Výzva na výberové konanie na zamestnanecké mobility v akad. roku 2021/2022 v rámci programu Erasmus+ KA107 partnerské krajiny (krajiny v mimo EÚ)

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v akademickom roku 2021/2022 máte opäť možnosť uchádzať sa o zamestnaneckú mobilitu v rámci programu Erasmus+ KA107 partnerské krajiny. Viac informácií o mobilitnom programe nájdete na: https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-zamestnanci/erasmus-mimo-eu

Projekt 2019 (ERASMUS+ KA107)

Termín realizácie mobility (výučba): do 31.07.2022.

V rámci projektu je možné́ uchádzať sa o 1 mobilitu v nasledovnej partnerskej krajine:

  • Albánsko - University of Tirana

     1 mobilita – výučba (maximálna dĺžka mobility 10 dní vrátane dní na cestu)

 

Projekt 2020 (ERASMUS+ KA107)

Termín realizácie mobility (výučba / školenie): do 30.09.2022.

V rámci projektu je možné́ uchádzať sa o mobilitu v nasledovných partnerských krajinách:

  • Ruská federácia – Plekhanov Russian University of Economics (PRUE)

       1 mobilita – výučba (maximálna dĺžka mobility 7 dní vrátane dní na cestu)

       1 mobilita – školenie (maximálna dĺžka mobility 7 dní vrátane dní na cestu)

  • Gruzínsko – Georgian Institute of Public Affairs (GIPA)

      2 mobility – výučba (maximálna dĺžka mobility 7 dní vrátane dní na cestu)

      1 mobilita – školenie (maximálna dĺžka mobility 7 dní vrátane dní na cestu)

  • Moldavsko – University of European Studies of Moldova

      2 mobility – výučba (maximálna dĺžka mobility 7 dní vrátane dní na cestu)

      2 mobility – školenie (maximálna dĺžka mobility 7 dní vrátane dní na cestu)

 

Účastníkom bude poskytnutý grantový príspevok z programu Erasmus+.

Pedagogickí zamestnanci sú povinní počas mobility odučiť minimálne 8 vyučovacích hodín za 1 pracovný týždeň.

Podmienky prihlásenia pedagogických a nepedagogických zamestnancov na mobility za účelom výučby / školenia:

  • CV a motivačný list v anglickom jazyku. Uchádzač je zároveň povinný uviesť v motivačnom liste súvislosť danej mobility s jeho odborným zameraním na EU v Bratislave;
  • Povinnou súčasťou prihlášky je súhlas nadriadeného s vycestovaním;
  • Podrobný program mobility s výberom partnerskej inštitúcie;
  • Dokumenty je potrebné doručiť vnútornou poštou na Oddelenie medzinárodnej mobility - Veronike Králikovej alebo e-mailom na do 6. decembra 2021.

Uchádzači, ktorí budú vybraní na mobilitu za účelom výučby a školenia sú zároveň povinní zúčastniť sa diseminačného stretnutia na EU v Bratislave po absolvovaní mobility.

Tešíme sa na spoluprácu.

S pozdravom,

Oddelenie medzinárodnej mobility

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.