Študijný poriadok

Sprievodca štúdiom

Sprievodca štúdiom 2019/2020

Zásady uznávania dokladov o štúdiu

Disciplinárny poriadok

Dokumenty a formuláre z oblasti doktorandského štúdia

Smernica o záverečných prácach

Zásady prijímacieho konania na 1. stupeň

Zásady prijímacieho konania na 2 stupeň

 

Sociálne oddelenie

Štipendijný poriadok

Pravidlá pri pre priznávanie štipendií

Informácie na podávanie žiadostí o priznanie sociálneho štipendia

Tlačivo čestné vyhlásenie

Tlačivo potvrdenie zamestnávateľa o PN

 

Žiadosti a formuláre

Potvrdenie o prihlásení na štátne skúšky a obhajobu záverečnej práce

Žiadosť o uznanie vykonaných predmetov

Žiadosť o uznanie skúšok

Žiadosť o priradenie záverečnej práce odovzdanej do CRZP k aktuálnemu štúdiu

Žiadosť o uvoľnenie zo štúdia

Stáž v účtovnej firme - akceptačný list

Stáž v účtovnej firme - potvrdenie o absolvovaní

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť o priradenie témy záverečnej práce k aktuálnemu štúdiu

Žiadosť o zmenu študijného programu

Žiadosť o zmenu formy štúdia

Žiadosť o prenos kreditov

Žiadosť o prerušenie štúdia

Oznámenie o zanechaní štúdia

 

Študenti so špecifickými potrebami

Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb

Potvrdenie o zdravotnom znevýhodnení

Žiadosť o primerané úpravy a podporné služby

Potvrdenie o poruchách učenia

Žiadosť o úpravu formy prijímacieho konania

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.