Načítavam stránku...
 

Postup prihlasovania sa na záverečné práce

Postup pre študentov "Odovzdanie Záverečnej práce do EZP v AIS"

Postup nahrávania záverečných prác do AIS

Posudok pre externého oponenta na diplomovú prácu

Komplexné informácie - smernice, vzory textov a pokyny k  ev. systému AIS

 

Prideľovanie tém záverečných prác - diplomových prác v akademickom roku 2017/2018

Vypisovanie, nahlasovanie sa a evidencia tém záverečných prác – diplomové práce – sa uskutoční cez Akademický informačný systém (AIS). Jednotlivé katedry vypíšu témy záverečných prác, ktoré budú zverejnené v AIS. Na každú tému sa môže prihlásiť len jeden študent.

Prosím dodržať nasledovný harmonogram:

Činnosti Termín
Všetky témy diplomových prác sa vložia do AIS (do tohto termínu je možné dohodnúť vlastnú tému záverečnej práce s príslušným vyučujúcim).   do 3.11.2017
Zverejnenie tém pre študentov – študenti si môžu prezrieť témy a vybrať si tému. 7.-10.11.2017

Študenti sa prihlasujú na témy záverečných prác cez AIS, modul Záverečné práce (návod je zverejnený na fhi.euba.sk).

Študenti, ktorí si v danom termíne nevyberú žiadnu prácu a nebudú mať ospravedlniteľný dôvod (napr. PN) – téma im bude pridelená.

od 10.11.2017 o 12:30 h do 13.11.2017

Náležitosti k vypracovaniu záverečných prác sú zverejnené tu: https://fhi.euba.sk/studium/inzinierske-studium/zaverecne-prace.

Nahlasovanie na záverečné práce sa koná v súlade s Internou smernicou č. 8/2017 o záverečných a habilitačných prácach zverejnenou na https://euba.sk/student/zaverecne-prace

Zoznam koordinátorov za jednotlivé katedry:

KAI        Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD. 

KM         Ing. Michal Páleš, PhD.

KOVE    Ing. Marián Reiff, PhD.

KŠ          Ing. Ján Bolgáč

KÚA      prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím pripomienky zaslať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

Postup pri odovzdávaní diplomových prác

Diplomová práca (záverečná práca) sa odovzdáva na sekretariáte katedry, ktorá tému práce vypísala, v pracovných dňoch v čase úradných hodín.

 

Termíny pre odovzdanie DP (na sekretariáte katedry)

DátumDeňČas
10. 5. 2017 streda 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
11. 5. 2017 štvrtok 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
12. 5. 2017 piatok 8:00 - 13:00

 

Diplomová práca musí byť odovzdaná do 12. 5. 2017.

Pred odovzdaním záverečnej práce musí byť práca uložená do Centrálneho registra záverečných prác cez AIS, najneskôr do termínu odovzdania záverečnej práce http://www.euba.sk/sk/zaverecne-prace/ s prihláškou na štátne skúšky je však potrebné odovzdať i výsledok kontroly originality, preto odporúčame do AIS nahrať prácu niekoľko dní pred prihlásením sa na štátne skúšky.

Študent odovzdáva záverečnú prácu zviazanú v tepelnej väzbe v 2 vyhotoveniach, vytlačená obojstranne (okrem úvodných strán, t.j. obojstranne od obsahu, potrebné nastaviť nepravidelné okraje, 3,5 cm na viazanej strane listu).

Súčasťou záverečnej práce musí byť Zadanie (vytlačené z AIS – vytlačí vedúci záverečnej práce – základná šablóna) a podpísané čestné vyhlásenie o samostatnom vypracovaní práce.

Súčasne so záverečnou prácou musí študent odovzdať: (Licenčné zmluvy musia byť podpísané vedúcim záverečnej práce!)

 • CD/DVD v 1 vyhotovení (voľne vložené v záverečnej práci). CD, resp. DVD nosič musí byť označený nasledovne: priezvisko a meno autora, fakulta, názov súboru uloženého na CD, resp. DVD nosiči (v tvare 201XFHIPRIEZVISKO_M, kde M je prvé písmeno mena autora);
 • Analytický list v 3 vyhotoveniach (vytlačené z AIS – tlačí študent z AIS – dá sa vytlačiť až po vložení práce do AIS)
  • 1 ks - odovzdáva sa spolu so záverečnou prácou na archiváciu do knižnice;
  • 1 ks - odovzdáva sa vedúcemu záverečnej práce;
  • 1 ks - katedra potvrdí prijatie práce a odovzdáva sa na študijnom oddelení.
 • Licenčnú zmluvu o použití záverečnej práce pre účely „centrálneho“ sprístupnenia práce v 3 vyhotoveniach, prípadne Žiadosť o zastavenie verejného sprístupňovania bez možnosti sprístupnenia (vytlačené z AIS – tlačí študent z AIS dá sa vytlačiť až po vložení práce do AIS, podpisuje vedúci záverečnej práce):
  • 1 ks - odovzdáva sa na archiváciu do knižnice;
  • 1 ks - odovzdáva sa vedúcemu záverečnej práce;
  • 1 ks - vyhotovenie zostáva u študenta.
 • Licenčnú zmluvu o použití záverečnej práce pre účely sprístupnenia práce prostredníctvom webového sídla EU v Bratislave v 3 vyhotoveniach (vytlačené z AIS – tlačí študent z AIS dá sa vytlačiť až po vložení práce do AIS, podpisuje vedúci záverečnej práce):
  • 1 ks - odovzdáva sa na archiváciu do knižnice;
  • 1 ks - odovzdáva sa vedúcemu záverečnej práce;
  • 1 ks - vyhotovenie zostáva u študenta.

 

Študent na katedru odovzdá:

 • 2 ks Záverečnú prácu - vytlačenú obojstranne (vedúci záverečnej práce, oponent, knižnica);
 • 1 ks CD/DVD (knižnica)
 • 2 ks Analytický list (1 ks katedra potvrdí prevzatie záverečnej práce, 1ks archivácia);
 • 2*2 ks Licenčnú zmluvu (1 ks knižnica, 1ks vedúci záverečnej práce)
 • Žiadosť o zastavenie verejného sprístupňovania bez možnosti sprístupnenia (ak študent o to žiada) (knižnica);

 

Študent podá prihlášku na štátne skúšky a obhajobu záverečnej práce cez AIS a na študijné oddelenie odovzdá do 12. 5. 2017 (inžinierske štúdium) do 15.00 hod.:

 • Analytický list, na ktorom katedra potvrdila prevzatie záverečnej práce;
 • Žiadosť o zastavenie verejného sprístupňovania bez možnosti sprístupnenia (ak študent o to žiada);
 • Index – ak bol študentovi index vydaný, ostatní si skontrolujú, či majú všetky hodnotenia za všetky predmety v AIS;
 • Protokol o kontrole originality záverečnej práce vytlačenú z AIS – len prvá strana (pri diplomových prácach – 40%);
 • v prípade záujmu potvrdí účasť na promóciách.

 

Na obhajobu záverečnej práce (diplomovej práce) si každý študent prinesie svoju prácu v tlačenej podobe a vypracované otázky z posudkov k záverečnej práci.

 

UPOZORNENIE

Na titulnom liste sa uvádza názov študijného odboru (bez kódu)

 

Študijné programy a študijné odbory:

 • Inžinierske štúdium:
  • Aktuárstvo (ŠO – Kvantitatívne metódy v ekonómii)
  • Operačný výskum a ekonometria (ŠO – Kvantitatívne metódy v ekonómii)
  • Štatistické metódy v ekonómii (ŠO – Kvantitatívne metódy v ekonómii)
  • Informačný manažment (ŠO – Kvantitatívne metódy v ekonómii)
  • Účtovníctvo a audítorstvo (ŠO – Účtovníctvo)

 

Pre vyplnenie Kódu (evidenčného čísla) použite nasledujúce čísla pracovísk:

 • 103002 Katedra účtovníctva a audítorstva
 • 103003 Katedra operačného výskumu a ekonometrie
 • 103004 Katedra aplikovanej informatiky
 • 103005 Katedra štatistiky
 • 103006 Katedra matematiky a aktuárstva

 

Teda napr. inžinierska práca na Katedre účtovníctva a audítorstva v študijnom programe Účtovníctvo a audítorstvo: 103002/I/2017/číslo ISIC (10-miestny, resp. 12-miestny číselný kód priamo pod fotografiou)

 

Študijný program: Účtovníctvo a audítorstvo

Študijný odbor: Účtovníctvo

Školiace pracovisko: Katedra účtovníctva a audítorstva

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte študijné oddelenie.

 

 

 

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?