Loading page...

Katedra štatistiky je vedecko-pedagogické pracovisko, ktorého členovia sa zameriavajú na rozvoj výučby a aplikáciu širokej škály štatistických disciplín pri využívaní štatistických programových systémov v sociálno ekonomickej oblasti.

Katedra zabezpečuje výučbu predmetu Štatistika na všetkých fakultách Ekonomickej univerzity a na všetkých formách štúdia. Katedra gestoruje akreditovaný študijný program Štatistické metódy v ekonómii na II. stupni štúdia v študijnom odbore 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii.

Katedra je gestorom doktorandského štúdia v akreditovanom študijnom programe Kvantitatívne metódy v ekonómii na III. stupni štúdia v študijnom odbore 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii., ktorého cieľom je príprava vedeckých a odborných pracovníkov schopných erudovane aplikovať širokú škálu štatistických metód pri analýzach na mikroekonomickej a makroekonomickej úrovni.

 rovnica uspechu 2017 zahlavierovnica uspechu 2017 programy

Profil absolventov

Štúdium na tomto študijnom programe poskytne absolventovi metodické poznatky zo širokej škály štatistických analytických postupov a techník, ako aj poznatky o možnostiach a podmienkach ich aplikácie, najmä v hospodárskej, sociálnej, demografickej resp. v ďalších oblastiach.

Táto, v súčasnosti veľmi žiadaná kombinácia znalostí, vytvára predpoklady pre jeho kvalifikované uplatnenie pri analýzach a modelovaní zložitých ekonomických a sociálnych kauzálnych vzťahov a vytváraní pravdepodobnostno-štatistických a prognostických modelov pre potreby rozhodovania a riadenia v hospodárskej praxi.

Má dostatočné schopnosti a zručnosti pre využívanie programových analytických štatistických systémov (SAS, SPSS, Statgraphics...), bez ktorých nie je mysliteľná aplikácia pokročilých štatistických metód v ekonomických a sociálnych analýzach.

Absolvent študijného programu Štatistické metódy v ekonómii vedecky získa profesionálnu prípravu vysokoškolsky vzdelaného ekonóma - štatistika, ktorá mu umožní uplatniť sa v ústredí štátnej štatistiky, najmä v profesiách:

  • metodika tvorby štatistických ukazovateľov,
  • analytika v oblasti národohospodárskych analýz,
  • v regionálnych orgánoch štátnej štatistiky,
  • v inštitúciách hospodárskej praxe, podnikoch, finančných ústavoch, rezortoch, v inštitúciách výskumu a
  • v inštitúciách terciárnej sféry.

 

Vedecko-výskumná činnosť

Vo vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa orientuje Katedra štatistiky na rozpracovanie a aplikáciu štatistických metód pri riešení aktuálnych problémov sociálno-ekonomickej praxe. V ostatných rokoch sa sústreďuje na problematiku štatistických analýz trhu práce, sociálnej situácie domácností, chudoby, mzdového vývoja, poistného trhu, kontroly kvality atď.

 

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?