Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku (SSHI) je občianske združenie, ktoré bolo založené v roku 2001 so sídlom na pôde Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jeho hlavným cieľom je podporovanie rozvoja informatizácie v hospodárskych procesoch na Slovensku vo vedeckej, organizačnej, propagačnej, poradensko-konzultačnej, školiacej a praktickej oblasti.

Pri napĺňaní tohto cieľa spoločnosť:

  • usporadúva semináre, sympózia, konferencie,

  • vykonáva činnosť školenia v danej oblasti a ďalšiu odbornú činnosť

  • vyvíja publikačnú a edičnú činnosť,

  • spolupracuje s rovnako zameranými spoločnosťami a inštitúciami doma a v zahraničí,

  • predkladá príslušným štátnym a verejným orgánom a inštitúciám svoje stanoviská a návrhy.

SSHI v spolupráci s FHI EU okrem iného podporuje vydávanie vedeckého časopisu Ekonomika a informatika

 

O SSHI

Poukázanie 2% dane

Postup krokov na poukazanie 2% - fyzické osoby

Postup krokov na poukazanie 2% - právnické osoby

Postup krokov na poukazanie 2% - zamestnanci

Potvrdenie o zaplateni dane - 2% - Zamestnanci - priznanie typ A

Potvrdenie o zaplateni dane - 2% - Zamestnanci - priznanie typ B

Vyhlásenie o poukázani dane 2% - zamestnanci

 

Adresa: Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava-Petržalka

IČO: 36069485 Právna forma: Občianske združenie

 

IBAN číslo účtu: SK7509000000000174906240

kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)