Tax Advisors Award je ocenenie Slovenskej komory daňových poradcov za prínos v oblasti daňovej teórie a praxe pre záverečnú prácu študentov vysokých škôl pre I. až III. stupeň vysokoškolského vzdelania.

Súťaž je prehliadkou záverečných prác, ktorej cieľom je predovšetkým predstaviť odbornej verejnosti zaujímavé záverečné práce študentov vysokých škôl s fakultami ekonomického alebo právnického zamerania a tým spropagovať medzi daňovými poradcami, členmi SKDP, výsledky záverečných prác tak, aby študenti získali pri praktickej prezentácii na podujatiach organizovaných SKDP okrem teoretických vedomostí aj skúsenosti odborníkov z daňovej praxe. 

Ocenenie Tax Advisors Award 2022 získala aj naša absolventka Ing. Alena Majirská za diplomovú prácu s názvom Superodpočet nákladov na výskum a vývoj ako možnosť daňovej optimalizácie, ktorú spracovala pod vedením Ing. Miroslavy Vašekovej, PhD. z Katedry účtovníctva a audítorstva.

Ocenenej študentke srdečne blahoželáme a prajeme veľa pracovných úspechov!

dsc 0979                               dsc 0983