Loading page...

Postup prihlasovania sa na záverečné práce

Postup pre študentov "Odovzdanie Záverečnej práce do EZP v AIS"

Postup nahrávania záverečných prác do AIS

Posudok pre externého oponenta na bakalársku prácu

Komplexné informácie - smernice, vzory textov a pokyny k ev. systému AIS

 

Postup pri odovzdávaní bakalárskach prác

Bakalárska práca (záverečná práca) sa odovzdáva na sekretariáte katedry, ktorá tému práce vypísala, v pracovných dňoch v čase úradných hodín.

Bakalársku prácu je možné vložiť do AIS iba po súhlase vedúceho záverečnej práce (ak študent svojvoľne prácu odovzdá pred odsúhlasením, prácu už nie je možné z AIS vymazať ani opätovne vložiť a študent si musí vybrať novú tému záverečnej práce)!!!

Hraničné termíny pre odovzdanie BP (na sekretariáte príslušnej katedry)

DátumDeňČas
23. 5. 2018 streda 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
24. 5. 2018 štvrtok 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
25. 5. 2018 piatok 8:00 - 13:00

 

Bakalárska práca musí byť odovzdaná do 25.5.2018.

Pred odovzdaním záverečnej práce musí byť práca uložená do Centrálneho registra záverečných prác cez AIS, najneskôr do termínu odovzdania záverečnej práce https://euba.sk/student/zaverecne-prace  prihláškou na štátne skúšky je však potrebné odovzdať i výsledok kontroly originality, preto odporúčame do AIS nahrať prácu niekoľko dní pred prihlásením sa na štátne skúšky.

Študent odovzdáva záverečnú prácu zviazanú v tepelnej väzbe v 2 vyhotoveniach - vytlačené obojstranne (okrem úvodných strán, t.j. obojstranne od úvodu, potrebné nastaviť striedavé okraje, 3,5 cm na viazanej strane listu) - verzia v AIS musí byť zhodná s vytlačenou verziou (obsahová i formálna zhoda).

Súčasťou záverečnej práce musí byť Zadanie (vytlačené z AIS – vytlačí vedúci záverečnej práce – základná šablóna) a podpísané čestné vyhlásenie o samostatnom vypracovaní práce.

Súčasne so záverečnou prácou musí študent odovzdať: (Licenčné zmluvy musia byť podpísané vedúcim záverečnej práce!)

 • Analytický list v 3 vyhotoveniach (vytlačené z AIS – tlačí študent z AIS – dá sa vytlačiť až po vložení práce do AIS)
  • 1 ks - odovzdáva sa spolu so záverečnou prácou na archiváciu do knižnice;
  • 1 ks - odovzdáva sa vedúcemu záverečnej práce;
  • 1 ks - katedra potvrdí prijatie práce a odovzdáva sa na študijnom oddelení.
 • Licenčnú zmluvu o použití záverečnej práce pre účely „centrálneho“ sprístupnenia práce v 3 vyhotoveniach, prípadne Žiadosť o zastavenie verejného sprístupňovania bez možnosti sprístupnenia (vytlačené z AIS – tlačí študent z AIS dá sa vytlačiť až po vložení práce do AIS, podpisuje vedúci záverečnej práce):
  • 1 ks - odovzdáva sa na archiváciu do knižnice;
  • 1 ks - odovzdáva sa vedúcemu záverečnej práce;
  • 1 ks - vyhotovenie zostáva u študenta.
 • Licenčnú zmluvu o použití záverečnej práce pre účely sprístupnenia práce prostredníctvom webového sídla EU v Bratislave v 3 vyhotoveniach (vytlačené z AIS – tlačí študent z AIS dá sa vytlačiť až po vložení práce do AIS, podpisuje vedúci záverečnej práce):
  • 1 ks - odovzdáva sa na archiváciu do knižnice;
  • 1 ks - odovzdáva sa vedúcemu záverečnej práce;
  • 1 ks - vyhotovenie zostáva u študenta.

 CD/DVD s nahratou záverečnou prácou sa už neodovzdáva. Vytlačená verzia sa porovnáva s verziou nahratou v AIS.

 

Študent na katedru odovzdá:

 • 2 ks Záverečnú prácu - vytlačenú obojstranne (vedúci záverečnej práce, oponent);
 • 2 ks Analytický list (1 ks katedra potvrdí prevzatie záverečnej práce, 1ks archivácia);
 • 2 ks Licenčnú zmluvu vysokú školu (1 ks knižnica, 1ks vedúci záverečnej práce)
 • 2 ks Licenčnú zmluvu pre CRP (1 ks knižnica, 1ks vedúci záverečnej práce)
 • Žiadosť o zastavenie verejného sprístupňovania bez možnosti sprístupnenia (ak študent o to žiada) (knižnica);

 

Študent podá prihlášku na štátne skúšky a obhajobu záverečnej práce cez AIS a na študijné oddelenie odovzdá do 30.5.2018 (bakalárske štúdium) do 15.00 hod.:

 • Analytický list, na ktorom katedra potvrdila prevzatie záverečnej práce;
 • Žiadosť o zastavenie verejného sprístupňovania bez možnosti sprístupnenia (ak študent o to žiada);
 • Index – ak bol študentovi index vydaný, ostatní si skontrolujú, či majú všetky hodnotenia za všetky predmety v AIS;
 • Protokol o kontrole originality záverečnej práce vytlačenú z AIS – len prvá strana (pri bakalárskych prácach – 45%);
 • v prípade záujmu potvrdí účasť na promóciách (pre bakalárske štúdium sa potvrdzuje účasť elektronicky – link bude zverejnený v deň štátnic).

 

Na obhajobu záverečnej práce (bakalárskej práce) si každý študent prinesie svoju prácu v tlačenej podobe a vypracované otázky z posudkov k záverečnej práci.

V prípade augustového termínu bakalárskych štátnych skúšok sa záverečné práce odovzdávajú do 3.8.2018 na príslušnú katedru a zároveň do tohto termínu sa podávajú prihlášky na štátne skúšky a obhajobu záverečných prác (výsledok originality a papierovú prihlášku treba doručiť na študijné oddelenie do 10.8.).

 

UPOZORNENIE

Na titulnom liste sa uvádza názov študijného odboru (bez kódu)

 

Študijné programy a študijné odbory:

 • Bakalárske štúdium:
  • Hospodárska informatika (ŠO – Hospodárska informatika)
  • Manažérske rozhodovanie (ŠO – Kvantitatívne metódy v ekonómii)
  • Účtovníctvo (ŠO – Účtovníctvo)

 

Pre vyplnenie Kódu (evidenčného čísla) použite nasledujúce čísla pracovísk:

 • 103002 Katedra účtovníctva a audítorstva
 • 103003 Katedra operačného výskumu a ekonometrie
 • 103004 Katedra aplikovanej informatiky
 • 103005 Katedra štatistiky
 • 103006 Katedra matematiky a aktuárstva

 

Teda napr. bakalárska práca na Katedre matematiky v študijnom programe MR: 103006/B/2018/číslo ISIC (10-miestny, resp. 12-miestny číselný kód priamo pod fotografiou)

 

Študijný program: Manažérske rozhodovanie

Študijný odbor: Kvantitatívne metódy v ekonómii

Školiace pracovisko: Katedra matematiky a aktuárstva

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte študijné oddelenie.

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?