Na zasadnutí Vedeckej rady FHI EU v Bratislave prebehlo odovzdávanie cien v oblasti vedeckej činnosti.

 

Dňa 20. 5. 2021 dekan FHI, prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.  odovzdal Ceny dekana FHI za najlepšie práce ŠVOČ za rok 2021 týmto študentkám:

Víťazná práca na 1. stupni:

Barbora ŠVRČKOVÁ (3. roč., Účtovníctvo)

  • Téma práce: Porovnanie daňového a odvodového zaťaženia SZČO a zamestnanca v SR
  • Konzultant: Ing. Zuzana Kubaščíková, PhD.

 Víťazná práca na 2. stupni:

Jana VAVRINCOVÁ, Bc. (2. roč., ŠME)

  • Téma práce: Sociálne bývanie v Európe
  • Konzultant: doc. RNDr. Viera Labudová, PhD.

a Ceny dekana FHI za publikačnú činnosť za rok 2020 v kategórii:

  • Vedecká monografia Petre Kriškovej, PhD.Ing. Jánovi Užíkovi, PhD. za vedeckú monografiu Metodické aspekty implementácie audítorských štandardov ako súčasti ekonomicko-právneho prostredia Slovenskej republiky. Praha: Wolters Kluwer, 2020.

  • Vysokoškolská učebnica Eve KOTLEBOVEJ, PhD. doc. Ing. Martinovi LUKÁČIKOVI, PhD, doc. Ing. Michalovi PÁLEŠOVI, PhD. a doc. Mgr. Erikovi ŠOLTÉSOVI, PhD. za učebnicu Aktuárska štatistika. Bratislava: Letra Edu, 2020.

  • Vedecké práce v domácich a zahraničných karentovaných a impaktovaných časopisoch Dr. Ing. Miroslavovi HUDECOVI ako spoluautorovi vedeckého článku: HUDEC, Miroslav - MESIAR, Radko. The Axiomatization of Asymmetric Disjunction and Conjunction. In Information Fusion. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 2020, vol. 53, pp. 165-173.