Milé kolegyne, milí kolegovia,

opäť máte možnosť prihlásiť sa na mobilitu v rámci programu Erasmus+ za účelom výučby alebo školenia.

Mobilitu je možné absolvovať v období od 1. februára 2023 do 30. septembra 2023 (vrátane). Dĺžka trvania mobility je od minimálne 2 dní do maximálne 7 dní / 1 mobilitu.

Všetci záujemcovia o mobilitu za účelom výučby a školenia (pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci) sú zároveň povinní v prihláške k výberovému konaniu uviesť aj prijímajúcu inštitúciu, prípadne jej alternatívu, na ktorej plánujú absolvovať mobilitu. Prijímajúca inštitúcia musí byť jednou z Erasmus+ partnerských inštitúcií EU v Bratislave. Kompletný zoznam partnerských inštitúcií je dostupný na: https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/partnerske-institucie-a-medzinarodne-organizacie#erasmus-plusZáujemcovia si môžu vyberať inštitúcie iba v rámci EÚ.

Povinnou súčasťou prihlášky k výberovému konaniu je aj životopis a motivačný list v anglickom jazyku zahŕňajúci rámcový program mobility, ako aj prínos mobility pre EU v Bratislave. Uchádzač zároveň uvedie v motivačnom liste aj súvis danej mobility s jeho odborným zameraním na EU v Bratislave spolu s predbežným termínom realizácie mobility.

Uchádzači, ktorí budú vybraní na mobilitu za účelom výučby alebo školenia, sú zároveň povinní zúčastniť sa diseminačného stretnutia na EU v Bratislave po absolvovaní mobility.

Všetci záujemcovia, ktorí sa budú uchádzať o mobilitu, musia byť zaregistrovaní v on-line aplikácii Study Abroad https://www.studyabroad.sk/ a mať vytvorenú prihlášku na učiteľskú mobilitu (mobilita za účelom výučby) alebo zamestnaneckú mobilitu (mobilita za účelom školenia, výskumu) na ak. rok 2022/2023. Nezabudnite, prosím, prihlášku aj v systéme odoslať.

Termín na zaregistrovanie v aplikácii Study Abroad, doručenie podpísanej prihlášky, životopisu a motivačného listu v angličtine prodekanke pre rozvoj, medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou: 16. január 2023.