Loading page...

1. stupeň štúdia (bakalárske) 

Študijný program HOSPODÁRSKA INFORMATIKA

(študijný odbor 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii)

Garant: doc. Dr. Ing. Miroslav Hudec

Absolventi študijného programu Hospodárska informatika študijného odboru Hospodárska informatika získajú komplexné poznatky z ekonomickej teórie a konkrétne skúsenosti z práce s výpočtovou technikou. Budú schopní pracovať so štandardným softvérom na automatizáciu kancelárie, podieľať sa na programovej realizácii a prevádzkovaní informačných systémov v ekonomických objektoch na všetkých stupňoch riadenia. Získajú znalosti z podnikania tak, že sa dokážu vysporiadať s agendami na zriadenie firmy ako aj jej prevádzkovanie a ďalší rozvoj. Získajú základné poznatky z hospodárskych procesov na rôznych riadiacich úrovniach. Uplatnenie absolventov je vo všetkých priemyselných odvetviach, vo verejnej správe, v súkromnej sfére, ale aj ako samostatných podnikateľov. Štúdium pripravuje odborníkov, ktorí majú dobré ekonomické vedomosti, ovládajú výpočtovú techniku a vedia uplatniť moderné informačné technológie.

 

Študijný program MANAŽÉRSKE ROZHODOVANIE

(študijný odbor 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii)

Garant: prof. Mgr. Juraj Pekár, PhD.

Absolventi študijného programu Manažérske rozhodovanie  dokážu riešiť základné ekonomické problémy vznikajúce v jednotlivých oddeleniach výrobného podniku, v obchodných a finančných organizáciách (včítane poisťovní), ziskových a neziskových inštitúciách. Absolventi majú osvojené princípy a metódy tímovej práce, majú znalosti o podnikaní, obchodovaní, organizáciách, manažmente a o makroekonomických súvislostiach a vzájomných vplyvoch mikro- a makro- sféry. Absolventi vedia pripraviť podklady pre manažérov spracovaním dostupných informácií (databázy) pomocou matematických a štatistických metód pri intenzívnom využití PC. Absolventi študijného programu Manažérske rozhodovanie a informačné technológie ovládajú spôsob získavania potrebných informácií pre základné ekonomické analýzy, využiť matematicko-štatistické analytické nástroje, ekonomicky interpretovať dosiahnuté výsledky a implementovať ich do praxe.

 

Študijný program ÚČTOVNÍCTVO

(študijný odbor 3.3.12 Účtovníctvo)

Garant: doc. Ing. Katarína Máziková, PhD.

Odborný profil absolventa študijného programu Účtovníctvo formujú poznatky z finančného účtovníctva, nákladového účtovníctva, analýzy účtovnej závierky a automatizácie účtovníctva a (v rozsahu potrebnom pre zabezpečenie aplikácie týchto znalostí) ale z iných oblastí ekonomických vied (národohospodárskych a podnikovohospodárskych náuk či daňovníctva). Absolventi prvého stupňa študijného odboru Účtovníctvo nachádzajú nachádzajú uplatnenie v súkromnom a  verejnom sektore ako aj v štátnej správea sú schopní samostatne tvorivo riešiť nielen konkrétne problémy účtovnej praxe, ale aj metodické otázky účtovníctva v jednotlivých typoch organizácií.

 

2. stupeň štúdia (inžinierske) 

Študijný program AKTUÁRSTVO

(študijný odbor 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii)

Garant: prof. RNDr. Katarína Sakálová, CSc.

Študijný program Aktuárstvo poskytuje systematické teoretické i praktické poznatky z poistnej matematiky a jej aplikácií v životnom, penzijnom a nemocenskom poistení, ucelené teoretické vedomosti z teórie pravdepodobnosti a štatistiky v rozsahu, potrebnom hlavne k modelovaniu a simuláciám rizík neživotného poistenia, ďalej poznatky z oblasti finančnej matematiky, investícií, teórie portfólia a derivátov cenných papierov, ako aj teoretické znalosti vyššej matematiky, pravdepodobnosti, štatistiky, operačného výskumu. Zvláštna pozornosť je v rámci štúdia venovaná práci s výpočtovou technikou. Absolventi majú schopnosť aplikovať kvantitatívne metódy v ekonómii, najmä v poistnom a finančnom sektore, sú schopní rozhodovať na základe profesionálnych analýz pomocou metód aktuárskych vied, vedia riešiť základné problémy riadenia rizík a finančných tokov poisťovní, majú zručnosti vo využívaní výpočtovej techniky a  vo využívaní matematických a štatistických programových balíkov. Štúdium je odbornou prípravou hlavne na výkon profesie "aktuár" v poisťovniach, ale uplatnia sa aj v penzijných fondoch i v bankách.

 

Študijný program INFORMAČNÝ MANAŽMENT

(študijný odbor 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii)

Garant: prof. RNDr. Ľudovít Pinda, CSc.

Absolventi študijného programu IM na druhom stupni štúdia majú na základe získaných poznatkov z ekonomickej teórie, z využívania kvantitatívnych metód a vedomostí z výpočtovej techniky pri riešení analytických a rozhodovacích ekonomických úloh a podnikových procesoch nájsť uplatnenie najmä pri riešení úloh vo výrobných a obchodných firmách, v bankách a v poisťovniach, na burzách, v inštitúciách nevýrobnej sféry, vo výskume, v inštitúciách ústredných riadiacich orgánov a pod. Jeho prednosťou bude spojenie tak ekonomických poznatkov orientovaných predovšetkým na kvantitatívne analýzy, ako aj softvérových zručností orientovaných nielen na využívanie existujúcich programových produktov, ale aj na vytváranie vlastných softvérových systémov. Digitalizáciou ekonomických procesov prispievajú ku akcelerácii ekonomických transakcií, zvyšovaniu kvality podnikania, skvalitňovaniu riadenia hospodárskych organizácií, multiplikatívnosti pôsobenia informačných technológií na hospodársku prax a ku kumulácii jej dôsledkov. Presadenie týchto technológií do podnikovej praxe vyžaduje spoluprácu ako informatikov, tak aj manažérov IT, ktorí vytvárajú podmienky pre efektívne využitie zdrojov. Ak sa na jednej strane vyžaduje úzka špecializácia a detailná znalosť informačných technológií, tak na druhej strane sú vyhľadávaní špecialisti s integrovanými znalosťami, špecialisti schopní spojiť podnikové procesy s IT službami. Absolventi IM sú ekonómovia - informatici, ktorí dôkladne poznajú potreby, spôsoby a možnosti uplatnenia informačných technológií v podnikovej praxi.

 

Študijný program MEDZINÁRODNÝ FINANČNÝ MANAŽMENT

(študijný odbor 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii, 3.3.12 Účtovníctvo)

Garant za Ekonomickú univerzitu v Bratislave: prof. Ing. Michal FENDEK, PhD., 

spolugarant za Ekonomickú univerzitu v Bratislave: prof. Ing. Anna Šlosárová,  PhD.

Garant za Univerzitu Martina Luthera v Halle – Wittenbergu: prof. Dr. Dr. h. c. Ralf Michael Ebeling, 

spolugarant za Univerzitu Martina Luthera v Halle  – Wittenbergu: Prof. Dr. Christoph Weiser

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia Medzinárodný finančný manažment sú komplexne odborne pripravení z oblasti teórie a praxe finančného riadenia podniku, medzinárodných spoločností, vzťahu podniku k finančným trhom a k zahraničiu. Absolvent študijného programu ovláda vedecké metódy analýzy a syntézy ekonomických systémov s orientáciou na mikroekonomické a makroekonomické systémy zobrazené v podobe ekonomicko-matematických modelov, ktoré sa využívajú na formulovanie a riešenie zložitých rozhodovacích problémov a tvorbu stratégií podnikov, finančných inštitúcií, odvetví a národného hospodárstva. Má schopnosť vytvárať algoritmy riešenia úloh.

Študijné aktivity absolventov študijného programu sa sústreďujú aj na schopnosť hodnotenia monetárnych impulzov a ich následkov v reálnom hospodárstve, na otázky finančného hodnotenia podnikov, investícií a financovania, účtovníctva, kontroly a zdaňovania podnikov, ako aj na manažment a organizáciu ľudských zdrojov. Okrem toho sú zvlášť významné študijné aktivity v oblasti využitia exaktných metód a modelových prístupov pri riadení ekonomických procesov a v oblasti informačného manažmentu. 

Sféry uplatnenia absolventov študijného programu sú najmä v súkromnom sektore hospodárstva. Absolventi študijného programu okrem toho nájdu svoje uplatnenie v sektore verejných služieb, v decíznych inštitúciách štátnej správy, ako aj vo vedecko-výskumných inštitúciách.

 

Študijný program OPERAČNÝ VÝSKUM A EKONOMETRIA

(študijný odbor 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii)

Garant: prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.

Štúdium na 2. stupni študijného programu Operačný výskum a ekonometria študijného odboru Kvantitatívne metódy v ekonómii prehlbuje všeobecné ekonomické poznatky základného štúdia ako v oblasti ekonomickej analýzy národného hospodárstva a jeho sektorov, tak aj v oblasti ekonomických analýz na úrovni výrobných a nevýrobných firiem. Základom špecializácie je modelový prístup a kvantitatívne metódy v prostredí informačných systémov. Štúdium na 2. stupni poskytuje systematické poznatky pre jednotlivé etapy využitia metodologického aparátu operačného výskumu a ekonometrie pri riešení ekonomických problémov: od analýzy problému, cez konštrukciu ekonomicko-matematického modelu a identifikáciu úloh, výber metód pre riešenie identifikovaných úloh až po riešenie úloh s využitím adekvátneho softvéru a verifikácia výrokovej schopnosti v procese ekonomického rozhodovania. Absolventi majú na základe získaných poznatkov z ekonomickej teórie a vedomostí z využívania kvantitatívnych metód a výpočtovej techniky pri riešení analytických a rozhodovacích ekonomických úloh uplatnenie najmä vo výrobných a obchodných firmách, v bankách a v poisťovniach, na burzách, v top manažmente rôznych Inštitúcií nevýrobnej sféry, vo výskume, v inštitúciách ústredných riadiacich orgánov a pod.

 

Študijný program ŠTATISTICKÉ METÓDY V EKONÓMII

(študijný odbor 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii)

Garant: prof. Mgr. Juraj Pekár, PhD.

Štúdium na tomto študijnom programe poskytne absolventovi metodické poznatky zo širokej škály štatistických analytických postupov a techník, ako aj poznatky o možnostiach a podmienkach ich aplikácie, najmä v hospodárskej, sociálnej, demografickej resp. v ďalších  oblastiach. Táto, v súčasnosti veľmi žiadaná kombinácia znalostí, vytvára predpoklady pre jeho kvalifikované uplatnenie pri analýzach a modelovaní zložitých ekonomických a sociálnych kauzálnych vzťahov a vytváraní pravdepodobnostno-štatistických a prognostických modelov pre potreby rozhodovania a riadenia v hospodárskej praxi. Má dostatočné schopnosti a zručnosti pre využívanie programových analytických štatistických systémov (SAS, SPSS, Statgraphics...), bez ktorých nie je mysliteľná aplikácia pokročilých štatistických metód v ekonomických a sociálnych analýzach. Absolvent študijného programu Štatistické metódy v ekonómii vedecky získa profesionálnu prípravu vysokoškolsky vzdelaného ekonóma-štatistika, ktorá mu umožní uplatniť sa najmä v profesiách ako business analytik, risk manager, prognostik, úverový analytik, inžinier kvality, metodik štatistických analýz v štátnej štatistike, inštitúciách hospodárskej praxe, podnikoch, finančných ústavoch,  inštitúciách výskumu a v inštitúciách terciárnej sféry. Je schopný správne interpretovať výsledky a adekvátne ich využiť v rozhodovacích procesoch na rôznych úrovniach sociálno-ekonomického systému a v rámci regionálnych štruktúr.

 

Študijný program ÚČTOVNÍCTVO A AUDÍTORSTVO

(študijný odbor 3.3.12 Účtovníctvo)

Garant:

prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD.

Absolventi študijného programu Účtovníctvo a audítorstvo sa zameraní na zvládnutie komplexnej problematiky účtovných či audítorských spoločností a na vykonávanie práce účtovníka, či interného audítora u svojho zamestnávateľa. Majú dostatočné schopnosti na zostavenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky v rôznych typoch účtovných jednotiek a na riešenie komplexných otázok účtovníctv a daní a to bez ohľadu na to, či ide o podniky, verejný sektor alebo obce a takisto bez ohľadu na to, či ide o účtovné jednotky zaoberajúce sa výrobou, obchodnou činnosťou či finančnými službami. Ich poznatky im umožňujú nielen vykonávať vlastnú činnosti, ale aj poskytnúť poradenstvo či vykonávať kontrolu a odhaľovať riziká.

 

Študijný program ÚČTOVNÍCTVO A FINANČNÝ MANAŽMENT

Garanti: prof. Ing. Anna Šlosárová, PhD., prof. Ing. Peter Markovič, PhD.

Absolvovanie študijného programu Účtovníctvo a finančný manažment poskytuje absolventovi predpoklad získať vedomosti, znalosti a zručnosti, ktoré mu umožnia v praxi:

  • navrhnúť informačný systém v novo vznikajúcej účtovnej jednotke a vymedziť v ňom postavenie účtovníctva (finančného aj manažérskeho) ako relatívne samostatného podsystému, zodpovedného za podklady pre riadenie účtovnej jednotky, pre rozhodovanie a pre potreby zdaňovania daňou z príjmov, DPH, prípadne iných daní v zmysle právnej úpravy a navrhnúť vnútorné predpisy pre vedenie účtovníctva a zostavovanie účtovnej závierky (riadnej a konsolidovanej),
  • zorientovať sa v informačnom systéme fungujúcej podnikateľskej účtovnej jednotky výrobného, obchodného zamerania, účtovnej jednotky zameranej na služby v oblasti vedeni-a účtovníctva pre iné jednotky, audítorské služby, ale aj v informačnom systéme banky, poisťovne, rozpočtovej, príspevkovej organizácie, obce, vyššieho územného celku, ministerstva a vykonávať v tomto systéme vedúcu funkciu v oblasti účtovníctva,
  • navrhnúť vhodnú techniku vedenia účtovníctva ako súčasti informačného systému a vybrať z trhovej ponuky vhodné programové vybavenie zodpovedajúce potrebám účtovnej jednotky podľa jej veľkosti, zamerania a postavenia na trhu v kontexte s podobne zameranými účtovnými jednotkami as ktorými komerčne komunikuje,
  • viesť bežné účtovníctvo zvolenou technikou v súlade s platnou legislatívou, zostavovať účtovnú závierku (bilančný účtovník), a to riadnu aj konsolidovanú (ak je účtovná jednotka materským podnikom) a vykonávať finančnú analýzu riadnej aj konsolidovanej účtovnej závierky s použitím podkladov z účtovníctva pre potreby rozhodovania manažmentu, prípadne pre potreby vlastníka.

 

3. stupeň štúdia (doktorandské) 

Študijný program EKONOMETRIA A OPERAČNÝ VÝSKUM

(študijný odbor 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum)

Garant: prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.

Spolugaranti: prof. Ing. Michal Fendek, PhD., prof. Mgr. Juraj Pekár, PhD.

Absolvent študijného programu EOV ovláda vedecké metódy analýzy a syntézy ekonomických systémov s orientáciou na mikroekonomické a makroekonomické systémy zobrazené v podobe ekonomicko-matematických modelov, ktoré sa využívajú na formulovanie a riešenie zložitých rozhodovacích problémov a tvorbu stratégií podnikov, odvetví a národného hospodárstva. Absolvent je schopný tvorivo reagovať na riešenie úloh generovaných hospodárskou praxou, pričom primárnym cieľom jeho odbornej prípravy je zvládnutie exaktných metód a modelových prístupov. V kontexte globalizácie ekonomiky a vstupu Slovenska do európskej únie je tento typ vzdelania nevyhnutnosťou vzhľadom na rozvoj ekonomickej teórie na porovnateľných univerzitách a fakultách v Európe a vo svete.

 

Študijný program KVANTITATÍVNE METÓDY V EKONÓMII

(študijný odbor 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii)

Garant: prof. RNDr. Katarína Sakalová, CSc.

Spolugaranti: doc. RNDr. Viera Labudová, PhD., doc. Ing. Mária Vojtková, PhD.

Absolvent ovláda vedecké metódy analýzy a syntézy ekonomických systémov, ktoré umožňujú riešenie zložitých problémov rozhodovania na všetkých úrovniach národného hospodárstva, s využitím kvantitatívnych metód. Obsah poznatkov zaručí kompatibilitu a vedeckú mobilitu v európskom priestore.

 

Študijný program ÚČTOVNÍCTVO

(študijný odbor 3.3.12 Účtovníctvo)

Garant: prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD.

Spolugaranti: prof. Ing. Anna Šlosárová, PhD., doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD.

Absolventi tretieho stupňa študijného programu Účtovníctvo ovládajú vedecké metódy výskumu v oblasti účtovníctva a audítorstva s orientáciou na národné aj medzinárodné teoretické a metodologické problémy v uvedených a príbuzných oblastiach. Sú schopní riešiť zložité teoretické a praktické problémy na vrcholových stupňoch riadenia, tvorivým spôsobom aplikovať nové poznatky vo výskume a využívať jeho závery v akademickom prostredí, podnikateľskom prostredí a pri tvorbe a posudzovaní legislatívy nielen v prostredí SR, ale aj v širšom, nadnárodnom, prostredí.

 

Štúdium cudzích jazykov

ŠTÚDIUM CUDZÍCH JAZYKOV je súčasťou každého programu na Ekonomickej univerzite.

 

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?