Loading page...

Dynamické programovanie

Optimalizácia viacetapových procesov rozhodovania v ekonomických systémoch. Dynamické modely Leontieva na báze diferenčných a diferenciálnych rovníc. Analýza stability a rovnováhy dynamických systémov. Makroekonomická analýza dynamických funkcií spotreby. Analýza makroekonomických dynamických funkcií výroby. Modelovanie ekonomického rastu dynamických systémov.

Input – output analýza

Tabuľka medziodvetvových vzťahov, systém bilancií a systém národných účtov. Sústava nákladových rovníc, sústava distribučných rovníc. Bilancovanie dovozu pomocou input - output modelu. Všeobecná rovnováha, cenové modely. Systém národných účtov NIPA a systém ESA. Vzťahy medzi účtami, postupnosť účtov. Kvalitatívna analýza input - output tabuliek.

Marián Goga: Input-output analýza. Bratislava: IURA Edition 2009, ISBN 978-80-8078-293-1

Kvantitatívny manažment

Kvantitatívny prístup a ekonomické rozhodovanie, rozhodovacia analýza. Rozhodovanie v podmienkach istoty, vetvené rozhodovanie. Optimálne rozhodovanie v podmienkach neistoty a rizika, maticová hra a optimálne stratégie. Rozhodovanie firmy na nedokonalých trhoch. Voľba ponukovej stratégie pri maximalizácii zisku. Optimalizácia rozhodovania vo viacetapových procesoch, Bellmanov princíp optima.

Matematická ekonómia

Základné pojmy modelovania ekonomických problémov. Mikroekonomická teória dokonalej konkurencie. Modelovanie spotrebiteľského správania. Matematické podmienky rovnováhy spotrebiteľa. Modelovanie výrobných procesov na báze produkčných funkcií. Matematické podmienky rovnováhy firmy. Makroekonomické agregáty a multiplikátor. Rovnovážne modely uzatvorenej a otvorenej ekonomiky. Statické a dynamické modely.

ODBORNÁ PRAX

Podmienky uznania praxe:
1. Pred začiatkom praxe odovzdať  formulár „Oznámenie o mieste výkonu praxe

2. Najneskôr do skončenia druhého týždňa praxe predložiť:
• „Zmluva o zabezpečení odbornej praxe“ na podpis zmluvným stranám v štyroch vyhotoveniach,
alebo
• fotokópiu zmluvy dojednanej medzi študentom a organizáciou.

3. Po skončení praxe odovzdať: 
• formulár „Hodnotenie praxe“,
• formulár „Potvrdenie o vykonaní praxe”.

Operačný výskum

Ivan Brezina – Juraj Pekár: Operačná analýza v podnikovej praxi. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2014. 280 s. ISBN 978-80-225-4012-4

Zlatica Ivaničová – Ivan Brezina – Juraj Pekár: Operačná analýza. Bratislava: IURA Edition 2007, ISBN 978-80-8078-176-7 

Michaela Chocholatá – Zuzana Čičková – Andrea Furková: Operačná analýza – zbierka príkladov. Bratislava: IURA Edition 2008, ISBN 978-80-8078-177-4 

 

Sieťová analýza

Teória grafov a jej základný pojmový aparát. Riešenie rôznych úloh z oblasti teórie grafov prostredníctvom algoritmov a heuristík. Hľadanie minimálnej kostry grafu, hľadanie rôznych ciest v grafe ako napr. najkratšia cesta, cesta s maximálnou či minimálnou pravdepodobnosťou alebo maximálnou priepustnosťou. Okružné cesty a úlohy hľadania maximálneho alebo minimálneho toku. Projektové riadenie, metódy projektového riadenia a ich analýzy.

Ivan Brezina – Zuzana Čičková – Pavel Gežík:  Sieťová analýza. Bratislava: EKONÓM 2012, ISBN 978-80-225-3503-8

 

 

Michal Fendek – Eleonóra Fendeková: Mikroekonomická analýza. Bratislava: IURA Edition 2008, ISBN 978-80-8078-180-4 

Adriana Lukáčiková – Martin Lukáčik: Ekonometrické modelovanie s aplikáciami. Bratislava: EKONÓM 2008, ISBN 978-80-225-2614-2 | ERRATA | Dáta v príkladoch 

Ivan Brezina – Zuzana Čičková – Marian Reiff: Kvantitatívne metódy na podporu logistických procesov. Bratislava: EKONÓM 2009, ISBN 978-80-225-2648-7 

Kvetoslava Surmanová: Úvod do ekonometrie : praktikum. Bratislava: EKONÓM 2009, ISBN 978-80-225-2693-7 | Dáta v príkladoch 

Juraj Pekár: Softvérová podpora rozhodovania v prostredí Microsoft Excel. Bratislava: EKONÓM 2010,  ISBN 978-80-225-2889-4 

Marián Goga: Ekonomická dynamika. Bratislava: IURA Edition 2011, ISBN 978-80-8078-394-5 

Martin Lukáčik – Adriana Lukáčiková – Karol Szomolányi: Ekonometrické modelovanie v programoch EViews a Gretl. Bratislava: EKONÓM 2011, ISBN 978-80-225-3320-1 | ERRATA | Dáta v príkladoch | Všetky príklady spolu 

Zlatica Ivaničová – Michaela Chocholatá – Kvetoslava Surmanová:  Ekonometrické modelovanie. Bratislava: EKONÓM 2012, ISBN 978-80-225-3381-2 

Marián Goga: Teória hier. Bratislava: Iura Edition 2013, 144 s. ISBN 978-80-8078-613-7 

Adriana Lukáčiková – Martin Lukáčik – Karol Szomolányi: Ekonometria 1. Bratislava: EKONÓM 2013, ISBN 978-80-225-3543-4 | ERRATA | Dáta v príkladoch 

Juraj Pekár – Zuzana Čičková: Softvérová podpora vybraných modelov operačného výskumu. Bratislava: EKONÓM 2013, ISBN 978-80-225-3593-9 

Michaela Chocholatá: Lineárne programovanie pre manažérov. Bratislava: EKONÓM 2013, ISBN 978-80-225-3562-5 

Karol Szomolányi – Martin Lukáčik: Makroekonomická analýza - zbierka príkladov. Bratislava: EKONÓM 2013, ISBN 978-80-225-3663-9 | Súbory k zbierke 

Martin Lukáčik – Adriana Lukáčiková: Vektorovo autoregresné modely a ich aplikácie v makroekonomickej analýze. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2013. 235 s. ISBN 978-80-225-3723-0 | Súbor s údajmi použitými v monografii | ERRATA 

Juraj Pekár – Andrea Furková: Prípadové štúdie z viackriteriálneho rozhodovania. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2014. 168 s. ISBN 978-80-225-3837-4 

 

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?