Loading page...

Dynamické programovanie

Optimalizácia viacetapových procesov rozhodovania v ekonomických systémoch. Dynamické modely Leontieva na báze diferenčných a diferenciálnych rovníc. Analýza stability a rovnováhy dynamických systémov. Makroekonomická analýza dynamických funkcií spotreby. Analýza makroekonomických dynamických funkcií výroby. Modelovanie ekonomického rastu dynamických systémov.

Literatúra:

Finančná ekonometria

Teoretické zvládnutie vybraných modelov a metód finančnej ekonometrie vrátane praktickej aplikácie na reálnych finančných časových radoch s využitím ekonometrického softvéru.

Literatúra:

Finančné modelovanie

Predmet Finančné modelovanie sa zaoberá spôsobmi výpočtu výnosu a rizika cenných papierov. Od 60-tych rokov 20. storočia, kedy bola zverejnená prvá práca z oblasti teórie portfólia (ako vhodne vybrať skupinu cenných papierov, aby bol výnos čo najvyšší a riziko čo najnižšie) boli skonštruované rôzne modely slúžiace na rozhodovanie akým spôsobom vybrať cenné papiere. V uvedenom predmete sa zameriavame na konštrukciu modelov výberu portfólia.

Literatúra:

Input – output analýza

Tabuľka medziodvetvových vzťahov, systém bilancií a systém národných účtov. Sústava nákladových rovníc, sústava distribučných rovníc. Bilancovanie dovozu pomocou input - output modelu. Všeobecná rovnováha, cenové modely. Systém národných účtov NIPA a systém ESA. Vzťahy medzi účtami, postupnosť účtov. Kvalitatívna analýza input - output tabuliek.

Literatúra: 

GOGA, M.: Input-output analýza. Bratislava : IURA Edition 2009. ISBN 978-80-8078-293-1

Kvantitatívny manažment

Kvantitatívny prístup a ekonomické rozhodovanie, rozhodovacia analýza. Rozhodovanie v podmienkach istoty, vetvené rozhodovanie. Optimálne rozhodovanie v podmienkach neistoty a rizika, maticová hra a optimálne stratégie. Rozhodovanie firmy na nedokonalých trhoch. Voľba ponukovej stratégie pri maximalizácii zisku. Optimalizácia rozhodovania vo viacetapových procesoch, Bellmanov princíp optima.

Lineárne programovanie

Lineárne programovanie pre IMAN

Charakteristika modelov a metód lineárneho a celočíselného programovania. Algoritmy pre riešenie úloh lineárneho a celočíselného programovania. Softvérová podpora pre riešenie úloh lineárneho a celočíselného programovania.

Literatúra:

CHOCHOLATÁ, M.: Lineárne programovanie pre manažérov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 234 s. ISBN 978-80-225-3562-5.

Matematická ekonómia

Základné pojmy modelovania ekonomických problémov. Mikroekonomická teória dokonalej konkurencie. Modelovanie spotrebiteľského správania. Matematické podmienky rovnováhy spotrebiteľa. Modelovanie výrobných procesov na báze produkčných funkcií. Matematické podmienky rovnováhy firmy. Makroekonomické agregáty a multiplikátor. Rovnovážne modely uzatvorenej a otvorenej ekonomiky. Statické a dynamické modely.

ODBORNÁ PRAX

Podmienky uznania praxe:
1. Pred začiatkom praxe odovzdať  formulár „Oznámenie o mieste výkonu praxe

2. Najneskôr do skončenia druhého týždňa praxe predložiť:
• „Zmluva o zabezpečení odbornej praxe“ na podpis zmluvným stranám v štyroch vyhotoveniach,
alebo
• fotokópiu zmluvy dojednanej medzi študentom a organizáciou.

3. Po skončení praxe odovzdať: 
• formulár „Hodnotenie praxe“,
• formulár „Potvrdenie o vykonaní praxe”.

Operačný výskum

Základné pojmy a poznatky operačného výskum orientované na matematické programovanie. Predmet operačný výskum poskytuje študentom základné vedomosti z oblasti rozhodovacích procesov pri riadení firiem a národného hospodárstva. Cieľom predmetu je oboznámiť poslucháčov so základnými modelmi a technikami operačného výskumu používaných na riešenie špeciálnych ekonomických problémov, ako aj prislúchajúceho softvéru.

Literatúra:

 

Sieťová analýza

Teória grafov a jej základný pojmový aparát predstavuje prvú časť predmetu. Ďalej nasleduje riešenie rôznych úloh z oblasti teórie grafov prostredníctvom algoritmov a heuristík. Hľadanie minimálnej kostry grafu, hľadanie rôznych ciest v grafe ako napr. najkratšia cesta, cesta s maximálnou či minimálnou pravdepodobnosťou alebo maximálnou priepustnosťou. Okružné cesty a úlohy hľadania maximálneho alebo minimálneho toku. Posledná časť je zameraná na projektové riadenie, metódy projektového riadenia a ich analýzy.

Literatúra:

BREZINA, I., GEŽÍK, P.:  Teória grafov pre ekonómov. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-19-8

BREZINA, I., ČIČKOVÁ, Z., GEŽÍK, P.:  Sieťová analýza. Bratislava : EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3503-8

 

 

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?