Loading page...

Aktuárstvo

Študijný program Aktuárstvo poskytuje systematické teoretické i praktické poznatky z poistnej matematiky a jej aplikácií v životnom, penzijnom a nemocenskom poistení, ucelené teoretické vedomosti z teórie pravdepodobnosti a štatistiky v rozsahu, potrebnom hlavne k modelovaniu a simuláciám rizík neživotného poistenia, ďalej poznatky z oblasti finančnej matematiky, investícií, teórie portfólia a derivátov cenných papierov, ako aj teoretické znalosti vyššej matematiky, pravdepodobnosti, štatistiky, operačného výskumu. Zvláštna pozornosť je v rámci štúdia venovaná práci s výpočtovou technikou. Absolventi majú schopnosť aplikovať kvantitatívne metódy v ekonómii, najmä v poistnom a finančnom sektore, sú schopní rozhodovať na základe profesionálnych analýz pomocou metód aktuárskych vied, vedia riešiť základné problémy riadenia rizík a finančných tokov poisťovní, majú zručnosti vo využívaní výpočtovej techniky a  vo využívaní matematických a štatistických programových balíkov. Štúdium je odbornou prípravou hlavne na výkon profesie "aktuár" v poisťovniach, ale uplatnia sa aj v penzijných fondoch i v bankách.

 

Informačný manažment

Absolventi študijného programu IM na druhom stupni štúdia majú na základe získaných poznatkov z ekonomickej teórie, z využívania kvantitatívnych metód a vedomostí z výpočtovej techniky pri riešení analytických a rozhodovacích ekonomických úloh a podnikových procesoch nájsť uplatnenie najmä pri riešení úloh vo výrobných a obchodných firmách, v bankách a v poisťovniach, na burzách, v inštitúciách nevýrobnej sféry, vo výskume, v inštitúciách ústredných riadiacich orgánov a pod. Jeho prednosťou bude spojenie tak ekonomických poznatkov orientovaných predovšetkým na kvantitatívne analýzy, ako aj softvérových zručností orientovaných nielen na využívanie existujúcich programových produktov, ale aj na vytváranie vlastných softvérových systémov. Digitalizáciou ekonomických procesov prispievajú ku akcelerácii ekonomických transakcií, zvyšovaniu kvality podnikania, skvalitňovaniu riadenia hospodárskych organizácií, multiplikatívnosti pôsobenia informačných technológií na hospodársku prax a ku kumulácii jej dôsledkov. Presadenie týchto technológií do podnikovej praxe vyžaduje spoluprácu ako informatikov, tak aj manažérov IT, ktorí vytvárajú podmienky pre efektívne využitie zdrojov. Ak sa na jednej strane vyžaduje úzka špecializácia a detailná znalosť informačných technológií, tak na druhej strane sú vyhľadávaní špecialisti s integrovanými znalosťami, špecialisti schopní spojiť podnikové procesy s IT službami. Absolventi IM sú ekonómovia - informatici, ktorí dôkladne poznajú potreby, spôsoby a možnosti uplatnenia informačných technológií v podnikovej praxi.

 

Medzinárodný finančný manažment

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia Medzinárodný finančný manažment sú komplexne odborne pripravení z oblasti teórie a praxe finančného riadenia podniku, medzinárodných spoločností, vzťahu podniku k finančným trhom a k zahraničiu. Absolvent študijného programu ovláda vedecké metódy analýzy a syntézy ekonomických systémov s orientáciou na mikroekonomické a makroekonomické systémy zobrazené v podobe ekonomicko-matematických modelov, ktoré sa využívajú na formulovanie a riešenie zložitých rozhodovacích problémov a tvorbu stratégií podnikov, finančných inštitúcií, odvetví a národného hospodárstva. Má schopnosť vytvárať algoritmy riešenia úloh.

Študijné aktivity absolventov študijného programu sa sústreďujú aj na schopnosť hodnotenia monetárnych impulzov a ich následkov v reálnom hospodárstve, na otázky finančného hodnotenia podnikov, investícií a financovania, účtovníctva, kontroly a zdaňovania podnikov, ako aj na manažment a organizáciu ľudských zdrojov. Okrem toho sú zvlášť významné študijné aktivity v oblasti využitia exaktných metód a modelových prístupov pri riadení ekonomických procesov a v oblasti informačného manažmentu. 

Sféry uplatnenia absolventov študijného programu sú najmä v súkromnom sektore hospodárstva. Absolventi študijného programu okrem toho nájdu svoje uplatnenie v sektore verejných služieb, v decíznych inštitúciách štátnej správy, ako aj vo vedecko-výskumných inštitúciách.

 

Operačný výskum a ekonometria

Štúdium na 2. stupni študijného programu Operačný výskum a ekonometria študijného odboru Kvantitatívne metódy v ekonómii prehlbuje všeobecné ekonomické poznatky základného štúdia ako v oblasti ekonomickej analýzy národného hospodárstva a jeho sektorov, tak aj v oblasti ekonomických analýz na úrovni výrobných a nevýrobných firiem. Základom špecializácie je modelový prístup a kvantitatívne metódy v prostredí informačných systémov. Štúdium na 2. stupni poskytuje systematické poznatky pre jednotlivé etapy využitia metodologického aparátu operačného výskumu a ekonometrie pri riešení ekonomických problémov: od analýzy problému, cez konštrukciu ekonomicko-matematického modelu a identifikáciu úloh, výber metód pre riešenie identifikovaných úloh až po riešenie úloh s využitím adekvátneho softvéru a verifikácia výrokovej schopnosti v procese ekonomického rozhodovania. Absolventi majú na základe získaných poznatkov z ekonomickej teórie a vedomostí z využívania kvantitatívnych metód a výpočtovej techniky pri riešení analytických a rozhodovacích ekonomických úloh uplatnenie najmä vo výrobných a obchodných firmách, v bankách a v poisťovniach, na burzách, v top manažmente rôznych Inštitúcií nevýrobnej sféry, vo výskume, v inštitúciách ústredných riadiacich orgánov a pod.

 

Štatistické metódy v ekonómii

Štúdium na tomto študijnom programe poskytne absolventovi metodické poznatky zo širokej škály štatistických analytických postupov a techník, ako aj poznatky o možnostiach a podmienkach ich aplikácie, najmä v hospodárskej, sociálnej, demografickej resp. v ďalších  oblastiach. Táto, v súčasnosti veľmi žiadaná kombinácia znalostí, vytvára predpoklady pre jeho kvalifikované uplatnenie pri analýzach a modelovaní zložitých ekonomických a sociálnych kauzálnych vzťahov a vytváraní pravdepodobnostno-štatistických a prognostických modelov pre potreby rozhodovania a riadenia v hospodárskej praxi. Má dostatočné schopnosti a zručnosti pre využívanie programových analytických štatistických systémov (SAS, SPSS, Statgraphics...), bez ktorých nie je mysliteľná aplikácia pokročilých štatistických metód v ekonomických a sociálnych analýzach. Absolvent študijného programu Štatistické metódy v ekonómii vedecky získa profesionálnu prípravu vysokoškolsky vzdelaného ekonóma-štatistika, ktorá mu umožní uplatniť sa v ústredí štátnej štatistiky, najmä v profesiách metodika tvorby štatistických ukazovateľov, analytika v oblasti národohospodárskych analýz, v regionálnych orgánoch štátnej štatistiky, v inštitúciách hospodárskej praxe, podnikoch, finančných ústavoch, rezortoch, v inštitúciách výskumu a v inštitúciách terciálnej sféry. Je schopný správne interpretovať výsledky a adekvátne ich využiť v rozhodovacích procesoch na rôznych úrovniach sociálno-ekonomického systému a v rámci regionálnych štruktúr.

 

Účtovníctvo a audítorstvo

Absolventi druhého stupňa študijného programu Účtovníctvo a audítorstvo ovládajú teoreticko-metodologické problémy ekonomických vedných disciplín s osobitným dôrazom na oblasť účtovných a finančných disciplín. Sú schopní pripravovať a využívať účtovné informácie vo finančnom riadení v podnikateľskej i nepodnikateľskej sfére v podmienkach trhovej ekonomiky. Absolventi druhého stupňa študijného programu Účtovníctvo a audítorstvo majú okrem poznatkov z finančného účtovníctva aj poznatky z účtovníctva bánk, poisťovní, rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí, manažérskeho účtovníctva, daňového účtovníctva a medzinárodného účtovníctva. Získavajú tiež poznatky z audítorstva, konsolidovanej účtovnej závierky, medzinárodného finančného manažmentu a interného auditu. Absolventi inžinierskeho štúdia sa uplatnia v riadiacich a metodických funkciách v účtovníctve, v oblasti finančného rozhodovania a finančnej kontroly a po získaní predpísaných praktických skúseností a ďalšej nadväzujúcej príprave a vykonaní zákonom stanovej skúšky sú schopní úspešne vykonávať audítorskú činnosť, daňové poradenstvo a funkcie v inštitúciách finančného trhu.

 

Účtovníctvo a finančný manažment

Absolvovanie študijného programu Účtovníctvo a finančný manažment poskytuje absolventovi predpoklad získať vedomosti, znalosti a zručnosti, ktoré mu umožnia v praxi:

  • navrhnúť informačný systém v novo vznikajúcej účtovnej jednotke a vymedziť v ňom postavenie účtovníctva (finančného aj manažérskeho) ako relatívne samostatného podsystému, zodpovedného za podklady pre riadenie účtovnej jednotky, pre rozhodovanie a pre potreby zdaňovania daňou z príjmov, DPH, prípadne iných daní v zmysle právnej úpravy a navrhnúť vnútorné predpisy pre vedenie účtovníctva a zostavovanie účtovnej závierky (riadnej a konsolidovanej),
  • zorientovať sa v informačnom systéme fungujúcej podnikateľskej účtovnej jednotky výrobného, obchodného zamerania, účtovnej jednotky zameranej na služby v oblasti vedenia účtovníctva pre iné jednotky, audítorské služby, ale aj v informačnom systéme banky, poisťovne, rozpočtovej, príspevkovej organizácie, obce, vyššieho územného celku, ministerstva a vykonávať v tomto systéme vedúcu funkciu v oblasti účtovníctva,
  • navrhnúť vhodnú techniku vedenia účtovníctva ako súčasti informačného systému a vybrať z trhovej ponuky vhodné programové vybavenie zodpovedajúce potrebám účtovnej jednotky podľa jej veľkosti, zamerania a postavenia na trhu v kontexte s podobne zameranými účtovnými jednotkami as ktorými komerčne komunikuje,
  • viesť bežné účtovníctvo zvolenou technikou v súlade s platnou legislatívou, zostavovať účtovnú závierku (bilančný účtovník), a to riadnu aj konsolidovanú (ak je účtovná jednotka materským podnikom) a vykonávať finančnú analýzu riadnej aj konsolidovanej účtovnej závierky s použitím podkladov z účtovníctva pre potreby rozhodovania manažmentu, prípadne pre potreby vlastníka.

 

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?