Loading page...

Okruhy otázok na štátne skúšky inžinierskeho štúdia:

 

Harmonogram, priebeh štátnych skúšok na druhom stupni štúdia

Priebeh štátnej skúšky:

Štátne skúšky budú prebiehať v termínoch

Aktuárstvo   - 21.5.2019 – 22.5.2019

Štatistické metódy v ekonómii - 20.5.2019 – 22.5.2019

Operačný výskum a ekonometria - 27.5.2019

Účtovníctvo a audítorstvo -23.5.2019 – 28.5.2019

Účtovníctvo a finančný manažment  -23.5.2019 – 24.5.2019

Informačný manažment  -28.5.2019 – 29.5.2019

od 8,00 hod. Študenti sa stretnú pred miestnosťou konania štátnych skúšok o 7,30 hod. Každý študent si prinesie na obhajobu svoju záverečnú prácu.

Štátnu skúšku riadi predseda komisie. Štátna skúška sa skladá z týchto častí:

  1. obhajoba záverečnej práce
  2. 1. okruh odborných predmetov
  3. 2. okruh odborných predmetov

Poradie určuje predseda komisie

 

Pri hodnotení jednotlivých častí štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce sa používa táto klasifikačná stupnica: A – výborne (1), B – veľmi dobre (1,5), C – dobre (2), D – uspokojivo (2,5), E – dostatočne (3), FX – nedostatočne (4)

 

Okruhy odborných predmetov:

Otázky, resp. tézy k jednotlivým predmetom, ktoré sú obsahom štátnej skúšky sú zverejnené na fhi.euba.sk.

Každá časť sa hodnotí samostatne klasifikačnou stupnicou. Ak komisia hodnotí niektorú časť štátnej skúšky známkou „FX – nedostatočne – 4“, študent nevyhovel na štátnej skúške a môže danú časť štátnej skúšky opakovať a to iba raz. V prípade opakovanej neúspešnosti sa štúdium ukončuje pre nesplnenie podmienok študijného programu.

 

Obhajoba záverečnej práce:

V AIS sú zverejnené aj posudky vedúceho a oponenta záverečnej práce s otázkami na ktoré je potrebné si pripraviť odpovede vopred.

Študent v úvode prednesie autoreferát (zhrnie cieľ práce, dosiahnuté výsledky), odpovie na otázky, ktoré mu boli položené v posudku oponenta záverečnej práce a na otázky, ktoré vyplynú z diskusie.

Výsledné hodnotenie obhajoby záverečnej práce vychádza z hodnotení: stanovisko vedúceho záverečnej práce + stanovisko oponenta záverečnej práce + obhajoba. V prípade, že konečné hodnotenie je iné ako priemerná hodnota, predseda komisie doplní hodnotenie o písomné stanovisko k výslednému hodnoteniu.

Ak komisia zníži hodnotenie vedúceho záverečnej práce a oponenta o 2 stupne, prípadne hodnotí výsledok obhajoby známkou FX – nevyhovel, predloží písomné stanovisko v ktorom uvedie z akého dôvodu bol študent takto ohodnotený (napr. nie je autorom práce a pod.). Študent si do 15 dní po neúspešnej obhajobe vyberie novú tému záverečnej práce. Prácu je nutné obhájiť v čase tak, aby štúdium nepresiahlo štandardnú dĺžku o viac ako dva roky.

Celkový výsledok štátnych skúšok sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta a stanoví sa ako priemer známok z jednotlivých častí takto:

A – výborne – 1 – priemer do 1,25 vrátane,

B – veľmi dobre – 1, 5 – priemer od 1,26 do 1,75 vrátane,

C – dobre – 2 – priemer od 1,76 do 2,25 vrátane,

D – uspokojivo – 2, 5 – priemer od 2,26 do 2,75 vrátane,

E – dostatočne – 3 – priemer od 2,76 do 3,00 vrátane.

Študent, ktorý bol z niektorej časti štátnej skúšky hodnotený známkou „FX – nedostatočne – 4“, a ktorý neabsolvuje opravný termín štátnej skúšky alebo jej časti do konca príslušného akademického roka, je povinný sa zapísať do ďalšieho roka štúdia. Ďalší rok štúdia za účelom vykonania štátnej skúšky sa započítava do celkovej doby štúdia v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania. Štátnu skúšku alebo jej časti musí študent absolvovať tak, aby poslednú časť štátnej skúšky vrátane prípadného opravného termínu vykonal najneskôr v termíne, ktorým neprekročí štandardnú dĺžku štúdia v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania viac ako o dva akademické roky.

 

Celkový výsledok štúdia sa stanoví takto:

  1. Prospel s vyznamenaním – ak študent počas celého štúdia dosiahol vážený študijný priemer do 1,50 vrátane a ak celkový výsledok štátnej skúšky bol hodnotený známkou výborne = 1 a ak žiadna časť štátnej skúšky nebola vykonaná v opravnom termíne.
  2. prospel – ak študent vyhovel zo všetkých častí štátnej skúšky, ale nesplnil všetky podmienky podľa bodu a),
  3. ak študent nevyhovel z niektorej časti štátnej skúšky, prípadne ju neabsolvoval, celkové hodnotenie sa neuvádza.

Po vykonaní štátnej skúšky je nutné, aby sa študenti zastavili sa na študijnom oddelení u svojej študijnej referentky.

Opravný termín a náhradný termín:          

Na opravný, resp. náhradný termín, ktorý sa koná v máji 2020, sa študent musí prihlásiť cez AIS, podať si prihlášku na obhajobu záverečnej práce, ak ju neodovzdal v riadnom termíne. Náhradný termín odovzdania záverečnej práce na katedru  je apríl 2020.

 

Rozdelenie študentov – Zoznam študentov pridelených do jednotlivých komisií (s uvedením čísla komisie) podľa dní bude zverejnený v AIS, kde každý študent zistí dátum a číslo komisie, kam je zadelený - najneskôr dva dni pred začiatkom konania štátnic. Členovia komisií sa nezverejňujú. Rozpis študentov bude v deň štátnic na príslušných miestnostiach:

 

Študijný program Dátum Miestnosť
AKT 21. 5. 2019 - 22. 5. 2019 Zasadačka KMA

UCT a AUD

UCT a FM

23. 5. 2019 – 28. 5. 2019

23. 5. 2019 – 24. 5.2019 

Zasadačka KÚA, 7.07, A7.05, A7.12, A7.15

SME 20. 5. 2019 – 22. 5. 2019 A7.13
OVE 27. 5.2019 

Zasadačka KOVE, A7.15

IM 28. 5. 2019 – 29. 5. 2019

Zasadačka KAI, A8.04, A8.12

Akékoľvek pripomienky, námety, návrhy – prosím zaslať na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ako je možné posunúť termín odovzdania záverečnej práce?

Ak nestihnete riadny termín odovzdania záverečnej práce (spravidla v máji), je možné záverečnú prácu odovzdať v náhradnom termíne podľa harmonogramu akademického roka (pre bakalárske práce spravidla v auguste). Je potrebné sa dohodnúť iba s konzultantom záverečnej práce, aby Vám pri odovzdávaní záverečnej práce podpísal všetky potrebné dokumenty, keďže učitelia v letných mesiacoch čerpajú dovolenku. Na študijnom oddelení túto skutočnosť netreba oznamovať.

V prípade diplomových prác je náhradný termín odovzdania až o rok. Tzn. je potrebné sa v septembri zúčastniť zápisu a zapísať sa do ďalšieho roka štúdia (nemôže byť prekročená nadštandardná dĺžka štúdia 2 roky), v prípade pochybností konzultujte túto skutočnosť so študijným oddelením.

Môžem isť na štátnice, keď ešte nemám odovzdanú záverečnú prácu?

Nie. K prihláške na štátne skúšky je potrebné mať všetky skúšky a zápočty. Zápočet za záverečnú prácu zapisujú učitelia, keď je práca odovzdaná do AIS.

Odkedy je možné sa prihlásiť na štátne skúšky?

Od momentu, keď máte v AIS zapísané všetky skúšky a zápočty.

Akým spôsobom sa môžem prihlásiť na štátnice?

Prihlásenie je potrebné zrealizovať cez AIS a doručiť na študijné oddelenie podpísanú prihlášku (tlačivo), v prípade prihlášky na obhajobu záverečnej práce i potvrdený analytický list (potvrdený príslušným sekretariátom, že záverečnú prácu ste odovzdali) a kontrolu originality záverečnej práce (stačí prvú stranu).

Je možné sa prihlásiť iba na časť záverečnej skúšky?

Je možné sa osobitne prihlásiť na štátne záverečné skúšky a na obhajobu záverečnej práce, NIE je však možné sa prihlásiť iba na jeden predmet (okruh) v rámci záverečnej skúšky.

Čo v prípade ak sa štátnej skúšky nezúčastním?

Neúčasť na štátnej skúške sa považuje za nevyhovenie. Je možné sa už iba raz prihlásiť na náhradný termín štátnej skúšky. Štátne skúšky alebo jej časti musí študent absolvovať tak, aby poslednú štátnu skúšku vrátane prípadného opravného termínu vykonal najneskôr do dvoch rokov (do každého nového akademického roka sa musí študent zapísať). V prípade vážnych zdravotných problémov je možné do 3 pracovných dní požiadať o ospravedlnenie neúčasti, v prípade ospravedlnenej neúčasti má študent opäť 2 možnosti sa štátnej skúšky zúčastniť v náhradnom termíne.

Kedy sa dozviem v ktorý deň som zaradený na štátnice?

Harmonogram štátnych skúšok sa zverejňuje vo februári daného akademického roka. V harmonograme sú stanovené intervaly štátnych skúšok pre jednotlivé študijné programy. Presný deň štátnych skúšok je možné stanoviť až po skončení prihlasovania sa študentov na štátne skúšky a po kontrole všetkých prihlášok, t.j. cca 3 dni pred štátnymi skúškami. Termín si každý študent nájde v AIS, taktiež číslo štátnicovej komisie a miestnosť. Mená členov štátnicovej komisie sa nezverejňujú vopred a zloženie členov štátnicovej komisie sa môže v jednotlivých dňoch líšiť.

Môžem požiadať na presun na iný deň v rámci štátnych skúšok?

Po zverejnení rozdelenia na štátnice nie je presun možný. V odôvodnených prípadoch je to možné iba po dohode s iným študentom. V odôvodnených prípadoch je možné požiadať o zaradenie na štátnice vo vybraný deň v rámci daného intervalu – túto požiadavku je však potrebné doručiť prodekanke pre vzdelávanie do konca termínu na prihlasovanie sa na štátnice (t.j. ešte pred rozdelením študentov na jednotlivé dni).

Je možné požiadať o zaradenie študenta do inej komisie na štátne skúšky?

Požiadať o zmenu komisie nie je možné v žiadnom prípade.

Čo robiť v prípade ak som na štátnej skúške nevyhovel?

Je možné sa prihlásiť na štátnu skúšku opäť v niektorom z ďalších termínov stanovených pre štátne skúšky. Štátne skúšky alebo jej časti musí študent absolvovať tak, aby poslednú štátnu skúšku vrátane prípadného opravného termínu vykonal najneskôr do dvoch rokov (do každého nového akademického roka sa musí študent zapísať).

Čo robiť v prípade ak som bola moja záverečná práca hodnotená vedúcim záverečnej práce alebo oponentom (príp. oboma) známkou FX – nedostatočne.

I v takomto prípade je možné sa zúčastniť obhajoby záverečnej práce a komisia môže zmeniť toto hodnotenie.

Čo robiť v prípade ak obhajoba záverečnej práce bola hodnotená známkou FX – nedostatočne?

Je potrebné si do 15 dní vybrať inú tému záverečnej práce.

Čo robiť v prípade ak kontrola originality odhalila zhodu nad stanovené percento? (pri bakalárskych prácach – 45%, pri diplomových prácach – 40%)

Práca nemôže byť predmetom obhajoby a je potrebné si vybrať inú tému záverečnej práce.

Čo robiť v prípade ak kontrola originality neodhalila zhodu, ale citované časti presahujú povolenú zhodu? (pri bakalárskych prácach – 45%, pri diplomových prácach – 40%)

Práca nemôže byť predmetom obhajoby a je potrebné prácu prepracovať ešte pred vložením do AIS.

Čo robiť v prípade ak kontrola originality neodhalila zhodu, citované časti nepresahujú povolenú zhodu, ale vedúci záverečnej práce, oponent alebo štátnicová komisia odhalia necitované časti?

Vedúci záverečnej práce, oponent a štátnicová komisia túto skutočnosť zohľadnia pri hodnotení a zároveň je táto skutočnosť predmetom disciplinárneho konania, ktorého dôsledkom môže byť vylúčenie zo štúdia.

Kedy a ako je možné sa prihlásiť na promócie?

Na promócie  je možné prihlásiť sa na študijnom oddelení po úspešnom ukončení štátnych skúšok. V prípade inžinierskych promócii je potrebné zaplatiť i stanovený poplatok.

Kedy je známy termín promócii?

Presný termín promócii sa zverejní na začiatku mája. Rozdelenie študentov do skupín na jednotlivé časy je možné až po štátnych skúškach a prihlásení študentov na promócie (prípadne po odkontrolovaní zaplatenia poplatku).

Je možné zmeniť termín promócii?

Bohužiaľ termín promócii je fixný a nedá sa zmeniť.

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?