CÁRACHOVÁ, Magdaléna, Ing., PhD.

103004 - Katedra aplikovanej informatiky

odborná asistentka
Miestnosť E8.14
E-mailová adresa
Telefón +421267295864
Konzultačné hodiny:

Pondelok 13,00 – 14,00

Utorok 11,30 – 12,30 

Pedagogická činnosť:
  • Informatika I,
  • Informatika II,
  • MRIT II,
  • Elektronické podnikanie
Publikačná činnosť:

Zoznam publikačnej činnosti 2006~2016

AFC Riadenie vzťahov so zákazníkmi - súčasť e-podnikania / Magdaléna Cárachová.
In Internet a bezpečnost organizací [elektronický zdroj] : VIII. ročník mezinárodní konference : Zlín, 14. března 2006 : [sborník]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006.

AFC Bezpečnosť informácií v elektronickom bankovníctve / Magdaléna Cárachová.
In Internet a bezpečnost organizací [elektronický zdroj] : IX. ročník mezinárodní konference, Zlín, 20. března 2007. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, Fakulta managementu a ekonomiky, 2007. - ISBN 978-80-7318-548-0.

AFC Efektívna správa informačného obsahu podniku / Magdaléna Cárachová.
In Liberecké informatické fórum : sborník konference, 6.-7. listopadu 2006. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2006. - ISBN 80-7372-121-X. - S. 39-47.

AFC Bezpečnosť informácií v elektronickom obchodovaní / Magdaléna Cárachová. - IGP 170022/06.
In The Internet, competitiveness and the organisational security : X annual international conference. Information and data security, crisis management and strategic decision-making in knowledge society. . Zlín, 26-th march 2008. - Zlín : Tomas Bata University, 2008. - ISBN 978-30-7318-548-0.

AFC Information security management / Magdaléna Cárachová.
In Internet, competitiveness and organisational security in knowledge society [elektronický zdroj] : XI. annual international conference : Zlín, 24th - 25th march 2009 : proceedings. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2009. - ISBN 978-80-7318-828-3. - S. [1-4].

AFC Identity management = Identity management / Magdaléna Cárachová.
In Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost organizací [elektronický zdroj] : XII. ročník mezinárodní konference, 17.-18. března, Kraków - Zlín / recenzenti: Jiří Dvořák, Jaroslava Kubátová, Samuel Uhrin, Ivan Hlavoň, Ivan Zelinka, Roman Jašek. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, Fakulta aplikované informatiky, 2010. - ISBN 978-83-61645-16-0. - S. 55-62.

AFD Vybrané problémy ochrany IKT infraštruktúry = Choice problems protection of ICT infrastructure / Magdaléna Cárachová.
In Dnešné Trendy Inovácií : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 3. - 4. 6. 2010, Trenčín / Editor: Ladislav Várkoly. - Dubnica nad Váhom : Dubnický Technologický inštitút, 2010. - ISBN 978-80-89400-12-6. - S. 31-36.

AED Vybrané aspekty elektronického podnikania / Magdaléna Cárachová.
In Vybrané problémy hospodárskej informatiky [elektronický zdroj] : monografický zborník vedeckých statí recenzovaný, nekonferenčný, zameraný na problémy hospodárskej informatiky / Zostavili: Martin Blahušiak, Michal Grell, Miroslav Kršjak. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3110-8. - S. 67-78.

AED CRM - kľúč k efektívnemu podnikaniu / Magdaléna Cárachová.
In Rozvoj marketingu v teórii a praxi = Marketing development in theory and practice : vedecký monografický zborník. - Žilina : Vydavateľstvo EDIS, 2010. - ISBN 978-80-554-0292-5. - S. 164-169.

AED Knowledge management - komplexná disciplína / Magdaléna Cárachová.
In Rozvoj manažmentu v teórii a praxi = Management development in theory and practice : vedecký monografický zborník. - Žilina : Vydavateľstvo EDIS, 2010. - ISBN 978-80-554-0294-9. - S. 194-198.

BAB Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - 414 s. [40,28 AH] [40,28 AH]. - (Economics). - ISBN 978-80-89393-45-9

AFC Virtuálny svet IKT = Information and communication technology virtual world / Magdaléna Cárachová.
In Internet, competitiveness and organizational security [elektronický zdroj] : XIII Annual international conference, 16-17 march 2011, Zlín. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2011. - ISBN 978-80-7454-012-7. - S. 53-59.

AED Virtualizácia - trend a výzva v IKT / Magdaléna Cárachová.
In Vývojové trendy v poisťovníctve 2011 [elektronický zdroj] : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác z grantového projektu VEGA č. 1/0211/10 Dopady a dôsledky finančnej krízy na sektor poisťovníctva = Trends of development in the insurance 2011 = reviewed scientific book of proceedings of the grant project VEGA No. 1/0211/10 Impacts and consequences of financial crisis on the insurance sector / zostavovatelia/editors Zuzana Littvová, Peter Marko, Zuzana Brokešová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3205-1. - S. 51-58.

BCI Praktické príklady z hospodárskej informatiky : praktikum / Ján Štefánek, Michal Grell, Magdaléna Cárachová, Marek Levčík. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - 279 s. [17,727 AH] [17,727 AH] : diagr., grafy, obr., príl., sch., tab. - ISBN 978-80-225-2946-4

AFD CRM - súbor nástrojov na podporu marketingu, predaja a zákazníckeho servisu / Magdaléna Cárachová.
In Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania [elektronický zdroj] : [zborník príspevkov] z I. medzinárodnej vedeckej internetovej vidoekonferencie vedeckých pracovníkov a doktorandov : 8. - 9. novembra 2011, virtuálne EU Bratislava = Trends and innovations e-business and education : the first international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates / spracovali Marián Šedivý, Ján Pittner. - Bratislava : [Katedra aplikovanej informatiky FHI EU], 2011. - ISBN 978-80-225-3314-0. - S. [1-8].

AFD Efektívne využívanie IKT v procese vzdelávania / Magdaléna Cárachová.
In Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 18. 4. 2012, Bratislava : pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. = Innovative processes in e-learning : the sixth international scientific conference / Zostavili: Eva Rakovská, Alžbeta Kanáliková, Miroslav Kršjak, Martin Blahušiak, Janette Brixová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - ISBN 978-80-225-3397-3. - S. [1-5].

AED Marketingová stratégia formou e-marketingu / Magdaléna Cárachová.
In Theory of management 5 : the selected problems for the development support of management knowledge base: scientific papers / editor: Štefan Hittmár. - EDIS, University Publishing House, University of Zilina, 2012. - ISBN 978-80-554-0590-2. - S. 91-95.

AED Manažment znalostí a jeho význam / Magdaléna Cárachová.
In Theory of management 6 : the selected problems for the development support of management knowledge base: scientific papers / editor: Štefan Hittmár. - EDIS, University Publishing House, University of Zilina, 2012. - ISBN 978-80-554-0591-9. - S. 52-56.

AFD Vybrané formy elektronického marketingu = Selected forms of electronic marketing / Magdaléna Cárachová.
In Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník [príspevkov] : II. medzinárodná vedecká internetová videokonferencia vedeckých pracovníkov a doktorandov : 7. november 2012, [virtuálne EU Bratislava] = Trends and innovations in e-business and education : proceedings : the second international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates / zostavili Gabriela Kristová, Peter Schmidt, Janette Brixová, Ján Pittner. - [Bratislava] : [Vydavateľstvo EKONÓM], [2012]. - ISBN 978-80-225-3553-3. - S. 1-8.

AFC Možnosti zdieľania hardvérových a softvérových prostriedkov = Hardware and software resource sharing options / Magdaléna Cárachová.
In MMK 2012 [elektronický zdroj] : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník III. : 10. - 14. prosince 2012 Hradec Králové, Česká republika = MMK 2012 : proceedings of the international scientific conference : international Masaryk conference for PhD. students and young researchers : vol. III. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2012. - ISBN 978-80-905243-3-0. - S. 3281-3289.

ADF Informačná bezpečnosť - súčasť efektívneho využívania IKT / Magdaléna Cárachová.
In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2013. - ISSN 1336-3514. - Roč. 11, č. 1 (2013), s. 3-17.

BEF 40 rokov vzdelávania na Katedre aplikovanej informatiky FHI EU v Bratislave / Magdaléna Cárachová, Anna Ondrejková.
In UNINFOS 2013. Univerzitné informačné systémy [elektronický zdroj] : zborník prednášok : Ružomberok, 29.-31.10.2013 / Editori: Rastislav Galan ... [at al.]. - Ružomberok : Verbum, 2013. - ISBN 978-80-561-0064-6. - S. 14-20 [CD-ROM].

XXX Systém elektronického ochodovania a jeho očakávaná efektívnosť : dizertačná práca vo vednom odbore 25-11-9 Aplikovaná informatika / Magdaléna Cárachová ; školiteľ: Ján Štefánek. - Bratislava, 2006. - 143 s. : diagr., obr., príl., sch., tab.

AFD Internetový marketing - komplex nástrojov na realizáciu marketingových aktivít / Magdaléna Cárachová.
In Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania [elektronický zdroj] : [recenzovaný zborník príspevkov] : III. medzinárodná vedecká internetová videokonferencia vedeckých pracovníkov a doktorandov : 20. november 2013, [virtuálne EU Bratislava] = Trends and innovations in e-business and education : proceedings : third international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates / spracovali: Gabriela Kristová, Peter Schmidt, Janette Brixová, Mária Szivósová ; recenzia: Miroslav Hudec, Alžbeta Kanáliková. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3769-8. - S. 56-61 CD-ROM.

AFD Vplyv IKT na edukačný proces / Magdaléna Cárachová.
In Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov [z 8.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 20.3.2014 / zostavili: Eva Rakovská, Gabriela Kristová, Miroslav Kršjak ; recenzenti: Gabriela Kristová, Igor Bandurič. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-3840-4. - S. 1-7 CD-ROM.

AEC Aspekty informačnej bezpečnosti v podnikovom prostredí / Magdaléna Cárachová.
In Dnešní trendy inovací 4 / Ved. editori: Ladislav Várkoly, Jaromír Bogr, Ladislav Mareček ; Recenzenti: Josef Filípek, Jozef Hvorecký ... [et al.]. - Brno : B&M InterNets, 2014. - ISBN 978-80-260-6151-9. - S. 204-211.

AFD Efektívna integrácia IKT do vzdelávania = The Effective integration of ICT in education / Magdaléna Cárachová.
In Nové výzvy vo vede a vo vzdelávaní : sekcie pedagogických a humanitných vied [elektronický zdroj] : zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2013 : Komárno, 17.-18. september 2013 / Zostavovatelia: Györgi Juhász, Kinga Horváth ; Recenzenti: M. Erdélyi, B. I. Pukánszky, ... [et al.]. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2013. - ISBN 978-80-8122-073-9. - S. 413-420 [CD-ROM].

AED BI – možnosti využitia v poisťovníctve = BI – possibility of using insurance / Magdaléna Cárachová.
In Vývojové trendy v poisťovníctve 2014 [elektronický zdroj] = Trends of development in the insurance 2014 : reviewed scientific book of scientific proceedings : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác / zostavovatelia/editors: Zuzana Brokešová, Peter Marko, Tomáš Ondruška ; recenzenti/reviewers: Veronika Piovarčiová, Peter Marko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-3846-6. - S. 75-82 CD-ROM.

AFD Možnosti a nová koncepcia vzdelávania prostredníctvom IKT = Possibilities and new conception of education through ICT / Magdaléna Cárachová.
In Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014, Komárno, 16.-17. september 2014 / zostavovatelia: György Juhász et al. ; recenzenti: Margit Erdélyi, Béla I. Pukánszky. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2014. - ISBN 978-80-8122-103-3. - S. 453-461 CD-ROM.

AFC Streamlining the usage of ICT / Magdaléna Cárachová.
In Liberec Informatics Forum : proceedings of the international conference, Liberec, 25.-26.9.2014. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2014. - ISBN 978-80-7494-148-1. - pp. 26-34.

AFC Možnosti a nástroje digitálneho marketingu / Magdaléna Cárachová.
In MMK 2014 [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník V. : 15. - 19. prosince 2014 Hradec Králové, Česká republika : certifikovaná vědecká konference No. 2259661423 = MMK 2014 : conference proceedings of the international scientific conference : international Masaryk conference for Ph.D. students and young researchers : volume V. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2014. - ISBN 978-80-87952-07-8. - S. 733-740 CD-ROM.

AED Manažérsky informačný systém - informačná podpora riadiacich pracovníkov / Magdaléna Cárachová.
In Theory of management 7 : the selected problems for the development support of management knowledge base, scientific papers / editor: Štefan Hittmár ; reviewers: Štefan Hittmár, Jozef Strišš. - Žilina : EDIS, University of Žilina, 2014. - ISBN 978-80-554-0954-2. - S. 194-196.

AED Trendy v oblasti znalostného manažmentu / Magdaléna Cárachová.
In Theory of management 7 : the selected problems for the development support of management knowledge base, scientific papers / editor: Štefan Hittmár ; reviewers: Štefan Hittmár, Jozef Strišš. - Žilina : EDIS, University of Žilina, 2014. - ISBN 978-80-554-0954-2. - S. 8-10.

AFD Využitie IKT vo vzdelávaní / Magdaléna Cárachová.
In Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov [z 9.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015 / zostavili: Eva Rakovská, Miroslav Kršiak, Martin Blahušiak, Janette Brixová ; recenzenti: Igor Bandurič, Martin Blahušiak ... [et al.]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4076-6. - [S. 1-7] CD-ROM.

AFD Možnosti vzdelávania v znalostnej spoločnosti / Magdaléna Cárachová.
In Inovácia a kreativita vo vzdelávaní a vo vede [elektronický zdroj] = Innováció és kreativitás az oktatásban és a tudományban : zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2015, Komárno, 16.-17. september 2015 / zostavovatelia: György Juhász, Zoltán Šeben ; recenzenti: Andrea Bencsik, József Poór. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2015. - ISBN 978-80-8122-143-9. - S. 201-211 CD-ROM.

ADE Informačná bezpečnosť - dôležitá súčasť stratégie fungovania organizácie / Magdaléna Cárachová. - Spôsob prístupu: http://ebook.ecoletra.com/2015-01-ecoletra.com-scientific-ejournal. - Popis urobený: 14.12.2015.
In Ecoletra.com [elektronický zdroj] : scientific e-Journal. - [s.l.] : ecoletra.com, 2015. - ISSN 2377-9748. - Vol. 1, no. 1 (2015), s. 53-66 online.

AFC CRM – jeden z nástrojov moderného marketingu = CRM - one of the tools of modern marketing / Magdaléna Cárachová.
In MMK 2015 [elektronický zdroj] : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník VI. : 14. - 18. prosince 2015 Hradec Králové, Česká republika : certifikovaná vědecká konference No. 2259661528 = MMK 2015 : proceedings of the international scientific conference : international Masaryk conference for Ph.D. students and young researchers : volume VI. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. - ISBN 978-80-87952-12-2. - S. 431-440 CD-ROM.

AFD Cloud computing - konvergencia nových a existujúcich technológií / Magdaléna Cárachová.
In UNINFOS 2015. Univerzitné informačné systémy : zborník článkov z medzinárodnej konferencie : Banská Bystrica, 24.-26.11.2015 / Recenzenti: Daniel Gurín, Ľubica Jedličková. - Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2016. - ISBN 978-80-89702-28-2. - S. 19-25.

AFD Vývojové trendy v oblasti vzdelávania / Magdaléna Cárachová.
In Súčasné aspekty vedy a vzdelávania [elektronický zdroj] : zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016 : Komárno, 13.-14. 9. 2016 / Recenzenti: Zuzana Árki, Krisztina Czakóová. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. - ISBN 978-80-8122-190-3. - S. 11-20 CD-ROM.

AFC Manažérsky informačný systém - nástroj na riadenie = Management information system - management tool / Magdaléna Cárachová.
In MMK 2015 [elektronický zdroj] : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník VI. : 14. - 18. prosince 2015 Hradec Králové, Česká republika : certifikovaná vědecká konference No. 2259661528 = MMK 2015 : proceedings of the international scientific conference : international Masaryk conference for Ph.D. students and young researchers : volume VI. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. - ISBN 978-80-87952-12-2. - S. 2132-2137 CD-ROM.

ADE Cloud computing - strategická technológia / Magdaléna Cárachová. - Spôsob prístupu: http://ebook.ecoletra.com/cloud-computing--strategick-technolgia. - Popis urobený: 30.11. 2016.
In Ecoletra.com - scientific eJournal [elektronický zdroj]. - Lewes, Delaware : Ecoletra.com LLC, 2016. - ISSN 2377-9748. - Vol. 2, no. 4 (2016), pp. 190-204 [online].

Vedeckovýskumná činnosť:

Vedecká orientácia

  • Informatika,
  • elektronické podnikanie,
  • vývojové trendy v IKT

 

Vedecko-výskumné úlohy

  • spoluriešiteľka 7. vedecko-výskumných úloh

Doplnkové informácie

Vzdelanie

  • Vysoká škola ekonomická Bratislava, Fakulta riadenia, Mechanizácia a automatizácia riadiacich prác