Načítavam stránku...
 

HARMONOGRAM PROMÓCIÍ NA EKONOMICKEJ UNIVERZITE V BRATISLAVE V AKADEMICKOM ROKU 2016/2017 NA DRUHOM STUPNI ŠTÚDIA

Termín konania promócií:    26. 6. 2017  

Miesto konania promócií: Incheba

Dátum

9.00 – 11.00

11.00 – 13.00

13.00 – 15.00

15.00 – 17.00

26. 6. 2017

(pondelok)

 

FHI

FHI

FHI

XXXXXX

UA denné štúdium

UA ext.

IM denné + ext.

 AKT, OVE, ŠME

 

ABSOLVENTI  sa dostavia hodinu a pol vopred pred určeným časom promócií na nácvik nástupu pred halu C, vchod C 01.
Žiadame Vás o dochvíľnosť.
Počet hostí na jedného absolventa nie je obmedzený.

 

HARMONOGRAM PROMÓCIÍ NA EKONOMICKEJ UNIVERZITE V BRATISLAVE V AKADEMICKOM ROKU 2016/2017 NA PRVOM STUPNI ŠTÚDIA

Termín konania promócií:    6. 7. 2017

Miesto konania promócií: Aula EU v Bratislave 

Dátum

9.00 – 11.00

11.00 – 13.00

13.00 – 15.00

15.00 – 17.00

6. 7. 2017

(štvrtok)

FHI

FHI

 

 

UC (denné+ext.)

MR, HI (denné + ext.)

 xxxxxx

xxxxxx

 

ABSOLVENTI  sa dostavia hodinu a pol vopred pred určeným časom promócií na nácvik nástupu.

 

S c e n á r

promočného aktu absolventov

Príchod absolventov 1,5 h pred promóciami (kto sa dostaví menej ako 1 h pred začiatkom sa bohužiaľ už promócii nemôže zúčastniť). Každý študent po príchode musí čo najskôr vyhľadať študijné referentky, každý sa v rámci prezencie 2 x podpíše (ak sa tak nestane bude  diplom študenta vyradené a meno vyčiarknuté zo zoznamu – vzhľadom na veľký počet absolventov nevieme inak zistiť, či sa daný absolvent dostavil, alebo nie).

1.    Nástup absolventov:

–     zoradenie do dvojíc a za sprievodu hudby Händel: Hudba k ohňostroju (stopa 1, 4:37) prejdú zoradení po dvoch, rozídu sa k stoličkám (študenti si so sebou neberú mobily, kabelky, žuvačky a pod.),

–     ostanú stáť pred stoličkami.

 

2.    Príchod akademických funkcionárov:

-  za zvuku fanfár (stopa 2, 4:53) prichádzajú a postavia za svoju stoličku (pedel počká kým rektor obíde stôl a prejde rovno k svojej stoličke) ostávajú stáť.

 

3.     Štátna hymna (stopa 3, 1:20) –  všetci stoja, po ukončení si všetci sadnú, najskôr funkcionári, potom absolventi.

 

4.    Predstavenie akademických funkcionárov  - prodekan pre vzdelávanie.

 

5.   Otvorenie: číta dekan  prof.  Ing. Ivan Breziva, PhD.

vstane, prejde k pultu, číta otvorenie a požiada pána rektora/prorektora o súhlas na promočný akt, vráti sa na miesto.

 

6.    Súhlas na promočný akt:  Rektor/prorektor.

 

7 . Predslov a sľub absolventov:

Promótor vyzve zástupcu absolventov k zloženiu sľubu: zástupca  absolventov príde k pultu, prorektor dá pokyn na postavenie sa, pri čítaní sľubu všetci stoja, zástupca absolventov prečíta sľub absolventov,

S ľ u b   a b s o l v e n t o v: 

V mene všetkých, dnes promovaných inžinierov a inžinierok sľubujem, že poznatky ekonomickej vedy, ktoré sme si počas štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave osvojili, budeme tvorivo a iniciatívne uplatňovať vo svojej ďalšej práci v záujme ďalšieho rozvoja Slovenskej republiky.

-       po prečítaní sľubu predstúpi zástupca absolventov pred rektora/prorektora, podá mu ruku, ukloní sa mu a vráti sa na svoje miesto,

-       zhromaždenie sa usadí,  zostane stáť iba ten rad, ktorý preberá diplomy,

-       pedel rektora prejde so žezlom dopredu (vyznačené miesto) a oprie si žezlo do stojana.

 

8. Preberanie diplomov: (stíšená hudba Vivaldi: Štyri ročné obdobia , stopa 7, 10:26, stopa 8, 10:43)

promotor/a  ktorý/á číta zoznam absolventov prejde k rečníckemu pultu, prečíta zo zoznamu absolventov: meno, priezvisko absolventa, narodený v miesto narodenia (vydatá absolventka: meno, priezvisko rodená rodné priezvisko narodená v miesto narodenia), - po prečítaní potlesk,

absolvent/ka po prečítaní svojho mena pristúpi k žezlu (ktoré drží rektorov pedel), s 2 prstami sa dotkne žezla, povie  „sľubujem“,

prejde pred  rektora/prorektora Ekonomickej univerzity a ukloní sa mu (nie dekanovi), prejde k prodekanovi a prevezme diplom, následne sa ukloní publiku (potlesk)

ak študent získava cenu dekana/rektora, vráti sa pokloniť dekanovi/rektorovi a prevezme cenu, opäť sa ukloní obecenstvu,

študent sa vráti na koniec svojho radu (nie na svoje miesto, študenti sa postupne posúvajú o jedno miesto až sa nakoniec vrátia k svojej stoličke, keď si prevezme diplom posledný z radu, tak sa posadia a postaví sa ďalší rad).

 

9. Poďakovanie absolventov:

-       k rečníckemu pultu predstúpi (bez vyzvania) zástupca/kyňa absolventov, ktorý číta poďakovanie.

 

10.  Gratulácia:

dekan FHI prof. Ing. Ivan Brezina, PhD. číta gratulačnú reč

 

11. Gaudeamus igitur (stopa 4, 1:58) - všetci stoja.

 

12. Odchod akademických funkcionárov: - všetci stoja

-       začnú hrať fanfáry (stopa 5, 4:54)

-       za zvuku fanfár prejde pedel rektora pred rektora/prorektora, otočí sa k obecenstvu, počká, kým rektor obíde stôl. Funkcionári odchádzajú v opačnom poradí ako prišli.

 

13. Odchod absolventov:

- za zvukov hudby Händel: Hudba k ohňostroju (stopa 6, 4:37) absolventi po dvojiciach (každý z jednej strany) prejdú do stredu, kde sa uklonia obecenstvu a pomaly dolnými vchodmi odídu medzi obecenstvo.

 

Žiadame Vás o dochvíľnosť.
Počet hostí na jedného absolventa nie je obmedzený.
FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?