Loading page...

Základné informácie

Zásady prijímacieho konania na doktorandské štúdium na FHI EU v Bratislave na akademický rok 2020/2021

Spoločné zásady prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia na EU v Bratislave na akademický rok 2020/2021 

Témy dizertačných prác školiteľov doktorandského štúdia pre akademický rok 2020/2021

Prihláška

 

Povinné prílohy k prihláške: životopis, motivačný list, rámcový projekt k téme dizertačnej práce v slovenčine a v angličtine.

Nepovinné prílohy k prihláške: zoznam doteraz publikovaných prác, potvrdenie o praxi.

Uchádzač po podaní elektronickej prihlášky doručí na fakultu do uzávierky prihlášok: úradne overenú fotokópiu: vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnych skúškach a dodatku k diplomu (ak je absolventom štúdia na EU v BA nie je potrebné fotokópie overovať), doklad o úhrade  poplatku za prijímacie konanie.

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?