Akademický senát FHI EU v Bratislave podľa čl. 11 ods. 2 Štatútu FHI na svojom zasadnutí dňa 21. 4. 2022 vyhlásil voľbu kandidáta na dekana Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027.

 

Zároveň schválil termín konania volieb kandidáta na dekana FHI  EU v Bratislave na 22. 11. 2022 a členov volebnej komisie v nasledovnom zložení:

          Ing. Branislav Parajka, PhD. – z Katedry účtovníctva a audítorstva,

          RNDr. Eva Kotlebová, PhD. -   z Katedry štatistiky,

          Ing. Pavel Gežík, PhD. – z Katedry operačného výskumu a ekonometrie,

          Mgr. Andrea Kaderová, PhD. – z Katedry matematiky a aktuárstva,

          Ing. Pavol Jurík, PhD. – z Katedry aplikovanej informatiky,

          Mgr. Bronislava Blahová – z dekanátu FHI EU v Bratislave,

          Daniela Krátka - študentka 3.ročnika študijného programu Účtovníctvo.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.