Načítavam stránku...
 

HARMONOGRAM PROMÓCIÍ NA EKONOMICKEJ UNIVERZITE V BRATISLAVE V AKADEMICKOM ROKU 2016/2017 NA DRUHOM STUPNI ŠTÚDIA

Termín konania promócií:    26. 6. 2017  

Miesto konania promócií: Incheba

Dátum

9.00 – 11.00

11.00 – 13.00

13.00 – 15.00

15.00 – 17.00

26. 6. 2017

(pondelok)

 

FHI

FHI

FHI

XXXXXX

UA denné štúdium

UA ext.

IM denné + ext.

 AKT, OVE, ŠME

 

ABSOLVENTI  sa dostavia hodinu vopred pred určeným časom promócií na nácvik nástupu pred halu C, vchod C 01.
Žiadame Vás o dochvíľnosť.
Počet hostí na jedného absolventa nie je obmedzený.

 

HARMONOGRAM PROMÓCIÍ NA EKONOMICKEJ UNIVERZITE V BRATISLAVE V AKADEMICKOM ROKU 2016/2017 NA PRVOM STUPNI ŠTÚDIA

Termín konania promócií:    6. 7. 2017

Miesto konania promócií: Aula EU v Bratislave 

Dátum

9.00 – 11.00

11.00 – 13.00

13.00 – 15.00

15.00 – 17.00

6. 7. 2017

(štvrtok)

FHI

FHI

 

 

UC (denné+ext.)

MR, HI (denné + ext.)

 xxxxxx

xxxxxx

 

ABSOLVENTI  sa dostavia hodinu vopred pred určeným časom promócií na nácvik nástupu.
Žiadame Vás o dochvíľnosť.
Počet hostí na jedného absolventa nie je obmedzený.

Vážené študentky a študenti Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave,

dňom zverejnenia tejto výzvy sa môžete prihlasovať do dodatočného výberového konania na zahraničnú študentskú mobilitu v letnom semestri akademického roka 2017/2018 realizovanú cez program Erasmus+ študentská mobilita.

Každý prihlásený študent musí byť zaregistrovaný vo webovej aplikácii fungujúcej na www.studyabroad.sk, do tejto webovej aplikácie musí vložiť všetky požadované elektronické dokumenty a z tohto systému vytlačenú a podpísanú prihlášku musí odovzdať do 2.6.2017 p. Lenke Kuklišovej (Oddelenie vedy, doktorandského štúdia a medzinárodných vzťahov FHI, D7.23, tel. 02 6729 5723, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

Vyberajte si len z univerzít uvedených v tomto dokumente.

Podrobnejšie informácie o mobilitnom štúdiu sú na nasledujúcej podstránke http://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/erasmus---studium-na-zahranicnej-univerzite

Manuál k prihlasovaniu sa do výberového konania na zahraničnú študentskú mobilitu sa nachádza v nasledujúcom dokumente:

http://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/medzinarodne-vztahy/erasmus/preview-file/studyabroad-manual-student-15238.pdf

                                                          

Ing. Igor Košťál, PhD.

prodekan pre informatizáciu, styk s verejnosťou a medzinárodné vzťahy FHI EU v Bratislave

 Dekan Fakulty  hospodárskej  informatiky  Ekonomickej univerzity v Bratislave  v súlade s § 77 ods. 1 a 4  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) vypisuje:

výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii  odborný asistent a asistent:
  •  9  miest odborných asistentov na Katedru účtovníctva a audítorstva,

  •  3 miesta odborných asistentov na Katedru operačného výskumu a ekonometrie,

  •  5 miest odborných asistentov na Katedru aplikovanej informatiky,

  •  5 miest odborných asistentov na Katedru štatistiky,

  •  5 miest odborných asistentov na Katedru matematiky a aktuárstva,

  •  1 miesto asistenta na Katedru štatistiky.

Ďalšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

Prihlasovanie na druhý cudzí jazyk do druhého ročníka sa bude konať od 9.5. do 15.5.2017 a týka nasledujúcich študentov:

Študijný program Účtovníctvo – 1. ročník – denná forma štúdia

Študijný program Manažérske rozhodovanie – 1. ročník – denná forma štúdia

Študijný program Hospodárska informatika – 1. ročník – denná/externá forma štúdia

Na základe voľby druhého cudzieho jazyka bude študent druhého ročníka zaradený v treťom semestri do kurzu Odborný cudzí jazyk pre stredne pokročilých I. Požadovaná vstupná vedomostná úroveň pre štúdium druhého cudzieho jazyka je B1 CEFR. Na druhý cudzí jazyk sa nemôžu prihlásiť študenti s úrovňou začiatočník. V prípade potreby si FAJ EU v Bratislave vyhradzuje právo vstupného testovania jazyka.

Študent je povinný absolvovať celkom 2 semestre. Prvý kurz č. 9 sa končí písomnou skúškou a druhý kurz č. 10 sa končí kombinovanou skúškou. Podmienky sú rovnaké v dennej aj externej forme štúdia.

Kurzy v CJ 2 sa delia nasledovne:

Kurz č. 9 Odborný cudzí jazyk pre mierne pokročilých I. (zimný semester),

Kurz č. 10 Odborný cudzí jazyk pre mierne pokročilých II. (letný semester).

Postup prihlasovania v AIS je obdobný ako pri prihlasovaní sa na povinne voliteľné predmety (študenti, ktorí sa už nahlasovali na povinne voliteľné predmety vynechajú kroky 1-4).

Otázky adresujte na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Postup prihlasovania v AIS

Dobrý deň, 

požiadala by som Vás, pokiaľ máte doklady, ktoré potvrdzujú Váš nárok na doplnkové body pri ubytovaní (osirelosť, ZŤP, študent so špecifickými potrebami, reprezentácia univerzity či fakulty vo vedeckých, športových, umeleckých súťažiach, atď.) doručte  mi kópiu týchto dokladov osobne do miestnosti D8.36 (Strešňáková) alebo pošlite scan dokumentov na mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . Je potrebné doručiť tieto dokumenty ešte v termíne, kedy sa podávajú prihlášky, takže do 26.5.2017, aby sa stihli spracovať  a započítať. 

V prípade akýchkoľvek otázok stýkajúcich sa ubytovania sa prosím obracajte na mňa alebo študentský parlament. (na pani Michalicovú alebo na referentky v miestnosti D7.38 už prosím nie.).

 

Obsadenie miesta odbornej referentky
na Oddelenie vedy, doktorandského štúdia a medzinárodných vzťahov,
Dekanát Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

     Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave prijme na voľné pracovné miesto:  odbornú referentku na Oddelenie vedy, doktorandského štúdia a medzinárodných vzťahov. Termín nástupu: ihneď  resp. podľa dohody.

     Požiadavky: ukončené úplné stredoškolské vzdelanie, práca s  PC podmienkou, občianska a  morálna bezúhonnosť,  znalosť cudzieho jazyka a práce s IS AIS vítaná.

     Žiadosť o prijatie do zamestnania so súhlasom na spracovanie osobných údajov (tlačivo sa nachádza na www.euba.sk/zamestnanci/tlačivá), profesijný životopis a overenú kópiu maturitného vysvedčenia môžu uchádzači zaslať na adresu: Dekanát Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave, Dolnozemská c. 1, 852 35 Bratislava 5.

Informácie o vypísanom pracovnom mieste je možné dostať na  č. tel.  02 672 95 736, 02 672 95 734, 02 672 95 710 .

                                                         

prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.
 dekan FHI

Výber PVP a VP sa uskutoční od 24.4.2017 (pondelok) od 8,00 hod. do 28.4.2017 (piatok).

Študenti si vyberajú iba z uvedených predmetov určených pre št. program, ktorý navštevujú a zároveň sú zverejnené v nasledujúcom dokumente (predmety, ktoré v nasledujúcom dokumente chýbajú, nebudú otvorené i napriek tomu, že v AIS ich nájdete). Informačné listy k predmetom (sylaby) nájdete priamo v AIS. Predmety budú otvorené pri nahlásenom počte min 15 študentov. Ak sa na predmet neprihlási dodatočný počet študentov, študenti budú následne vyzvaní na dodatočné prihlásenie sa na iný PVP – termín: máj 2017.

Ponuka predmetov s kódmi i postup prihlasovania je v nasledujúcom dokumente:

Ponuka povinne voliteľných predmetov pre ak. rok 2017-2018

Akékoľvek otázky ohľadom PVP adresujte na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Informácia pre št. program Informačný manažment: predmety sa budú vyučovať s semestri, ktorý je uvedený v dokumente.

Informácia pre št. program Účtovníctvo: PVP III pre 3. ročník sa presunul z letného do zimného semestra (výsledok novej akreditácie).

1. stupeň štúdia:
1. súťažná komisia

1. miesto:         Patrícia DUCHONOVÁ
Téma práce:     Automatizované spracovanie účtovných záznamov v podvojnom účtovníctve

2. miesto:         Monika ŠLAUKOVÁ
Téma práce:     Účtovanie a vykazovanie dotácií podľa právnej úpravy v Slovenskej republike

3. miesto:         Katarína TASÁRYOVÁ
Téma práce:     Vlastné a cudzie zdroje financovania

2. súťažná komisia

1. miesto:         Petra ŠRÁMKOVÁ
Téma práce:     IPv6

2. miesto:         Juraj LIPOVSKÝ
Téma práce:     Tvorba mobilnej aplikácie pre nevidiacich - priestorová orientácia

3. miesto:         Miloš KRUK
Téma práce:     Systém na zaznamenávanie dochádzky pomocou technológie NFC. Mobilná aplikácia

FHI nominuje na „Cenu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave za študentskú vedeckú a odbornú činnosť“ za r. 2017 prácu:
1. stupeň štúdia:

Petra ŠRÁMKOVÁ
Téma práce:     IPv6


2. stupeň štúdia:
1. súťažná komisia

1. miesto:         Marek STREŽO, Bc.
Téma práce:     Odhad ekonomického kapitálu prostredníctvom stochastických metód

2. miesto:         Martina LAKATOVÁ, Bc.
Téma práce:     Analýza materiálnej deprivácie využitím longitudinálnych údajov

3. miesto:         Bernadeta PLANKÓOVÁ, Bc.
Téma práce:     Matematicko-štatistické metódy v účtovníctve

FHI nominuje na „Cenu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave za študentskú vedeckú a odbornú činnosť“ za r. 2017 prácu:
2. stupeň štúdia:

Marek STREŽO, Bc.
Téma práce:     Odhad ekonomického kapitálu prostredníctvom stochastických metód

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?