HDP je jedným z kľúčových ukazovateľov, lebo predstavuje hodnotu všetkých dokončených výrobkov a služieb vyrobených v danom štáte za sledované obdobie spravidla jeden rok. Podľa jeho vývoja v danom štáte s daným počtom obyvateľov vieme zhodnotiť výkonnosť ekonomiky a to kde sa aktuálne nachádza v rámci svojho hospodárskeho cyklu.

 

Výbor pre makroekonomické prognózy a jeho prognóza

V snahe dosiahnuť vyššiu transparentnosť a objektívnosť makroekonomických prognóz MF SR oslovilo deväť inštitúcií, ktoré v tejto oblasti dosahujú dobré výsledky a založilo Výbor pre makroekonomické prognózy. Výbor zasadá trikrát do roka – vo februári, júni a septembri. Prijatá strednodobá makroekonomická prognóza MF SR je základom pre tvorbu východísk viacročného rozpočtu na budúce tri roky a aktualizáciu Konvergenčného programu.

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=112

Z aktuálne posledného 46. zasadnutia výboru v septembri 2018 môžeme citovať: „Výkon slovenskej ekonomiky dosiahne v tomto roku 4,1 %. K zrýchleniu prispeje najmä tvorba investícií v automobilovom priemysle a vo verejnom sektore. Tlak na trhu práce prinesie 47 tisíc nových pracovných miest, razantné zvýšenie miezd, no aj rýchlejší rast cien. V roku 2019 ekonomika ešte zrýchli vďaka exportu automobilového sektora, aby následne zvoľnila k svojmu potenciálu. Predpokladané zvýšenie miezd vo verejnej správe posilní nominálnu spotrebu domácností, a spolu s dynamickým rastom platov v súkromnom sektore bude mať pozitívny vplyv na daňové základne na strednodobom horizonte.

Hodnoty HDP a prognóza HDP na roky 2019 až 2021 podľa výboru ­– v septembri 2018:

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
HDP (mld. €) 69,5 70,6 71,7 73,7 76,5 79,0 81,7 85,1 88,9 92,4 95,4
   rast 2,8 1,7 1,5 2,8 3,9 3,3 3,4 4,1 4,5 3,9 3,3

Štatistické metódy nám ponúkajú viacero nástrojov, pomocou ktorých môžeme prognózovať uvedený rad hodnôt, či už individuálne alebo ako viacero premenných súčasne na základe priebehu ich historických hodnôt. Ako príklad môžeme ukázať prognózu pomocou ARIMA modelu Boxovej a Jenkinsonovej metodológie, ktorá sa vyučuje na FHI buď na predmete Analýza časových radov, Ekonometria časových radov alebo Prognostické modely resp. pomocou modelu exponenciálneho vyrovnávania známeho z úvodného kurzu Štatistiky:

Rok 2018 2019 2020 2021 Rok 2018 2019 2020 2021
HDP (mld. €) 85,229 88,777 92,264 95,887 HDP (mld. €) 84,584 87,294 89,405 91,516
   rast 4,4 % 4,2 % 3,9 % 3,9 %    rast 3,6% 3,2% 2,4% 2,4%

Takáto technická prognóza poskytuje niekedy lepšie, inokedy horšie výsledky. Pomocou takto prezentovanej jednopremennej analýzy sa žiaľ nedajú vysvetliť a zdôvodniť predpokladané ekonomické pohyby, ako to robí prognóza výboru pre makroekonomické prognózy.

Samozrejme, ak chceme realizovať prognózu nielen s využitím technickej analýzy na základe priebehu historických hodnôt, ale najmä pomocou ekonomickej teórie a zohľadniac postavenie ekonomiky Slovenska v komplexnom prostredí Európskej únie, podobne ako to robia členovia výboru pre makroekonomické prognózy, musíme mať vedomosti z viacerých predmetov vyučovaných na Katedre operačného výskumu a ekonometrie na študijnom programe Operačný výskum a ekonometria a to či už z oblasti Makroekonomickej analýzy alebo Ekonometrie a následne sa môžeme pokúsiť skonštruovať komplexný model ekonomiky Slovenska.

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.