BANDURIČ, Igor, Ing., PhD.

103004 - Katedra aplikovanej informatiky

odborný asistent
Miestnosť E8.24
E-mailová adresa
Telefón +421267295874
Konzultačné hodiny:

Štvrtok 11,00 - 13,00

Pedagogická činnosť:
 • Teoretická informatika
 • Tvorba aplikácii v jazyku Java
 • Softvérové inžinierstvo
Publikačná činnosť:

Zoznam publikačnej činnosti 2006~2016

AFD Štátna pokladnica. Súčasť informačného systému verejnej správy / Igor Bandurič.

In AIESA 2006 [elektronický zdroj] : applied, informatics, econometrics, statistics, accounting : zborník / proceedings : AIESA - participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach = AIESA - participation of PhD. students on building of society based on knowledge. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006.

AFD Od IDA cez IDA II k IDABC. Komunitárne programy Európskej komisie / Igor Bandurič.
In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : 11. medzinárodná vedecká konferencia : 17.-18. máj 2007 : [zborník príspevkov]. - Bratislava, 2007 : Fakulta hospodárskej informatiky EU.

BCI Praktické príklady v systéme SAP business one : praktikum / Igor Bandurič, Igor Prokop, Hana Trochanová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. - 75 s. [4,428 AH]. - ISBN 978-80-225-2477-3

AFD Video prezentácie v e-learningových kurzoch / Igor Bandurič.
In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie : Bratislava, 5. marec 2008 / editor: Janette Brixová, Hana Trochanová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - ISBN 978-80-225-2510-7. - S. 5-9.

AFD Webové služby v eGovernmente / Igor Bandurič.
In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : 12. medzinárodná vedecká konferencia [doktorandov] : Bratislava, 19.-21. novembra 2008 : 40. výročie vzniku FHI EU v Bratislave = AIESA - building of society based on knowledge. - Bratislava : Iura Edition, 2008. - ISBN 978-80-8078-233-7.

XXX Základy teoretickej informatiky / Igor Bandurič, Eva Rakovská. - 2. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - 98 s. [5,613 AH] : obr., sch., tab. - ISBN 978-80-225-2634-0

DAI Predpoklady včlenenia informačného zabezpečenia miestnej samosprávy do elektronického prostredia verejnej správy v rámci SR a Európskej únie : dizertačná práca / Igor Bandurič ; škol. Anna Kvietková. - Bratislava, 2010. - 132 s.

AFD Integrácia samospráv v kontexte Koncepcie informatizácie územnej samosprávy / Igor Bandurič.
In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 20.-21.5.2010 = AIESA - building of society based on knowledge : proceedings : 13th international scientific conference / zostavili Janette Brixová, Martin Blahušiak. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2980-8. - S. [1-7].

GII Predpoklady včlenenia informačného zabezpečenia miestnej samosprávy do elektronického prostredia verejnej správy v rámci SR a Európskej únie / Igor Bandurič.
In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2010. - ISSN 1336-3514. - Roč. 8, č. 1 (2010), s. 150-152.

AFD Nová koncepcia riadenia v územnej samospráve / Michal Grell, Igor Bandurič. - VEGA 1/0261/10.
In Ekonomické aspekty v územnej samospráve [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej korešpondenčnej konferencie / recenzenti: Róbert Štefko, Anna Čepelová. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011. - ISBN 978-80-7097-863-4. - S. 43-50.

AFD Využitie nástrojov na správu verzií na zvýšenie interaktivity v predmete / Igor Bandurič.
In Nové trendy informačno-komunikačných technológií v obsahovej náplni predmetov [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého seminára : 2. december 2010 Bratislava / Zostavovatelia: Daniel Kastl, Kamil Krauspe, Ján Pittner, Ľubomír Janček. - Bratislava : Katedra aplikovanej informatiky FHI EU, 2010. - ISBN 978-80-225-3111-5. - [S. 1-7].

AFD Analyse of selected properties of websites in the cities / Igor Bandurič.
In Informatics 2011 : proceedings of the eleventh international conference on informatics, November 16-18, 2011, Rožňava, Slovakia. - Košice : Department of Computers and Informatics, FEEI TU of Košice, 2011. - ISBN 978-80-89284-94-8. - S. 254-257.

AFD REST architektúra informačných systémov / Igor Bandurič.
In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník : 14. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 10.-11. november 2011 = AIESA - building of society based on knowledge : proceedings : 14th international scientific conference / zostavovateľ Janette Brixová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3312-6. - S. [1-5].

XXX Základy teoretickej informatiky / Igor Bandurič, Eva Rakovská ; recenzentky: Jana Minárová, Daniela Chudá. - 3. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - 94 s. [5,61 AH] [5,613 AH] : obr., sch., tab. - ISBN 978-80-225-3507-6

AFD Iniciatíva SEMAT / Igor Bandurič.
In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník : 15. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 25. október 2013 = AIESA - building of society based on knowledge : proceedings / zostavenie zborníka Anna Šlosárová, Janette Brixová ; recenzenti Igor Bandurič, Ivan Brezina. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3770-4. - S. 1-8 CD-ROM.

BCI Tvorba aplikácií v jazyku Java / Igor Bandurič ; recenzenti Miroslav Kršjak, Dalibor Rak. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - 81 s. [3,64 AH] [3,64 AH]. - ISBN 978-80-225-3738-4

GII Operačné systémy : skriptum / Miroslav Kršjak ; recenzenti Igor Bandurič, Daniel Kastl. - 1. vyd. - [S.l.] : Miroslav Kršjak, 2012. - 85 s. [2,42 AH] [2,42 AH] : obr. - ISBN 978-80-971162-0-0

FAI AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015 = AIESA - building of society based on knowledge : proceedings : 16th international scientific conference / zostavovatelia zborníka: Erik Šoltés ... [et al.] ; recenzenti: Anna Baštincová, Zuzana Čičková ... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - CD-ROM [718 s., 46,82 AH] [46,82 AH]. - Spôsob prístupu: ftp://ipeu:193@193.87.31.84/0209202/AIESA 2015.zip. - ISBN 978-80-225-4151-0

AFD Architektúra mikroslužieb = Microservices architecture / Igor Bandurič.
In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015 = AIESA - building of society based on knowledge : proceedings : 16th international scientific conference / zostavovatelia zborníka: Erik Šoltés ... [et al.] ; recenzenti: Anna Baštincová, Zuzana Čičková ... [et al.]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4151-0. - S. 27-33 CD-ROM.

ACB Úvod do tvorby webu / Peter Schmidt - Igor Bandurič ; recenzenti: Jaroslav Kultan, Peter Procházka. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - 118 s. [6,52 AH] [6,52 AH] : obr., sch. - ISBN 978-80-225-4209-8

Vedeckovýskumná činnosť:

Vedecká orientácia

 • Programovanie - Java
 • Formálne jazyky a automaty
 • eGovernment (informatizácia verejnej správy)

Projekty

 • Chudá D. a kol.: Elearning a vzdelávanie pracovníkov č. 2317101/04
 • Aplikačné softvérové produkty a znalostné systémy, IGP 17022/06
 • Modernizácia e-learningu pomocou IKT v blended learning na EU, IGP 2317114/07
 • Návrh študijného programu pre druhý a tretí stupeň študijného odboru Hospodárska informatika, KEGA 3/5126/07

Doplnkové informácie

Vzdelanie

 • Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická Univerzita v Bratislave - PhD.
 • Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická Univerzita v Bratislave - Ing.

Iné profesionálne aktivity

 • Sun Certified Programmer for the Java 2 Platform 1.4
 • Sun Certified Business Component Developer for the Java 2 Platform, Enterprise Edition 1.3
 • Sun Certified Programmer for the Java 2 Platform, Standard Edition 5.0
 • Sun Certified Web Component Developer for the Java 2 Platform, Enterprise Edition 1.4
 • Oracle Academy Database Design and Programming with SQL
 • OMG Certified UML Professional Fundamental