Čestný titul „doctor honoris causa EU v Bratislave“ udelila Ing. Richardovi Farkašovi, PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave udelila 26. októbra 2021.
Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady EU v Bratislave bol čestný titul „doctor honoris causa EU v Bratislave udelený “ Ing. Ivanovi Šramkovi, bývalému guvernérovi Národnej banky Slovenska a predsedovi Správnej rady EU v Bratislave a Ing. Richardovi Farkašovi, PhD., partnerovi audítorskej a poradenskej spoločnosti KPMG Slovensko.
Richard Farkaš získal ocenenie za obetavosť, ako aj nespochybniteľný odborný a vedecký prínos k rozvoju teórie a praxe účtovníctva a audítorstva v Slovenskej republike a v širšom medzinárodnom prostredí. Ivan Šramko získal ocenenie významnej osobnosti v oblasti bankovníctva a financií. 
 
Udelenie tohto významného ocenenia nás teší o to viac, že obaja ocenení sú bývalými absolventmi našej Fakulty hospodárskej informatiky, resp. jej predchodkyne Fakulty riadenia.
 
Ekonomická univerzita v Bratislave vyjadrila úctu a uznanie vybraným významným osobnostiam okrem iného aj tým, že im udeľuje čestnú vedeckú hodnosť „doctor honoris causa“. Ide predovšetkým o také významné osobnosti zo zahraničia a zo Slovenska, ktoré svojou prácou a pôsobením v spoločenskom, či akademickom prostredí prispievajú k rozvoju spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a inštitúciou, ktorú zastupujú.
 
Srdečne blahoželáme!