JURÍK, Pavol, Ing., PhD.

103004 - Katedra aplikovanej informatiky

odborný asistent tajomník katedry
Miestnosť E8.13
E-mailová adresa
Telefón +421267295863
Konzultačné hodiny:

Streda 11:00 - 13:00

Pedagogická činnosť:
  • Hospodárska informatika
  • Počítačové siete
  • Distribuované spracovanie
Publikačná činnosť:

Zoznam publikačnej činnosti 2006~2016

AFC Optimalizácia topologickej štruktúry distribuovaných informačných systémov hľadaním minimálnej kostry ohodnoteného grafu = Optimization of distributed information systems topology using algorithms for finding the minimum spanning tree of a weighted graph / Pavol Jurík.
In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu [elektronický zdroj] : mezinárodní vědecký seminář : zborník : Praha, 10.-12. december / prosinec 2012 / editor Josef Jablonský, Katarína Čemická. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - ISBN 978-80-225-3530-4. - S. [1-7].

AFD Komparatívna analýza centralizovaného a distribuovaného spracovania dát / Pavol Jurík.
In Mladá veda AIESA 2012 – Participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník [príspevkov] : VIII. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konaná pod záštitou dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Michala Fendeka, PhD. : Bratislava 9. novembra 2012 = Young science AIESA 2012 - Participation of PhD. students and young scientific workers on building of society based on knowledge : proceedings : VIII. international scientific conference of the PhD. students and young scientific workers / zostavovateľ Janette Brixová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - ISBN 978-80-225-3546-5. - S. [1-5].

AFD Kľúčové aspekty efektívneho e-learningového kurzu = Key aspects of an effective e-learning course / Pavol Jurík.
In EDAMBA 2012 [elektronický zdroj] : proceedings of the [15th] international scientific conference for doctoral students and young researchers : 22nd november 2012, Bratislava, Slovak Republic / editors Martina Machová, Andrea Petianová. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2012. - ISBN 978-80-225-3549-6. - S. 474-481.

ADF Genetický algoritmus na nájdenie optimálnej sekvencie vybraných výmenných kurzov / Pavol Jurík.
In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2013. - ISSN 1336-3514. - Roč. 11, č. 2 (2013), s. 107-114.

AFC Informačné systémy na podporu riadenia dodávateľských reťazcov = Information systems for supply chains management support / Pavol Jurík. - VEGA 1/0104/12.
In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu [elektronický zdroj] : mezinárodní vědecký seminář : zborník príspevkov : Praha, 10.-12. december / prosinec 2013 / zostavovatelia Josef Jablonský, Marian Reiff ; recenzenti Josef Jablonský, Michal Fendek. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3786-5. - S. [1-5] CD-ROM.

AFD Simulácia distribuovaných informačných systémov / Pavol Jurík.
In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník : 15. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 25. október 2013 = AIESA - building of society based on knowledge : proceedings / zostavenie zborníka Anna Šlosárová, Janette Brixová ; recenzenti Igor Bandurič, Ivan Brezina. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3770-4. - S. 1-5 CD-ROM.

AFD Multikriteriálna optimalizácia priraďovania požiadaviek v distribuovaných informačných systémoch = Multiobjective optimization of requirements assignment in distributed information systems / Pavol Jurík.
In EDAMBA 2013 [elektronický zdroj] : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 14th november 2013, Bratislava, the Slovak Republic / editors Martina Machová, Jozef Wallner ; referees Kamil Adamík, Peter Árendáš. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3766-7. - S. 621-628 [CD-ROM].

DAI Optimalizácia topologickej štruktúry distribuovaných systémov prostredníctvom alternatívnych prístupov : dizertačná práca / Pavol Jurík ; školiteľ: Marián Goga. - Bratislava, 2015. - 91 s.

FAI AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015 = AIESA - building of society based on knowledge : proceedings : 16th international scientific conference / zostavovatelia zborníka: Erik Šoltés ... [et al.] ; recenzenti: Anna Baštincová, Zuzana Čičková ... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - CD-ROM [718 s., 46,82 AH] [46,82 AH]. - Spôsob prístupu: ftp://ipeu:/0209202/AIESA 2015.zip. - ISBN 978-80-225-4151-0

FAI Trends and innovations e-business, education and security [elektronický zdroj] : [reviewed] proceedings : fifth international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates : november 18, 2015, [Bratislava, Slovak Republic] / edited: Gabriela Kristová ... [et al.] ; reviewer: Gabriela Kristová. - 1st ed. - [Bratislava] : [Department of Applied Informatics Faculty of Economic Informatics], [2015]. - CD-ROM [129 s.], [7,30 AH] [7,30 AH]. - Spôsob prístupu: ftp://ipeu:/0210245/MVIV-2015.pdf. - ISBN 978-80-225-4191-6

BEF Network-based education / Peter Schmidt, Pavol Jurík.
In Trends and innovations e-business, education and security [elektronický zdroj] : [reviewed] proceedings : fifth international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates : november 18, 2015, [Bratislava, Slovak Republic] / edited: Gabriela Kristová ... [et al.] ; reviewer: Gabriela Kristová. - [Bratislava] : [Department of Applied Informatics Faculty of Economic Informatics], [2015]. - ISBN 978-80-225-4191-6. - S. 87-93 CD-ROM.

ADF Možnosti zdokonaľovania e-learningových kurzov / Pavol Jurík. - Popis urobený: 26.6. 2016.
In Ekonomika a informatika [elektronický zdroj] : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. - ISSN 1339-987X. - Roč. 14, č. 1 (2016), s. 101-110 online.

AFC Use of e-learning in higher education / P. Schimdt, P. Jurík.
In Učenyje zapiski Instituta sociaľnych i gumanitarnych znanij : Elektronnaja Kazaň - 2016 : materialy VIII Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Kazaň, 26-28 aprelja 2016. - Kazaň : Juniversum, 2016. - ISSN 2078-6980. - S. 5-12.

ADF Rozvíjajúce sa trendy a budúcnosť e-learningu / Pavol Jurík. - Popis urobený: 24.11. 2016.
In Ekonomika a informatika [elektronický zdroj] : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. - ISSN 1339-987X. - Roč. 14, č. 2 (2016), s. 59-67 online.

AFD Inteligentná domácnosť: prínos či riziko? = Smart home: An acquisition or a risk? / Pavol Jurík.
In Mladá veda AIESA 2016 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník : 9. medzinárodná vedecká konferencia : 11. november 2016, Bratislava = AIESA : Applied Informatics Econometrics Statistics Accounting / zostavenie zborníka: Erik Šoltés ; recenzenti: Anna Baštincová ... [et al.]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. - ISBN 978-80-225-4306-4. - S. 22-28 CD-ROM.