Vedenie fakulty

 • prof. Mgr. Erik Šoltés, PhD. - predseda Vedeckej rady FHI,
 • doc. Ing. Miriama Blahušiaková, PhD. – 1. prodekanka, prodekanka pre rozvoj, medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou,
 • doc. Ing. Michaela Chocholatá, PhD. – prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium, 
 • doc. Ing. Marian Reiff, PhD. – prodekan pre sociálne záležitosti a informatizáciu.

 

Vedúci katedier

 • doc. Ing. Michal Páleš, PhD. - vedúci Katedry matematiky a aktuárstva,
 • prof. Mgr. Juraj Pekár, PhD. - vedúci Katedry operačného výskumu a ekonometrie,
 • Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD. - vedúci Katedry aplikovanej informatiky,
 • prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD. - vedúci Katedry účtovníctva a audítorstva,
 • doc. Ing. Mária Vojtková, PhD.- vedúca Katredy štatistiky.

  

Ďalší interní členovia

 • prof. Ing. Ivan Brezina, CSc. – Katedra operačného výskumu a ekonometrie,
 • doc. Ing. Andrea Furková, PhD. – Katedra operačného výskumu a ekonometrie,
 • doc. Dr. Ing. Miroslav Hudec - Katedra aplikovanej informatiky,
 • doc. Mgr. Ing. Zuzana Juhászová, PhD. - Katedra účtovníctva a audítorstva,
 • doc. Ing. Zuzana Kubaščíková, PhD.- Katedra účtovníctva a audítorstva,
 • prof. Ing. Martin Lukáčik, PhD. - Katedra operačného výskumu a ekonometrie,
 • doc. Ing. Martin Mišút, CSc. - Katedra aplikovanej informatiky,
 • prof. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD. – Katedra účtovníctva a audítorstva,
 • prof. RNDr. Ľudovít Pinda, CSc. - Katedra matematiky a aktuárstva,
 • prof. RNDr. Katarína Sakálová, CSc. - Katedra matematiky a aktuárstva. 

 

Externí členovia

 • Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline,
 • prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová, Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava,
 • prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze,
 • PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., Štatistický úrad SR,
 • prof. Ing. Josef Jablonský, CSc., Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze,
 • prof. Ing. Emil Kršák, PhD., Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline,
 • doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze,
 • Ing. Milan Mozolák, Slovenská komora audítorov.

Rokovací poriadok VR FHI 2023_ A_3_2023