Loading page...

Stručná história fakulty

1959 – vznikol vládnym nariadením 59/1959 s účinnosťou od 1. 9. 1959 Inštitút národohospodárskeho plánovania Vysokej školy ekonomickej (VŠE) v Bratislave

1964 – vznikli prvé dve katedry inštitútu: Katedra práce a Katedra investícií a základných fondov

1967 – vznikla Katedra cien

1968 – na základe vládneho nariadenia č. 54/68 Zb. o zmenách názvov niektorých fakúlt došlo k premenovaniu Inštitútu na Fakultu riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave

1971 – po ukončení viacerých organizačných zmien pôsobili na Fakulte riadenia tieto katedry:

 • Katedra automatizovaných systémov riadenia
 • Katedra ekonomicko-matematických výpočtov
 • Katedra evidencie
 • Katedra matematiky
 • Katedra štatistiky
 • Katedra teórie riadenia

1971 – bolo pričlenené k Fakulte riadenia Výskumné a výpočtové centrum až do 1.1.1977, kedy sa stalo celoškolským pracoviskom - v súčasnosti Centrum informačných technológií

1975 – bolo pričlenené k Fakulte riadenia Detašované pracovisko v Košiciach až do vzniku Podnikovohospodárskej fakulty EU so sídlom v Košiciach dňa 31.8.1992

1991 – rozhodnutím akademického senátu Vysokej školy ekonomickej v Bratislave zo dňa 29. 10. 1991 bola Fakulta premenovaná na Fakultu hospodárskej informatiky VŠE v Bratislave

1992 – zákonom SNR č. 292/1992 Zb. sa zmenila Vysoká škola ekonomická v Bratislave na Ekonomickú univerzitu v Bratislave

V súčasnosti tvoria Fakultu hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave tieto katedry.

 

História študijných odborov a programov

1968 – sa vyučujú na Fakulte študijné odbory

 • Mechanizácia a automatizácia riadiacich prác
 • Ekonomicko-matematické výpočty

1976 – pribudli absolventi v odbore Automatizované systémy riadenia

1978 – pribudli absolventi v odbore Ekonomické informácie a kontrola

1981 – pribudli absolventi v odbore Ekonomická štatistika

1984 – pribudli absolventi v odbore Systémové inžinierstvo

1990 – vznikol študijný odbor základného štúdia - Hospodárska informatika a účtovníctvo v rámci ktorého existovali špecializácie:

 • Automatizované systémy riadenia v ekonomike
 • Matematické metódy v ekonomike
 • Ekonomické informácie a kontrola
 • Ekonomická štatistika
 • Systémové inžinierstvo

1993 a neskôr – sa akreditovali študijné odbory:

 • Hospodárska informatika so špecializáciami:
  • Informačné technológie a Informačné systémy a technológie v ekonomike
 • Účtovníctvo so špecializáciami:
  • Účtovníctvo a audítorstvo a Účtovníctvo a finančné riadenie
 • Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní so špecializáciami:
  • Aplikovaná štatistika
  • Operačný výskum a ekonometria
  • Poistná matematika a štatistika neskôr Poistná matematika

2003 – začala prebiehať výučba na akreditovaných študijných programoch v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ v troch stupňoch vysokoškolského štúdia v odboroch

 • Účtovníctvo (št. programy: Účtovníctvo, Účtovníctvo a audítorstvo a Účtovníctvo a finančné riadenie)
 • Hospodárska informatika (št. programy: Hospodárska informatika, Účtovníctvo a hospodárska informatika)
 • Kvantitatívne metódy v ekonómii (št. programy: Manažérske rozhodovanie a informačné technológie, Aktuárstvo, Operačný výskum a ekonometria a Štatistické metódy v ekonómii)
 • Ekonometria a operačný výskum (št. program: Ekonometria a operačný výskum)

Dekanmi Fakulty riadenia a Fakulty hospodárskej informatiky od založenia po súčasnosť boli:

1968 - 1969 doc. Ing. Ferdinand Vávra, CSc.
1969 - 1972 prof. Ing. Andrej Piškanin, CSc.
1972 - 1980 prof. Ing. Daniel Vojtko, CSc.
1980 - 1990 prof. Ing. Adam Laščiak, DrSc.
1990 - 1997 prof. Ing. Hedviga Bakytová, CSc.
1997 - 2003 prof. RNDr. Ing. František Peller, PhD.
2003 - 2007 prof. Ing. Stojan Russev, PhD.
2007 - 2015 prof. Ing. Michal Fendek, PhD.
2015 prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.

 

Pamätnica z roku 2018

Pamätnica

Zoznam absolventov inžinierskeho štúdia v rokoch 2009 - 2018

Zoznam absolventov vedeckej ašpirantúry a doktorandského štúdia v rokoch 2009 - 2018

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?