Oddelenie medzinárodnej mobility na EU v Bratislave vyhlasuje výzvu na Štúdium Erasmus+ mimo Európy s grantom a Štúdium mimo Európy bez grantu.

Do 13. marca 2023 je potrebné odoslať na e-mail nasledovné dokumenty:

  • vyplnenú prihlášku Student Application Form
  • životopis v anglickom jazyku
  • motivačný list v anglickom jazyku
  • výpis výsledkov doterajšieho štúdia – vystaví študijné oddelenie domácej fakulty
  • doklad potvrdzujúci znalosť cudzích jazykov
  • potvrdenie o mimoškolských činnostiach a referencie (nepovinné)

 Výberové konanie sa uskutoční 16. marca 2023!

Viac informácií, napr. o krajinách, v ktorých môžete študovať, dĺžke pobytu, o stupňoch štúdia, pre ktoré je výzva určená, nájdete na https://www.euba.sk/student/oznamy-pre-studentov/2600-studuj-v-zahranici-v-akademickom-roku-2023-2024

štúdium mimo európy 2023 2024 sk blue