Loading page...

prof. Ing. Ivan BREZINA, CSc. 

dekan fakulty

doc. RNDr. Jozef FECENKO, CSc. 

vedúci Katedry matematiky a aktuárstva

doc. Ing. Marián GOGA, PhD. 

zástupca odborov

Ing. Igor KOŠŤÁL, PhD. 

prodekan pre informatizáciu, styk s verejnosťou a medzinárodné vzťahy

Ing. Zuzana KUBAŠČÍKOVÁ, PhD. 

prodekanka pre vzdelávanie

Ing. Zlata MELIŠEKOVÁ 

tajomníčka fakulty

Bc. Denisa NOVOSADOVÁ

zástupca študentského parlamentu fakulty

prof. Mgr. Juraj PEKÁR, PhD.

vedúci Katedry operačného výskumu a ekonometrie

Ing. Mgr. Peter SCHMIDT, PhD. 

vedúca Katedry aplikovanej informatiky

doc. Ing. Mária VOJTKOVÁ, CSc. 

vedúca Katedry štatistiky

RNDr. Anna STREŠNÁKOVÁ, PhD. 

prodekanka pre rozvoj

doc. Mgr. Erik ŠOLTÉS, PhD. 

1. prodekan a prodekan pre vedu a doktorandské štúdium

prof. Ing. Miloš TUMPACH, PhD. 

vedúci Katedry účtovníctva a audítorstva

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?