o jedno miesto až sa nakoniec vrátia k svojej stoličke, keď si prevezme diplom posledný z radu, tak sa posadia a postaví sa ďalší rad).

 

9. Poďakovanie absolventov:

-       k rečníckemu pultu predstúpi (bez vyzvania) zástupca/kyňa absolventov, ktorý číta poďakovanie.

 

10.  Gratulácia:

dekan FHI prof. Ing. Ivan Brezina, PhD. číta gratulačnú reč

 

11. Gaudeamus igitur (stopa 4, 1:58) - všetci stoja.

 

12. Odchod akademických funkcionárov: - všetci stoja

-       začnú hrať fanfáry (stopa 5, 4:54)

-       za zvuku fanfár prejde pedel rektora pred rektora/prorektora, otočí sa k obecenstvu, počká, kým rektor obíde stôl. Funkcionári odchádzajú v opačnom poradí ako prišli.

 

13. Odchod absolventov:

- za zvukov hudby Händel: Hudba k ohňostroju (stopa 6, 4:37) absolventi po dvojiciach (každý z jednej strany) prejdú do stredu, kde sa uklonia obecenstvu a pomaly dolnými vchodmi odídu medzi obecenstvo.

 

Žiadame Vás o dochvíľnosť.
Počet hostí na jedného absolventa nie je obmedzený.

Prihlasovanie na druhý cudzí jazyk do druhého ročníka sa bude konať od 9.5. do 15.5.2017 a týka nasledujúcich študentov:

Študijný program Účtovníctvo – 1. ročník – denná forma štúdia

Študijný program Manažérske rozhodovanie – 1. ročník – denná forma štúdia

Študijný program Hospodárska informatika – 1. ročník – denná/externá forma štúdia

Na základe voľby druhého cudzieho jazyka bude študent druhého ročníka zaradený v treťom semestri do kurzu Odborný cudzí jazyk pre stredne pokročilých I. Požadovaná vstupná vedomostná úroveň pre štúdium druhého cudzieho jazyka je B1 CEFR. Na druhý cudzí jazyk sa nemôžu prihlásiť študenti s úrovňou začiatočník. V prípade potreby si FAJ EU v Bratislave vyhradzuje právo vstupného testovania jazyka.

Študent je povinný absolvovať celkom 2 semestre. Prvý kurz č. 9 sa končí písomnou skúškou a druhý kurz č. 10 sa končí kombinovanou skúškou. Podmienky sú rovnaké v dennej aj externej forme štúdia.

Kurzy v CJ 2 sa delia nasledovne:

Kurz č. 9 Odborný cudzí jazyk pre mierne pokročilých I. (zimný semester),

Kurz č. 10 Odborný cudzí jazyk pre mierne pokročilých II. (letný semester).

Postup prihlasovania v AIS je obdobný ako pri prihlasovaní sa na povinne voliteľné predmety (študenti, ktorí sa už nahlasovali na povinne voliteľné predmety vynechajú kroky 1-4).

Otázky adresujte na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Postup prihlasovania v AIS

Dobrý deň, 

požiadala by som Vás, pokiaľ máte doklady, ktoré potvrdzujú Váš nárok na doplnkové body pri ubytovaní (osirelosť, ZŤP, študent so špecifickými potrebami, reprezentácia univerzity či fakulty vo vedeckých, športových, umeleckých súťažiach, atď.) doručte  mi kópiu týchto dokladov osobne do miestnosti D8.36 (Strešňáková) alebo pošlite scan dokumentov na mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . Je potrebné doručiť tieto dokumenty ešte v termíne, kedy sa podávajú prihlášky, takže do 26.5.2017, aby sa stihli spracovať  a započítať. 

V prípade akýchkoľvek otázok stýkajúcich sa ubytovania sa prosím obracajte na mňa alebo študentský parlament. (na pani Michalicovú alebo na referentky v miestnosti D7.38 už prosím nie.).

 

Obsadenie miesta odbornej referentky
na Oddelenie vedy, doktorandského štúdia a medzinárodných vzťahov,
Dekanát Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

     Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave prijme na voľné pracovné miesto:  odbornú referentku na Oddelenie vedy, doktorandského štúdia a medzinárodných vzťahov. Termín nástupu: ihneď  resp. podľa dohody.

     Požiadavky: ukončené úplné stredoškolské vzdelanie, práca s  PC podmienkou, občianska a  morálna bezúhonnosť,  znalosť cudzieho jazyka a práce s IS AIS vítaná.

     Žiadosť o prijatie do zamestnania so súhlasom na spracovanie osobných údajov (tlačivo sa nachádza na www.euba.sk/zamestnanci/tlačivá), profesijný životopis a overenú kópiu maturitného vysvedčenia môžu uchádzači zaslať na adresu: Dekanát Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave, Dolnozemská c. 1, 852 35 Bratislava 5.

Informácie o vypísanom pracovnom mieste je možné dostať na  č. tel.  02 672 95 736, 02 672 95 734, 02 672 95 710 .

                                                         

prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.
 dekan FHI

Výber PVP a VP sa uskutoční od 24.4.2017 (pondelok) od 8,00 hod. do 28.4.2017 (piatok).

Študenti si vyberajú iba z uvedených predmetov určených pre št. program, ktorý navštevujú a zároveň sú zverejnené v nasledujúcom dokumente (predmety, ktoré v nasledujúcom dokumente chýbajú, nebudú otvorené i napriek tomu, že v AIS ich nájdete). Informačné listy k predmetom (sylaby) nájdete priamo v AIS. Predmety budú otvorené pri nahlásenom počte min 15 študentov. Ak sa na predmet neprihlási dodatočný počet študentov, študenti budú následne vyzvaní na dodatočné prihlásenie sa na iný PVP – termín: máj 2017.

Ponuka predmetov s kódmi i postup prihlasovania je v nasledujúcom dokumente:

Ponuka povinne voliteľných predmetov pre ak. rok 2017-2018

Akékoľvek otázky ohľadom PVP adresujte na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Informácia pre št. program Informačný manažment: predmety sa budú vyučovať s semestri, ktorý je uvedený v dokumente.

Informácia pre št. program Účtovníctvo: PVP III pre 3. ročník sa presunul z letného do zimného semestra (výsledok novej akreditácie).

1. stupeň štúdia:
1. súťažná komisia

1. miesto:         Patrícia DUCHONOVÁ
Téma práce:     Automatizované spracovanie účtovných záznamov v podvojnom účtovníctve

2. miesto:         Monika ŠLAUKOVÁ
Téma práce:     Účtovanie a vykazovanie dotácií podľa právnej úpravy v Slovenskej republike

3. miesto:         Katarína TASÁRYOVÁ
Téma práce:     Vlastné a cudzie zdroje financovania

2. súťažná komisia

1. miesto:         Petra ŠRÁMKOVÁ
Téma práce:     IPv6

2. miesto:         Juraj LIPOVSKÝ
Téma práce:     Tvorba mobilnej aplikácie pre nevidiacich - priestorová orientácia

3. miesto:         Miloš KRUK
Téma práce:     Systém na zaznamenávanie dochádzky pomocou technológie NFC. Mobilná aplikácia

FHI nominuje na „Cenu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave za študentskú vedeckú a odbornú činnosť“ za r. 2017 prácu:
1. stupeň štúdia:

Petra ŠRÁMKOVÁ
Téma práce:     IPv6


2. stupeň štúdia:
1. súťažná komisia

1. miesto:         Marek STREŽO, Bc.
Téma práce:     Odhad ekonomického kapitálu prostredníctvom stochastických metód

2. miesto:         Martina LAKATOVÁ, Bc.
Téma práce:     Analýza materiálnej deprivácie využitím longitudinálnych údajov

3. miesto:         Bernadeta PLANKÓOVÁ, Bc.
Téma práce:     Matematicko-štatistické metódy v účtovníctve

FHI nominuje na „Cenu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave za študentskú vedeckú a odbornú činnosť“ za r. 2017 prácu:
2. stupeň štúdia:

Marek STREŽO, Bc.
Téma práce:     Odhad ekonomického kapitálu prostredníctvom stochastických metód

Poradie študentov nominovaných za FHI:

1. Beňová Zuzana
2. Bednárová Erika
3. Bacigál Michael
4. Tuček Radovan
5. Palijová Nikoleta
6. Bujdošová Ivana
7. Šimoňaková Dominika
8. Šimeková Alexandra
9. Kresan Adam
10. Hajná Dominika
11. Reháková Naďa
12. Zarevúcka Žofia
13. Jarab Marek
14. Brusák Ján
15. Sojková Simona
16. Turák Michal
17. Hojova Monika
FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?