Je práve obdobie, keď sa podávajú prihlášky na bakalárske i inžinierske štúdia. Pokiaľ váhaš, ponúkame "čísla" a grafy, ktoré sa týkajú našich študijných odborov a našich absolventov.

 Uplatnenie absolventov FHI na trhu práce

Odbory vzdelávania, v rámci ktorých pôsobia aj študijné programy zabezpečované Fakultou hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, patria v oblasti spoločenských vied, podľa portálu https://www.trendyprace.sk/sk, medzi najlepšie hodnotené.  Bližšie pozri https://www.trendyprace.sk/sk/absolventi/moje-trendy/top?guide=1).  A naše odbory patria medzi špičku najlepšie platovo ohodnotených odborov. 

 Odbory vzdelania s najvyššou hrubou priemernou mesačnou mzdou v roku 2018

Platy 1

v Bratislavskom kraji

platy

 

 

 

 

KME

 

Na  2. stupni poskytujeme štúdium v študijnom odbore Ekonómia a manažment v programoch 

  • Aktuárstvo,
  • Operačný výskum a ekonometria,
  • Informačný manažment,
  • Štatistické metódy v ekonómii,
  • Účtovníctvo a audítorstvo.

Priemerná hrubá mesačná mzda absolventov týchto odborov bola v roku 2017 2 133 eur (študijný odbor Účtovníctvo) a 1 888 eur (študijný odbor Kvantitatívne metódy v ekonómii - označenie do roku 2019). 

Bakalársky stupeň štúdia pripravuje našich študentov na pokračovanie na druhom stupni a poskytuje im základné a všeobecné vedomosti, ktoré sú potrebné na špecializované študijné programy na 2. stupni. Pre predstavu, ako nadväzujú jednotlivé študijné programy, je tu obrázok:

Letak FHI 2 stupen

Ukončenie bakalárskeho stupňa na inej škole však nie je prekážkou v štúdiu na druhom stupni na našej fakulte. Dokonca, ak sa zmenia preferencie študenta, na druhom stupni vlastne môže pokračovať "kdekoľvek" (sú tam ešte nejaké podmienky, ale to je špecifikované v podmienkach na prijatie na druhý stupeň). 

Pre ďalšiu motiváciu uvádzame ďalšie "čísla" a grafy, ktoré hovoria samy za seba. Sú to údaje spracované nezávislou agentúrou  www.trendyprace.sk a sú dostupné online.  Uvádzame len pár možností pracovných pozícií, naši absolventi toho zvládnu oveľa viac. 

V prípade potreby ďalších informácií môžete kontaktovať    - prípadne, ak potrebujete informácie ohľadom prihlášky, môžete kontaktovať  .

 

HI

KME 2

UCT

Takto to vyzerá, keď si na stránke vyberáte:

Financny analytik

Tu už ponúkame iba informácie:

IT

 

Spe ct

 

 

Finančný riaditeľ