Loading page...

Postup prihlasovania sa na záverečné práce

Postup pre študentov "Odovzdanie Záverečnej práce do EZP v AIS"

Postup nahrávania záverečných prác do AIS

Posudok pre externého oponenta na bakalársku prácu

Komplexné informácie - smernice, vzory textov a pokyny k ev. systému AIS

Prideľovanie tém záverečných prác - bakalárskych prác

na akademický rok 2019/2020

Vypisovanie, nahlasovanie sa a evidencia tém záverečných prác – bakalárske práce – sa uskutoční cez Akademický informačný systém (AIS). Jednotlivé katedry vypíšu témy záverečných prác, ktoré budú zverejnené v AIS. Na každú tému sa môže prihlásiť len jeden študent.

Prosím dodržať nasledovný harmonogram:

Činnosti Termín
Všetky témy záverečných prác sú vložené a schválené v AIS do 25. 3. 2019
Zverejnenie tém pre študentov – študenti si môžu prezrieť témy a vybrať si tému 25. 3. - 31. 3. 2019
Študenti, ktorí sa prihlasujú na témy záverečných prác, sa prihlasujú cez AIS (modul Záverečné práce – návod je zverejnený https://fhi.euba.sk/studium/inzinierske-studium/zaverecne-prace

od 1. 4. 2019 od 8:30 hod.

Študenti, ktorí si v danom termíne nevyberú žiadnu prácu a nebudú mať ospravedlniteľný dôvod (napr. PN) – téma im bude pridelená  

Vypísanie vlastnej témy záverečnej práce je možné po dohode s učiteľom (do 20. 3. 2019.). Vybrať si vypísanú tému práce je možné po dohode s učiteľom (pravidlá určujú jedenotlivé katedry) ešte pred oficiálnym prihlasovaním - učiteľ má právo si vybrať študenta (pri oficiálnom prihlasovaní cez AIS už nie). Po termíne 25. 3. 2019. učitelia už nemôžu vypisovať záverečné práce a ani priradiť študenta k téme záverečnej práce (učitelia musia dodržať limit počtu vypísaných záverečných prác -  bakalárskych) a nemôžu vypisovať ďalšie témy navyše. 

Náležitosti k vypracovaniu záverečných prác sú zverejnené tu: https://fhi.euba.sk/studium/inzinierske-studium/zaverecne-prace

Nahlasovanie na záverečné práce sa koná v súlade s Internou smernicou č. 8/2017 o záverečných a habilitačných prácach zverejnenou na https://euba.sk/www_write/files/SK/docs/interne-smernice/2017/2017-8-is_zaverecne-prace.pdf

Zoznam koordinátorov za jednotlivé katedry:

KAI       Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD.

KM        Ing. Michal Páleš, PhD.

KOVE    Ing. Marián Reiff, PhD.

KŠ        Ing. Ján Bolgáč

KÚA      prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím pripomienky zaslať na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Postup pri odovzdávaní bakalárskach prác

Bakalárska práca (záverečná práca) sa odovzdáva na sekretariáte katedry, ktorá tému práce vypísala, v pracovných dňoch v čase úradných hodín.

Bakalársku prácu je možné vložiť do AIS iba po súhlase vedúceho záverečnej práce (ak študent svojvoľne prácu odovzdá pred odsúhlasením, prácu už nie je možné z AIS vymazať ani opätovne vložiť a študent si musí vybrať novú tému záverečnej práce)!!!

Hraničné termíny pre odovzdanie BP (na sekretariáte príslušnej katedry)

DátumDeňČas
15. 5. 2019 streda 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
16. 5. 2019 štvrtok 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
17. 5. 2019 piatok 8:00 - 13:00

 

Bakalárska práca musí byť odovzdaná do 17.5.2019 do 13:00 hod.

Pred odovzdaním záverečnej práce musí byť práca uložená do Centrálneho registra záverečných prác cez AIS, najneskôr do termínu odovzdania záverečnej práce s prihláškou na štátne skúšky je potrebné odovzdať i výsledok kontroly originality, preto odporúčame do AIS nahrať prácu niekoľko dní pred prihlásením sa na štátne skúšky.

Študent odovzdáva záverečnú prácu zviazanú v tepelnej väzbe v 2 vyhotoveniach - vytlačené obojstranne (okrem úvodných strán, t.j. obojstranne od úvodu, potrebné nastaviť striedavé okraje, 3,5 cm na viazanej strane listu) - verzia v AIS musí byť zhodná s vytlačenou verziou (obsahová i formálna zhoda).

Súčasťou záverečnej práce musí byť Zadanie (vytlačené z AIS – základná šablóna).

Súčasne so záverečnou prácou musí študent odovzdať: (Licenčné zmluvy musia byť podpísané vedúcim záverečnej práce!)

 • Analytický list v 3 vyhotoveniach (vytlačené z AIS – tlačí študent z AIS – dá sa vytlačiť až po vložení práce do AIS)
  • 1 ks - odovzdáva sa spolu so záverečnou prácou na archiváciu do knižnice;
  • 1 ks - odovzdáva sa vedúcemu záverečnej práce;
  • 1 ks - katedra potvrdí prijatie práce a odovzdáva sa na študijnom oddelení.
 • Licenčnú zmluvu o použití záverečnej práce pre účely „centrálneho“ sprístupnenia práce v 3 vyhotoveniach, prípadne Žiadosť o zastavenie verejného sprístupňovania bez možnosti sprístupnenia (vytlačené z AIS – tlačí študent z AIS dá sa vytlačiť až po vložení práce do AIS, podpisuje vedúci záverečnej práce):
  • 1 ks - odovzdáva sa na archiváciu do knižnice;
  • 1 ks - odovzdáva sa vedúcemu záverečnej práce;
  • 1 ks - vyhotovenie zostáva u študenta.
 • Licenčnú zmluvu o použití záverečnej práce pre účely sprístupnenia práce prostredníctvom webového sídla EU v Bratislave v 3 vyhotoveniach (vytlačené z AIS – tlačí študent z AIS dá sa vytlačiť až po vložení práce do AIS, podpisuje vedúci záverečnej práce):
  • 1 ks - odovzdáva sa na archiváciu do knižnice;
  • 1 ks - odovzdáva sa vedúcemu záverečnej práce;
  • 1 ks - vyhotovenie zostáva u študenta.

 CD/DVD s nahratou záverečnou prácou sa už neodovzdáva. Vytlačená verzia sa porovnáva s verziou nahratou v AIS.

 

Študent na katedru odovzdá:

 • 2 ks Záverečnú prácu - vytlačenú obojstranne (1 ks vedúci záverečnej práce, 1 ks sekretariát);
 • 2 ks Analytický list (1 ks katedra potvrdí prevzatie záverečnej práce, 1ks archivácia);
 • 2 ks Licenčnú zmluvu vysokú školu (1 ks knižnica, 1ks vedúci záverečnej práce)
 • 2 ks Licenčnú zmluvu pre CRP (1 ks knižnica, 1ks vedúci záverečnej práce)
 • Žiadosť o zastavenie verejného sprístupňovania bez možnosti sprístupnenia (ak študent o to žiada) (knižnica);

 

Študent podá prihlášku na štátne skúšky a obhajobu záverečnej práce cez AIS.

Náalsedne na študijné oddelenie odovzdá do 22.5.2019 (bakalárske štúdium) do 15.00 hod.:

 • Analytický list, na ktorom katedra potvrdila prevzatie záverečnej práce;
 • Žiadosť o zastavenie verejného sprístupňovania bez možnosti sprístupnenia (ak študent o to žiada);
 • Protokol o kontrole originality záverečnej práce vytlačenú z AIS – len prvá strana (pri bakalárskych prácach –  max. 45%);
 • Vytlačí a vyplní oznámenie, 
 • v prípade záujmu potvrdí účasť na promóciách (pre bakalárske štúdium sa potvrdzuje účasť elektronicky – link bude zverejnený v deň štátnic).

 

Na obhajobu záverečnej práce (bakalárskej práce) si každý študent prinesie svoju prácu v tlačenej podobe a vypracované otázky z posudkov k záverečnej práci.

V prípade augustového termínu bakalárskych štátnych skúšok sa záverečné práce odovzdávajú do 3. 8. 2019 na príslušnú katedru a zároveň do tohto termínu sa podávajú prihlášky na štátne skúšky a obhajobu záverečných prác (výsledok originality a papierovú prihlášku treba doručiť na študijné oddelenie do 10.8. 2019).

 

UPOZORNENIE

Na titulnom liste sa uvádza názov študijného odboru (bez kódu)

 

Študijné programy a študijné odbory:

 • Bakalárske štúdium:
  • Hospodárska informatika (ŠO – Hospodárska informatika)
  • Manažérske rozhodovanie (ŠO – Kvantitatívne metódy v ekonómii)
  • Účtovníctvo (ŠO – Účtovníctvo)

 

Pre vyplnenie Kódu (evidenčného čísla) použite nasledujúce čísla pracovísk:

 • 103002 Katedra účtovníctva a audítorstva
 • 103003 Katedra operačného výskumu a ekonometrie
 • 103004 Katedra aplikovanej informatiky
 • 103005 Katedra štatistiky
 • 103006 Katedra matematiky a aktuárstva

 

Teda napr. bakalárska práca na Katedre matematiky v študijnom programe MR: 103006/B/2019/číslo ISIC (10-miestny, resp. 12-miestny číselný kód priamo pod fotografiou)

 

Študijný program: Manažérske rozhodovanie

Študijný odbor: Kvantitatívne metódy v ekonómii

Školiace pracovisko: Katedra matematiky a aktuárstva

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte študijné oddelenie. 

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?