prof. Ing. Ivan BREZINA, CSc.

dekan fakulty

Ing. Miriama BLAHUŠIAKOVÁ, PhD.

prodekanka pre rozvoj, medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou

Ing. Zlata MELIŠEKOVÁ

tajomníčka fakulty

doc. Ing. Martin MIŠÚT, CSc.

predseda AS FHI EU v Bratislave

Ing. Lucia ONDRUŠOVÁ, PhD.

prodekanka pre vzdelávanie

doc. Ing. Michal PÁLEŠ, PhD.

vedúci Katedry matematiky a aktuárstva

prof. Mgr. Juraj PEKÁR, PhD.

vedúci Katedry operačného výskumu a ekonometrie

Ing. Mgr. Peter SCHMIDT, PhD.

vedúci Katedry aplikovanej informatiky

RNDr. Daniela SIVAŠOVÁ, PhD.

zástupca odborov

RNDr. Anna STREŠNÁKOVÁ, PhD.

prodekanka pre sociálne záležitosti a informatizáciu

prof. Mgr. Erik ŠOLTÉS, PhD.

1. prodekan a prodekan pre vedu a doktorandské štúdium

doc. Ing. Mária VOJTKOVÁ, CSc.

vedúca Katedry štatistiky

prof. Ing. Miloš TUMPACH, PhD.

vedúci Katedry účtovníctva a audítorstva

Monika FERENČÁKOVÁ

zástupca študentskej časti AS FHI EU v Bratislave