KOŠŤÁL, Igor, Ing., PhD.

103004 - Katedra aplikovanej informatiky

odborný asistent
Miestnosť E8.22
E-mailová adresa
Telefón +421267295872
Konzultačné hodiny:

Konzultačné hodiny k vyučovaným predmetom

Utorok: 8,00-9,00

Streda: 10,00 – 11,00 

Pedagogická činnosť:
  • Zimný semester – Programovanie I
  • Letný semester – Programovanie II, Tvorba internetových aplikácií
Publikačná činnosť:

Výber publikačnej činnosti

AFD The use of callback method in a threaded client of a distributed .NET application / Igor Košťál.
In Mechatronika 2011 : proceedings of 14th international conference on mechatronics, June 1-3, 2011, Trencianske Teplice, Slovakia. - Trencin : Alexander Dubcek University of Trencin, Faculty of Mechatronics, 2011. - ISBN 978-80-8075-476-1. - S. 83-87.

AFC Reagujúce používateľské rozhranie viacvláknového klienta distribuovanej .NET aplikácie / Igor Košťál.
In 7. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technologických s mezinárodní účastí : sborník příspěvků, Brno 22.září 2011 / Editoři: Š. Hošková-Mayerová a kol. - Brno : Univerzita obrany, 2011. - ISBN 978-80-7231-818-6. - S. 279-288.

AFD Použitie zisťovacej techniky vo vláknovanom klientovi distribuovanej .NET aplikácie / Igor Košťál.
In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník : 14. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 10.-11. november 2011 = AIESA - building of society based on knowledge : proceedings : 14th international scientific conference / zostavovateľ Janette Brixová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3312-6. - S. [1-5].

AFC An execution efficiency of a parallelized .NET application designed by the task parallel library / Igor Košťál.
In Advances in mechatronics 2011, AIM'11 : 6th international conference, Faculty of Military Technology, University of Defence, Brno. - Brno : Faculty of Military Technology, University of Defence, Brno, 2011. - ISBN 978-80-7231-847-6. - S. 77-87.

AFD XML webové služby v úlohe servisných informačných bankových služieb / Igor Košťál.
In Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania [elektronický zdroj] : [zborník príspevkov] z I. medzinárodnej vedeckej internetovej vidoekonferencie vedeckých pracovníkov a doktorandov : 8. - 9. novembra 2011, virtuálne EU Bratislava = Trends and innovations e-business and education : the first international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates / spracovali Marián Šedivý, Ján Pittner. - Bratislava : [Katedra aplikovanej informatiky FHI EU], 2011. - ISBN 978-80-225-3314-0. - S. [1-10].

AFC A Parallelization of instatnce methods of a remote object of a distributed .NET application / Igor Košťál.
In MECHATRONIKA 2012 [elektronický zdroj] : proceedings of 15th international conference on mechatronics : Prague, December 5-7, 2012. - Prague : Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2012. - ISBN 978-80-01-04985-3. - S. 360-369.

AFD Threading a server-side of a distributed .NET application / Igor Košťál.
In Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník [príspevkov] : II. medzinárodná vedecká internetová videokonferencia vedeckých pracovníkov a doktorandov : 7. november 2012, [virtuálne EU Bratislava] = Trends and innovations in e-business and education : proceedings : the second international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates / zostavili Gabriela Kristová, Peter Schmidt, Janette Brixová, Ján Pittner. - [Bratislava] : [Vydavateľstvo EKONÓM], [2012]. - ISBN 978-80-225-3553-3. - S. 15-21.

AFC A comparison of an execution efficiency of a distributed .NET application with server threaded serial methods and a stand-alone desktop application with threaded serial methods / Igor Košťál.
In International conference on military technologies 2013 : proceeding : Brno, University of Defence, May 22-23, 2013 / Editori: Václav Křivánek, Alexandr Štefek. - Brno : University of Defence, 2013. - ISBN 978-80-7231-918-3. - S. 473-485 [CD-ROM].

AEC Benefits of a Parallelization of a Stand-Alone Desktop .NET Application Threaded Instance Methods / Igor Košťál.
In Mechatronics 2013 : Recent Technological and Scientific Advances / Editors: Tomáš Bretina, Ryszard Jabloński. - New York-London : Springer, 2013. - ISBN 978-3-319-02293-2. - S. 207-218.

AFD Benefits of the use an WCF service in information system / Igor Košťál.
In Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania [elektronický zdroj] : [recenzovaný zborník príspevkov] : III. medzinárodná vedecká internetová videokonferencia vedeckých pracovníkov a doktorandov : 20. november 2013, [virtuálne EU Bratislava] = Trends and innovations in e-business and education : proceedings : third international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates / spracovali: Gabriela Kristová, Peter Schmidt, Janette Brixová, Mária Szivósová ; recenzia: Miroslav Hudec, Alžbeta Kanáliková. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3769-8. - S. 28-36 CD-ROM.

AFD Využitie WCF služby v informatizácii spracovania merateľných ukazovateľov programových rozpočtov miestnych samospráv v Slovenskej republike / Igor Košťál.
In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník : 15. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 25. október 2013 = AIESA - building of society based on knowledge : proceedings / zostavenie zborníka Anna Šlosárová, Janette Brixová ; recenzenti Igor Bandurič, Ivan Brezina. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3770-4. - S. 1-10 CD-ROM.

AFC Windows communication foundation - unifikovaný programovací model servisne orientovaných aplikácií, jeho možnosti a použitie / Igor Košťál.
In Matematika, informatika a aplikované vědy (MITAV 2014) [elektronický zdroj] : konference ve dnech 19-20. června 2014, Brno / editori: Miroslav Hrubý, Šárka Mayerová. - Brno : Univerzita obrany, 2014. - ISBN 978-80-7231-961-9. - S. 1-12 CD-ROM.

AFC A .NET application searching for data in a log file of the KUKA industrial welding robot / Igor Košťál.
In MECHATRONIKA 2014 [elektronický zdroj] : proceedings of 16th international conference on mechatronics : Brno, December 3-5, 2014. - Brno : Brno University of Technology, 2014. - ISBN 978-80-214-4817-9. - P. 656-661 CD-ROM.

AFC Benefits of the use of asynchronous methods in a WCF service and its client, synchronizing resource access between these methods / Igor Košťál.
In International Conference on Military Technologies 2015. ICMT 2015 [elektronický zdroj] : Brno 19-21 May 2015. - Brno : University of Defence, 2015. - ISBN 978-80-7231-976-3. - S. 419-426 CD-ROM.

AEC A .NET application searching for deleted, modified and added statements into control programs of the KUKA industrial welding robot during its testing / Igor Košťál.
In Advanced mechatronics solutions : advances in intelligent systems and computing 393 : 11th International conference Mechatronics 2015 : September 21-23, 2015 Warsaw, Poland. - Switzerland : Springer international publishing, 2016. - ISBN 978-3-319-23923-7. - P.627-635.

Vedeckovýskumná činnosť:

Vedecká orientácia

Distribuované technológie so zameraním na Microsoft .NET Remoting, paralelizácia desktopových a distribuovaných aplikácií, ASP .NET XML webové služby

Doplnkové informácie

Vzdelanie

1981 – 1986 Strojnícka fakulta SVŠT v Bratislave - študijný odbor „Stroje a zariadenia pre strojársku výrobu“

1989 – 1990 postgraduálne štúdium (4 semestre) - študijný odbor „Automatizácia inžinierskych prác počítačom“, Katedra kybernetiky a informatiky SVŠT v Bratislave

2000 – 2001 doplňujúce pedagogické štúdium – študijný odbor „Učiteľstvo odborných technických predmetov“, Žilinská univerzita v Žiline

2002 – 2010 externé doktorandské štúdium - vedný odbor „Teória vyučovania informatiky“, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

 

Zamestnania

ZŤS, a.s. Dubnica nad Váhom – konštruktér

ZŠ Kristíny Royovej v Trenčíne – zástupca riaditeľa

SOU letecko-opravárenské Trenčín – učiteľ odborných predmetov

Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne – odborný asistent

Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky - odborný asistent