Prehľad jednotlivých študijných programov so špecifikáciou nájdete na stránke https://fhi.euba.sk/uchadzaci-o-studium/studijne-programy.

Hodnotenie uplatnenia absolventov odborov vzdelávania, v rámci ktorých pôsobia aj študijné programy zabezpečované Fakultou hospodárskej informatiky, nájdete na stránke https://fhi.euba.sk/aktuality/398-trendy-v-praci-a-nasi-absolventi 

Ak by ste chceli vidiet niektorých našich absolventov priamo v práci... odporúčame https://fhi.euba.sk/verejnost/aktivity-a-podujatia/527-aktuar-znamy-ci-neznamy

Termín na podanie prihlášok na prvý stupeň štúdia je od 1. 1. 2020 do 15. 4. 2020 a pre druhý stupeň štúdia od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020 (do tohto termínu treba zaslať elektronickú verziu prihlášky, papierová verzia prihlášky sa tento rok neposiela).

 

I. stupeň 

Podávanie prihlášok na I. stupeň štúdia do 15. apríla 2020 
Prijímacie skúšky na I. stupeň štúdia Všetci uchádzači budú prijatí podmienečne bez prijímacieho konania

 

II. stupeň 

Podávanie prihlášok na II. stupeň štúdia do 30. apríla 2020
Prijímacie skúšky na II. stupeň štúdia upresní sa
Pozn. Prijímacie konanie na 2. stupeň štúdia na FHI EU v Bratislave bude realizované formou motivačného listu v rozsahu 1 – 2 strany. Prijímacie konanie na 2. stupeň štúdia bude ukončené dňa 26. júna 2020. Motivačný list uchádzač môže priložiť k elektronickej prihláške, ak je už prihláška uzavretá, tak je potrebné ju zaslať elektronicky na adresu  alebo . Zároveň je potrebné zabezpečiť, aby bola tlačená verzia vlastnoručne podpísaného motivačného listu doručená na fakultu najneskôr 25. 6. 2020 vrátane. Motivačný list je možné poslať poštou alebo doručiť osobne  od 1. 6. 2020  pani Mgr. Bronislave Blahovej (kancelária D7.38)

 

V prihláške nie je potrebné dopĺňať známky a priemery za predchádzajúce štúdium (je možné nechať túto časť prihlášky prázdnu).

Základné informácie a podmienky na prijatie pre uchádzačov o štúdium na 1., 2. alebo 3. stupeň štúdia na Fakulte hospodárskej informatiky v Bratislave. V nasledovnom prehľade Vám dávame do pozornosti dôležité informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2020/2021.

  • Poplatok za prijímacie konanie pri podaní prihlášky v elektronickej podobe je 32 Eur,
  • Spoločné informácie Ekonomickej univerzity v Bratislave i vzorový test na prijímacie skúšky nájdete aj na: https://www.euba.sk/uchadzac

 

Plánovaný počet prijatých študentov

Študijné programy 1. stupeň 2. stupeň Dĺžka štúdia Plánovaný počet
Hospodárska informatika D   3 150
Manažérske rozhodovanie D   3 100
Účtovníctvo   D   3 120
Aktuárstvo      D 2 20
Informačný manažment   D 2 120
Operačný výskum a ekonometria   D 2 20
Štatistické metódy v ekonómii    D 2 20
Účtovníctvo a audítorstvo   D 2 130

 

 A ešte špeciálne motivačné obrázky :-)  https://www.youtube.com/watch?v=II8eLWtnmL0

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.