prof. Mgr. Erik ŠOLTÉS, PhD.

dekan fakulty

doc. Ing. Miriama BLAHUŠIAKOVÁ, PhD.

1. prodekanka a prodekanka pre rozvoj, medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou

doc. Ing. Michaela CHOCHOLATÁ, PhD.

prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium

Ing. Zlata MELIŠEKOVÁ

tajomníčka fakulty

doc. Ing. Martin MIŠÚT, CSc.

predseda AS FHI EU v Bratislave

doc. Ing. Michal PÁLEŠ, PhD.

vedúci Katedry matematiky a aktuárstva

prof. Mgr. Juraj PEKÁR, PhD.

vedúci Katedry operačného výskumu a ekonometrie

doc. Ing. Marian REIFF, PhD.

prodekan pre sociálne záležitosti a informatizáciu

Ing. Mgr. Peter SCHMIDT, PhD.

vedúci Katedry aplikovanej informatiky

RNDr. Daniela SIVAŠOVÁ, PhD.

zástupca odborov

doc. Ing. Mária VOJTKOVÁ, PhD.

vedúca Katedry štatistiky

prof. Ing. Miloš TUMPACH, PhD.

vedúci Katedry účtovníctva a audítorstva

Ing. Silvia  ZELINOVÁ, PhD.

prodekanka pre vzdelávanie

Bc. Monika FERENČÁKOVÁ

zástupca študentskej časti AS FHI EU v Bratislave