Milé kolegyne, milí kolegovia,

opäť máte možnosť prihlásiť sa na mobilitu v rámci programu Erasmus+ za účelom výučby alebo školenia.

Mobilitu je možné absolvovať v období od 1. februára 2022 do 31. mája 2022 (vrátane). Dĺžka trvania mobility je 8 dní / 1 mobilitu.

Všetci záujemcovia o mobilitu za účelom výučby a školenia (pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci) sú zároveň povinní v prihláške k výberovému konaniu uviesť aj prijímajúcu inštitúciu, prípadne jej alternatívu, na ktorej plánujú absolvovať mobilitu. Prijímajúca inštitúcia musí byť jednou z Erasmus+ partnerských inštitúcií EU v Bratislave. Kompletný zoznam partnerských inštitúcií je dostupný na: https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/partnerske-institucie-a-medzinarodne-organizacie#erasmus-plus. Záujemcovia si môžu vyberať inštitúcie iba v rámci EÚ.

Povinnou súčasťou prihlášky k výberovému konaniu je aj životopis a motivačný list v anglickom jazyku zahŕňajúci rámcový program mobility, ako aj prínos mobility pre EU v Bratislave. Uchádzač zároveň uvedie v motivačnom liste aj súvis danej mobility s jeho odborným zameraním na EU v Bratislave spolu s predbežným termínom realizácie mobility.

Uchádzači, ktorí budú vybraní na mobilitu za účelom výučby alebo školenia, sú zároveň povinní zúčastniť sa diseminačného stretnutia na EU v Bratislave po absolvovaní mobility.

Všetci záujemcovia, ktorí sa budú uchádzať o mobilitu, musia byť zaregistrovaní v on-line aplikácii Study Abroad https://www.studyabroad.sk/ a mať vytvorenú prihlášku na učiteľskú alebo zamestnaneckú mobilitu na ak. rok 2021/2022.

Termín na zaregistrovanie v aplikácii Study Abroad, doručenie podpísanej prihlášky, životopisu a motivačného listu v angličtine prodekanke pre rozvoj, medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou: 13. január 2022.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.