Dňa 4. marca 2021 Mgr. Veronika Zimanová, koordinátorka SAS Academic, spoločne s príslušnými pedagógmi virtuálne odovzdala študentom certifikáty od softvérovej spoločnosti SAS Slovakia. 

Ocenení boli tí študenti študijných programov Štatistické metódy v ekonómii a Aktuárstvo, ktorí v letnom semestri 2019/2020 a/alebo v zimnom semestri 2020/2021 dosiahli vynikajúce výsledky z predmetov Viacrozmerné štatistické metódy (vyučujúca: doc. Ing. Mária Vojtková, PhD.), Regresná a korelačná analýza (vyučujúci: doc. Mgr. Erik Šoltés, PhD.), Štatistické metódy v marketingu (vyučujúci: Ing. Ondrej Dúžik, PhD.) a Programovanie v SAS-e (vyučujúci: Ing. Romana Šipoldová a Ing. Ondrej Dúžik, PhD.). Ocenení študenti na týchto predmetoch preukázali schopnosť adekvátne aplikovať príslušné štatistické metódy prostredníctvom produktov od spoločnosti SAS ako sú SAS Base, SAS Enterprise Guide a SAS Enterprise Miner.