Loading page...

Contact Info

LUKÁČIKOVÁ, Adriana, Ing., PhD.
LUKÁČIKOVÁ, Adriana, Ing., PhD.
Department of Operations Research and Econometrics
Section Econometrics
zástupkyňa vedúceho katedry
odborná asistentka
D8.29
+421 2 6729 5829
...

podľa ais

 • Úvod do ekonometrie I
 • Úvod do ekonometrie II
 • Ekonometria II
 • Ekonometrické modelovanie
 • Vybrané partie z ekonometrie
Lukacikovapublohlas.doc
 1. LUKÁČIK, M., LUKÁČIKOVÁ, A.Vektorovo autoregresné modely a ich aplikácie v makroekonomickej analýze. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2013. 235 s. ISBN 978-80-225-3723-0.
 2. CHAJDIAK, J., KOMORNÍKOVÁ, M., IŠTVÁNIKOVÁ, A.: Metódy prognózovania. Bratislava : Statis, 1998. 144 s. ISBN 80-85659-11-5.
 3. LUKÁČIKOVÁ, A., LUKÁČIK, M., SZOMOLÁNYI, K.: Ekonometria 1. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 337 s. ISBN 978-80-225-3543-4.
 4. LUKÁČIK, M., LUKÁČIKOVÁ, A., SZOMOLÁNYI, K.: Ekonometrické modelovanie v programoch EViews a Gretl. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 330 s. ISBN 978-80-225-3320-1.
 5. LUKÁČIKOVÁ, A., LUKÁČIK, M.: Ekonometrické modelovanie s aplikáciami. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 343 s. ISBN 978-80-225-2614-2.
 6. SZOMOLÁNYI, K., LUKÁČIK, M., LUKÁČIKOVÁ, A.: Vplyv monetárneho zásahu v rámci IS-LM modelu s dynamickou úpravou cien a adaptívnymi očakávaniami. Politická ekonomie, roč. 59, č. 1, 2011, s. 47-57.
 7. SZOMOLÁNYI, K., LUKÁČIK, M., LUKÁČIKOVÁ, A.: Dynamic IS-LM-AS Model Augmented by the Inflation Expectations. In: International journal of mathematical and computational methods, vol. 1, 2016, pp. 207-213, IARAS, 2016. ISSN 2367-895X.
 8. SZOMOLÁNYI, K., LUKÁČIK, M., LUKÁČIKOVÁ, A.:The Relation between the Rate of Change of Money Wage and Unemployment Rates in the Frame of the Microeconomic Dynamics. In: Ekonomické rozhľady, roč. 41, č. 1, pp. 44-65, Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. ISSN 0323-262X.
 9. MLYNAROVIČ, V., IŠTVÁNIKOVÁ, A.: The Computable General Equilibrium Model of the Slovak Economy. In: Mathematical Methods in Economics 2003: proceedings of the 21th international conference, 10-12 September 2003, Prague, pp. 188-195, Prague: Czech University of Agriculture in Prague, 2003. ISBN 80-213-1046-4.
 10. LUKÁČIKOVÁ, A.: Englova-Grangerova procedúra a dynamická metóda najmenších štvorcov. In: AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach: zborník 15. medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 25. október 2013, Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3770-4.

Vedecká orientácia

 • Ekonometrické modelovanie národného hospodárstva

 

Členstvo vo vedeckých orgánoch, radách a spoločnostiach

 • Člen Slovenskej spoločnosti pre operačný výskum
FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?