Slovenská komora audítorov však bola založená už v r. 1992, v súčasnosti je audítorská profesia v Slovenskej republike je v súčasnosti riadená zákonom z 11. novembra 2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý vychádza zo smerníc Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/43/ES a 2013/34/EÚ. Zákon určuje postavenie SKAU, úlohy, ako aj požiadavky na reguláciu vstupu do audítorskej profesie. V roku 2001 sa SKAU stala členom Medzinárodnej federácie audítorov – IFAC a v roku 2002 členom európskej federácie audítorov – FEE (v súčasnosti Acountancy Europe). Slovenská komora audítorov v rokoch 2003 až 2006 implementačnou jednotkou pilotného projektu Svetovej Banky zameranej na reformu účtovníctva a audítorstva v SR a v súčasnosti predstavuje jediný orgán združujúci a reprezentujúci štatutárnych audítorov v SR.

Viac informácií o Komore