logo_fhi.jpg

 O Z N Á M E N I E 

volebnej komisie na voľbu kandidáta na dekana FHI EU v Bratislave  

na funkčné obdobie od 01. 02. 2023 do 31. 01. 2027 

 
1. Dňa 22. novembra 2022 od 12.40 h sa v miestnosti A7.12 Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len FHI EU) na osobitnom neverejnom zasadnutí Akademického senátu FHI EU v Bratislave uskutočnila voľba kandidáta na dekana FHI EU v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 02. 2023 do 31. 01. 2027.
 
2. Na základe výsledku voľby volebná komisia konštatuje, že za kandidáta na dekana FHI EU v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 02. 2023 do 31. 01. 2027 bol zvolený:
 
prof. Mgr. Erik Šoltés, PhD.
 
3. Volebná komisia zvolenému kandidátovi srdečne blahoželá.
 
 
V Bratislave 22. novembra 2022
 
 
Mgr. Bronislava Blahová  
predsedníčka volebnej komisie na voľbu kandidáta
na funkciu dekana FHI EU v Bratislave na funkčné obdobie od 1. februára 2023 do 31. januára 2027