KULTAN, Jaroslav, Ing., PhD.

103004 - Katedra aplikovanej informatiky

odborný asistent
Miestnosť E8.27
E-mailová adresa
Telefón +421267295877
Konzultačné hodiny:

Streda: 13:00 - 14:30

Štvrtok: 11:00 - 12:30

Pedagogická činnosť:
  • Databázové systémy a dátové sklady  
  • Manažment IS
Publikačná činnosť:

Prehľad publikačnej činnosti

 

Zoznam publikačnej činnosti 2006~2016

AFD Hodnotenie a IKT / Jaroslav Kultan.
In AIESA 2006 [elektronický zdroj] : applied, informatics, econometrics, statistics, accounting : zborník / proceedings : AIESA - participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach = AIESA - participation of PhD. students on building of society based on knowledge. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006.

AFC Využívanie IKT pri testovaní - jedna z foriem zvýšenia kvality vzdelávania / Jaroslav Kultan.
In Mezinárodní Baťova doktorandská konference [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník příspěvků. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. - ISBN 80-7318-384-6.

ADF Vplyv IKT na vzdelávanie : analýza dynamických prvkov prezentácií na pozornosť študentov a jej využitie v dištančnom vzdelávaní / Jaroslav Kultan.
In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2006. - ISSN 1336-3514. - Roč. 4, č. 1 (2006), s. 109-116.

AFC Analýza využívania testovacích systémov / Jaroslav Kultan.
In Mezinárodní Baťova doktorandská konference [elektronický zdroj] : 3. ročník mezinárodní Baťovy doktorandské konference : Zlín, 12. dubna 2007 : recenzovaný sborník příspěvků. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. - ISBN 978-80-7318-529-9.

AFD Testovací systém - jedna z možností zvýšenia kvality vzdelávania / Jaroslav Kultan. - Popis urobený: 16. 7. 2007. - Názov z titulnej obrazovky.
In DIVAI 2007 - Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie : Nitra, 17. máj 2007. - Nitra : Katedra informatiky FPV UKF v NItre, 2007. - ISBN 978-80-8094-123-9. - S. 146-154.

AFD Využívanie videokonferencií vo vzdelávaní / Jaroslav Kultan.
In DidInfo 2007 [elektronický zdroj] : 13. ročník medzinárodnej konferencie, 29.-30. marca 2007 Banská Bystrica : zborník = Proceedings of conference DidInfo 2007 / editor Ladislav Huraj. - Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, 2007. - ISBN 978-80-8083-367-1.

AFD Obnoviteľné zdroje energie v podmienkach SR / František Janíček, Jaroslav Kultan, Matej Korec, Juraj Šedivý, Emil Krondiak.
In Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2008 : konferencia s medzinárodnou účasťou, 14. - 17. október 2008 : mimoriadne číslo Časopisu pre elektrotechniku a energetiku vydané ku konferencii. - Bratislava : Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT), 2008. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, č. 5/8 (október 2008), s. 148-155.

AFG Analysis of testing systems use in study and exam processes / Jaroslav Kultan.
In Vikladannja psichologo-pedagogičnich disciplin u Techničeskomu universiteti: metodologija, dosvid, perspektivi : materiali pjatoj Mižnarodnoj naukovo-metodičnoj konferenciji, 25-26 žovtnja 2007 roku, Kijiv - Ukrajina. - Ukrajina : Akademija pedagogičnich nauk Ukrajini, 2007. - S. 25.

AFD Dištančné vzdelávanie - pomocník, alebo...? / Jaroslav Kultan.
In Ekonomické vzdelávanie v znalostnej ekonomike [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry pedagogiky NHF EU v Bratislave pod záštitou dekana NHF EU v Bratislave prof. Ing. Jána Lisého, PhD. : Bratislava 11.11.2008. - Bratislava : [Katedra pedagogiky NHF EU], 2008. - ISBN 978-80-225-2653-1.

ADF Začlenenie výroby z OZE do modelu trhu s elektrinou v podmienkach SR / František Janíček, Jaroslav Kultan, Matej Korec, Emil Krondiak, Igor Šulc.
In Časopis pre elektrotechniku a energetiku. - Bratislava : Spolok absolventov a priateľov FEI STU v Bratislave, 2008. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, č. 6 (december 2008), s. 18-21.

AFD Realizácia spätnej väzby v elektronickom vzdelávaní / Jaroslav Kultan.
In Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 11. marec 2010 / zostavili: Martin Blahušiak, Janette Brixová, Miroslav Kršjak ; recenzenti: Peter Bednár, Michal Grell, ... [et al.]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2949-5. - S. [1-6].

AED Vybrané aspekty využívania IKT (spätná väzba a jej realizácia) / Jaroslav Kultan.
In Vybrané problémy hospodárskej informatiky [elektronický zdroj] : monografický zborník vedeckých statí recenzovaný, nekonferenčný, zameraný na problémy hospodárskej informatiky / Zostavili: Martin Blahušiak, Michal Grell, Miroslav Kršjak. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3110-8. - S. 129-157.

BFB Metodika využívania videokonferencií vo vzdelávaní / Jaroslav Kultan.
In Inovačný proces v e-learningu : workshop Ekonomickej univerzity : Bratislava, 22. novembra 2006 : zborník abstraktov konferenčných príspevkov / editor: Hana Trochanová. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2006. - ISBN 80-225-2253-8. - S. 28.

AFD Zvýšenie kvality vzdelávania využitím spätnej väzby realizovanej pomocou LMS / Jaroslav Kultan.
In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 24. marec 2009 / zostavili: Janette Brixová, Martin Novák, Ivan Šóš. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2724-8. - S. [1-7].

AFD Vybrané aspekty využívania obnoviteľných zdrojov energie = Selected aspects of renewable energy sources exploitation / J. Kultan.
In Energetika - ekológia - ekonomika : EEE 2009 [elektronický zdroj] : 8. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou, Vysoké Tatry, Nový Smokovec, 27.-29. máj. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-89402-08-3. - S. 1-9.

AEC Roľ videokonferencij v meždunarodnom sotrudničestve vuzov / Jaroslav Kultan.
In Sociokuľturnyje problemy jazyka i kommunikacii : sbornik naučnych trudov, vypusk 5. - Saratov : Povolžskaja akademija gosudarstvennoj služby im. P. A. Stolypina, 2009. - ISBN 5-8180-0164-4. - ISSN 1995-0500. - S. 149-154.

AFG Ispoľzovanije informacionnych technologij dlja obratnoj svjazi v obrazovateľnom processe / Jaroslav Kultan.
In Vikladannja psichologo-pedagogičnich disciplin u techničnomu universiteti: metodologija, dosvid, perspektivi : tezi VI Mižnarodnoj naukovo-metodičnoj konferencii (13-14 žovtnja 2009 roku, m. Kijiv, Ukrajina). - Kijiv : Nacionaľnij techničnij universitet Ukrajini, 2009. - ISBN 978-966-8405-93-8. - S. 48-49.

AFC Ispoľzovanije videokonferencij pri organizacii obučenija na russkom jazyke v Ekonomičeskom universitete v Bratislave / Jaroslav Kultan.
In Modernizacija kazachstanskoj ekonomiki: aktuaľnyje problemy postkrizisnogo razvitija : sbornik materialov, XIV meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija, Almaty, 2-3 dekabrja, 2010. časť I. - Almaty : Universitet Meždunarodnogo Biznesa, Izdateľstvo Ekonomika, 2010. - ISBN 978-601-225-237-8. - S. 16-21.

AEC Nekotoryje aspekty ocenki znanij / Ján Genči, Jaroslav Kultan.
In Inovacionnyje technologii kognitivnogo upravlenija v ekonomike, menedžmente i obrazovanii : mežvusovskij sbornik naučnych trudov, vypusk 2 / recenzent: S. V. Čeremnych. - Moskva : Rossijskij ekonomičeskij universitet im. G. V. Plechanova, 2010. - ISSN 2070-0318. - S. 175-182.

AFD Niektoré aspekty využívania informačných technológií na realizáciu spätnej väzby vo vyučovacom procese / Jaroslav Kultan.
In SCHOLA 2009 - Inovácie vo výchove a vzdelávaní inžinierov : 9. medzinárodná vedecká konferencia, Trnava, 3. - 4. decembra 2009. - Trnava : Materiálovotechnologická fakulta STU Bratislava, 2009. - ISBN 978-80-8096-106-0. - S. 233-239.

FAI Informačné technológie v ekonomike a vzdelávaní = Informacionnyje technologii v ekonomike i sisteme obrazovanija : [zborník] z medzinárodnej dištančnej konferencie študentských vedeckých prác : 2. marec 2011 / zostavil Jaroslav Kultan. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. - [80] s. : obr. - ISBN 978-80-225-3186-3

FAI Informačné technológie v ekonomike a vzdelávaní = Informacionnyje technologii v ekonomike i sisteme obrazovanija [elektronický zdroj] : [zborník] z medzinárodnej dištančnej konferencie študentských vedeckých prác : 2. marec 2011 / zostavil Jaroslav Kultan. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. - CD-ROM [72 s.] : obr. - ISBN 978-80-225-3186-3

AFD K e-learningu na vysokých školách / Jaroslav Kultan.
In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 10. marec 2011 / zostavili: Hana Trochanová, Janette Brixová, Miroslav Kršiak, Martin Blahušiak. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3112-2. - [S. 1-11].

XXX Vybrané aspekty využívania IKT (spätná väzba a jej realizácia) / Jaroslav Kultan.
In Nové trendy informačno-komunikačných technológií v obsahovej náplni predmetov [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého seminára : 2. december 2010 Bratislava / Zostavovatelia: Daniel Kastl, Kamil Krauspe, Ján Pittner, Ľubomír Janček. - Bratislava : Katedra aplikovanej informatiky FHI EU, 2010. - ISBN 978-80-225-3111-5.

AFC Ispoľzovanije video-konferencsvjazi v meždunarodnom sotrudničestve vuzov / Jaroslav Kultan, A. Ju. Goloboroďko, M. P. Čurikov, D. V. Kolosov.
In Aktuaľnyje problemy razvitija professionaľnogo obrazovanija v Rossii : materialy mežregionaľnoj naučno-metodičeskoj konferencii, Chabarovsk, 22-24 nojabrja 2010 g. tom 1. - Chabarovsk : Izdateľstvo DVGUPS, 2010. - ISBN 978-5-262-00552-9. - S. 43-47.

AFC Roľ sovremennych muľtimedijnych technologij v meždunarodnom sotrudničestve vuzov / Jaroslav Kultan, A. Ju. Goloboroďko, M. P. Čurikov, D. V. Kolosov.
In Vserossijskij konkurs naučno-issledovateľskich rabot v oblasti technologij elektronnogo obučenija v obrazovateľnom processe : sbornik naučnych rabot, 6 oktjabrja - 10 oktjabrja 2010 g. Belgorod. tom 2. - Belgorod : Belgorodskij gosudarstvennyj universitet, 2010. - S. 104-111.

AFC Issledovanije ispoľzovanija LMS Moodle v processe obučenija / Jaroslav Kultan.
In Elektronnaja Kazaň 2011 : materialy tret`ej meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Kazaň, 19-21 aprelja 2011 goda. - Kazaň : Izdateľstvo Juniversum, 2011. - ISBN 978-5-9991-0158-7. - S. 295-300.

AFH BSC as a performance measuring tool in energy enterprise / Janette Brixová, Michal Grell, Jaroslav Kultan, Drahoslava Židová. - VEGA 1/0261/10.
In Energy - ecology - economy 2011 : 10th international scientific conference, June 7-9, 2011, Tatranské Matliare, Slovakia : volume of abstracts. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2011. - ISBN 978-80-89402-40-3. - S. 73-74.

AFD BSC ako nástroj merania výkonnosti energetického podniku / Janette Brixová, Michal Grell, Jaroslav Kultan, Drahoslava Židová. - VEGA 1/0261/10.
In Energy - ecology - economy 2011 : proceedings, 10th International conference, June 7-9, 2011, Tatranské Matliare, High Tatras. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2011. - ISBN 978-80-89402-41-0. - S. [1-6] [AH 0,3].

BDF Bioplyn - surovina s budúcnosťou / Jaroslav Kultan.
In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. - ISSN 1336-393X. - Roč. 11, č. 10 (2011), s. 32-33.

BDF Vzdelávanie novej generácie odborníkov je prioritou / Jaroslav Kultan.
In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. - ISSN 1336-393X. - Roč. 11, č. 11 (2011), s. 36-37.

AFD The necessity of process improvement municipalities / Peter Schmidt, Jaroslav Kultan.
In Informatics 2011 : proceedings of the eleventh international conference on informatics, November 16-18, 2011, Rožňava, Slovakia. - Košice : Department of Computers and Informatics, FEEI TU of Košice, 2011. - ISBN 978-80-89284-94-8. - S. 279-282.

AFC Analytické prístupy merania podnikovej výkonnosti = The Analytical approach of measurement of business performance / Michal Grell, Jaroslav Kultan. - VEGA 1/0261/10.
In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu [elektronický zdroj] : mezinárodní vědecký seminář : zborník : Praha, 13.-15. december / prosinec 2011 / editor Marian Reiff, Josef Jablonský. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3317-1. - S. [1-7].

AFD Informačný portál trhu s energiou / Jaroslav Kultan.
In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník : 14. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 10.-11. november 2011 = AIESA - building of society based on knowledge : proceedings : 14th international scientific conference / zostavovateľ Janette Brixová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3312-6. - S. [1-11].

AFD Reklama aká bola a aká bude / Jaroslav Kultan, Oľga Saginova Vitalievna.
In Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania [elektronický zdroj] : [zborník príspevkov] z I. medzinárodnej vedeckej internetovej vidoekonferencie vedeckých pracovníkov a doktorandov : 8. - 9. novembra 2011, virtuálne EU Bratislava = Trends and innovations e-business and education : the first international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates / spracovali Marián Šedivý, Ján Pittner. - Bratislava : [Katedra aplikovanej informatiky FHI EU], 2011. - ISBN 978-80-225-3314-0. - S. [1-6].

AFD Cloud computing v miestnej samospráve / Peter Schmidt, Jaroslav Kultan.
In Ekonomické aspekty v územnej samospráve II [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej korešpondenčnej konferencie : Košice 2012 / zostavovateľ Eva Miháliková, Zuzana Hrabovská. - Košice : Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy FVS UPJŠ v Košiciach, 2012. - ISBN 978-80-7097-932-7. - S. 159-167.

BDF Informacionnyje technologii objekt sredstvo i instrument obučenija / Jaroslav Kultán, Meruet Serik, Aytuhan Alzhanov.
In Information technology applications = aplikácie informačných technológií. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2012. - ISSN 1338-6468. - Č. 1 (2012), s. 55-69.

GII Posleslovije / Jaroslav Kultan.
In Informačné technológie v ekonomike a vzdelávaní = Informacionnyje technologii v ekonomike i sisteme obrazovanija [elektronický zdroj] : [zborník] z medzinárodnej dištančnej konferencie študentských vedeckých prác : 2. marec 2011 / zostavil Jaroslav Kultan. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. - ISBN 978-80-225-3186-3. - S. [1-2].

AFC IKT i nekotoryje vozmožnosti ich primenenija / Jaroslav Kultan.
In Informacionnyje technologii v nauke, obrazovanii i biznese : sbornik materialov meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii (25 ijunja 2011 goda), Machačkala. - Machačkala : Dagestanskij gosudarstvennyj institut narodnogo chozjajstva pri praviteľstve RD, 2011. - S. 46-55.

AFD Rozličný pohľad na informačné technológie = Different perspective on information technology / Jaroslav Kultan, Meruet Serik.
In Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 18. 4. 2012, Bratislava : pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. = Innovative processes in e-learning : the sixth international scientific conference / Zostavili: Eva Rakovská, Alžbeta Kanáliková, Miroslav Kršjak, Martin Blahušiak, Janette Brixová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - ISBN 978-80-225-3397-3. - S. [1-11].

FAI Informačné technológie v ekonomike a vzdelávaní II = Informacionnyje technologii v ekonomike i sisteme obrazovanija II : sbornik materialov Meždunarodnoj studenčeskoj naučno-praktičeskoj konferencii : Bratislava (Slovakija), 2 Marta 2012 goda : [zborník] z medzinárodnej dištančnej konferencie študentských vedeckých prác : 2. marca 2012, Bratislava / zostavili Jaroslav Kultan, Katarína Strelková. - Kazaň : Juniversum ; Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. - 138 s. : grafy, obr., tab. - ISBN 978-5-9991-0170-9

AFC Bariery ispoľzovanija distancionnogo obrazovanija v universitete / Ja. Kultan.
In Učenyje zapiski Instituta sociaľnych i gumanitarnych znanij : speciaľnoje izdanije : materialy 4 Meždunarodnoj očno-distancionnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Polatovskije čtenija 2011, 8 dekabrja 2011, Kazaň. - Kazaň : Izdateľstvo Juniversum, 2011. - S. 148-153.

AFC Projekt distancionnogo obrazovanija v universitete / Ja. Kultan.
In Učenyje zapiski Instituta sociaľnych i gumanitarnych znanij : speciaľnoje izdanije : materialy 4 Meždunarodnoj očno-distancionnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Polatovskije čtenija 2011. - Kazaň : Izdateľstvo Juniversum, 2011. - S. 154-160.

ADE Metodologija ispoľzovanija osnov elektronnogo obučenija / A. K. Aľžanov, M. Serik, Ja. Kultan.
In Vestnik = Chabaršy : naučnyj žurnal. - Astana : Jevrazijskij nacionaľnyj universitet im. L. N. Gumileva, 2012. - ISSN 1028-9364. - speciaľnyj vypusk (2012), s. 63-67.

AFC Analiz primenenija IT v processe obučenija / J. Kultan.
In Elektronnaja Kazaň 2012 : [zborník] : materialy četvortoj Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii : Kazaň, 24 - 26 aprelja 2012 goda. - Kazaň : Juniversum, 2012. - ISBN 978-5-9991-0171-6. - S. 13-28.

AFD Obnoviteľné zdroje energie a riadenie spotrebičov - využitie smart technológií v energetike = Renewable energy resources and management appliances - use of smart technologies in the energy / Jaroslav Kultan.
In Energy - Ecology - Economy 2012 : proceedings of the 11th international scientific conference : Tatranské Matliare, Slovakia, May 15-17, 2012. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2012. - ISBN 978-80-89402-50-2. - S.[1-9].

AFH Renewable energy resources and management appliances - use of smart technologies in the energy / Jaroslav Kultan.
In Power engineering 2012 : abstracts of 11th international scientific conference Energy - Ecology - Economy 2012 : Tatranské Matliare, Slovakia, May 15-17, 2012. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2012. - ISBN 978-80-89402-49-6. - S. 111-112.

AFD Energetické hospodárstvo a obnoviteľné zdroje energie / Jaroslav Kultan, Talgat Baytasov.
In Renewable energy sources 2012 : proceedings of the 3rd international scientific conference : Tatranské Matliare, Slovakia, May 15-17, 2012. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2012. - ISBN 978-80-8940-52-6. - S.[1-12].

AFH Energy management and renewable energy sources / Jaroslav Kultan, Talgat Baytasov.
In Power engineering 2012 : abstracts of 3rd international conference Renewable energy sources 2012 : Tatranské Matliare, Slovakia, May 15-17, 2012. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2012. - ISBN 978-80-89402-48-9. - S. 241-242.

ACB Databázové systémy : vybrané kapitoly (učebnica pre denných a externých študentov netechnických vysokých škôl) / Jaroslav Kultan. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - 126 s. [8,514 AH] [8,514 AH] : príl. - ISBN 978-80-225-3350-8

GHG Distancionnoje obrazovanije v universitete / Jaroslav Kultan. - Spôsob prístupu: http://www.distant.ioso.ru/seminar_2011/conf.htm. - Popis urobený: 5.9.2012. - Názov z titulnej obrazovky.
In IV meždunarodnaja očno-distancionnaja naučno-praktičeskaja konferencija "Polatovskije čtenija - 2011" [elektronický zdroj] : Metodologičeskij seminar - zakrytie, 8 dekabrja 2011 goda. - Rusko : [s. n.], 2011. - S. 1-13 online.

GHG Bariéry ispoľzovanija distancionnogo obrazovanija v universitete / Jaroslav Kultan. - Spôsob prístupu: http://www.distant.ioso.ru/seminar_2011/conf.htm. - Popis urobený: 5.9.2012. - Názov z titulnej obrazovky.
In IV meždunarodnaja očno-distancionnaja naučno-praktičeskaja konferencija "Polatovskije čtenija - 2011" [elektronický zdroj] : Metodologičeskij seminar - zakrytie, 8 dekabrja 2011 goda. - Rusko : [s. n.], 2011. - S. 1-11 online.

AFD Niektoré aspekty dostupnosti webových stránok obcí / Peter Schmidt, Jaroslav Kultan, Ján Pittner, Michal Grell, Veronika Horniaková.
In Ekonomické aspekty v územnej samospráve III : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Košice, 20.9.2012. - Košice : Univerzita P.J. Šafárika v košiciach, Fakulta verejnej správy, Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy, 2012. - ISBN 978-80-8129-015-2. - S. 121-130.

ACB Informatika pre netechnické školy : (vybrané otázky) / Jaroslav Kultan, Meruet Serik, Radim Fajkus. - Bratislava : STATIS, 2012. - 128 s. [8,50 AH] [8,50 AH] : obr., slovník. - ISBN 978-80-85659-73-3

AFC Ispoľzovanije informacionnych technologij dlja organizacii obučenija studentov na inostrannom jazyke / Jaroslav Kultan, V. S. Gaľajev.
In Informacionnyje technologii v nauke, obrazovanii i biznese : sbornik materialov II meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, 23 ijunja 2012 goda, Machačkala. - Machačkala : Izdateľskij dom Nauka pljus, 2012. - ISBN 978-5-903063-86-4. - S. 98-101.

ADE Models of informational maintenance of innovation process in higher school / Natália Zimniyakova, Jaroslav Kultan, Margarita Aleksandrova. - Popis urobený: 17.12.2012.
In Management information systems [elektronický zdroj] : the International scientific journal. - Subotica ; Bratislava : University of Novi Sad, The Faculty of Economics : University of Economics Bratislava, Faculty of Economic Informatics, 2012. - ISSN 1452-774X. - Vol. 7, no. 3 (September 2012), s. 20-25.

AFC Informatizacija - forma povyšenija kačestva dejateľnosti municipaliteta / Jaroslav Kultan, Peter Schmidt, Ján Pittner, Michal Grell, Veronika Horniaková.
In Problemy i perspektivy modernizacionnogo razvitija slavjanskich gosudarstv v sovremennych uslovijach : materialy III Slavjanskogo foruma 27-29 sentjabrja 2012 goda, Orel-Brjansk. tom 1. - Orel-Brjansk : Izdateľstvo OF RANCH i GS, 2012. - ISBN 978-5-93179-349-8. - S. 275-283.

ADE Identity and threats in the virtual world / Jaroslav Kultan, Peter Schmidt.
In Management information systems [elektronický zdroj] : the International scientific journal. - Subotica ; Bratislava : University of Novi Sad, The Faculty of Economics : University of Economics Bratislava, Faculty of Economic Informatics, 2012. - ISSN 1452-774X. - Vol. 7, no. 4 (December 2012), s. 21-25.

AFD Vzdelávanie ako produkt, vplyv IT na možnosti skvalitnenia daného produktu = Education as a product, the impact of it on the possibility of improving the product / Jaroslav Kultan.
In Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník [príspevkov] : II. medzinárodná vedecká internetová videokonferencia vedeckých pracovníkov a doktorandov : 7. november 2012, [virtuálne EU Bratislava] = Trends and innovations in e-business and education : proceedings : the second international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates / zostavili Gabriela Kristová, Peter Schmidt, Janette Brixová, Ján Pittner. - [Bratislava] : [Vydavateľstvo EKONÓM], [2012]. - ISBN 978-80-225-3553-3. - S. 22-27.

AFD Vybrané aspekty k realizácii programu = Esospecific aspects for the implementation of the ERO program / Peter Schmidt, Lajos Szabó, Jaroslav Kultan.
In Spolupráca mestských regiónov v znalostnej ekonomike : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej on-line konferencie : Bratislava, január 2013. - Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2013. - ISBN 978-80-89600-10-6. - S. 69-81.

AFD Register konferencií a prednáškových kurzov / Jozef Moravčík, Jaroslav Kultan.
In Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov [zo 7.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 26. marca 2013 / zostavili: Eva Rakovská ... [et al.]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3610-3. - S. [1-14].

AFC Projekt organizacii distancionnogo obučenija v universitete / Jaroslav Kultan.
In Aktuaľnyje problemy fiziko-matematičeskich i gumanitarnych nauk : Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja studenčeskaja konferencija, posvjaščennoj pamjati professorov Kazanskogo universiteta A. M. Nasyrova i V. V. Klokova v ramkach XX meždunarodnoj školy-konferencii Problemy didaktiki fiziki, Kazaň, Zelenodoľsk, 29-30 nojabrja 2012 goda : sbornik dokladov. - Kazaň : Izdateľstvo TAI, 2012. - ISBN 978-5-903580-38-5. - S. 151-154.

AFC Identičnosť i virtuaľnyj mir / Jaroslav Kultan, Peter Schmidt.
In Aktuaľnyje problemy fiziko-matematičeskich i gumanitarnych nauk : Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja studenčeskaja konferencija, posvjaščennoj pamjati professorov Kazanskogo universiteta A. M. Nasyrova i V. V. Klokova v ramkach XX meždunarodnoj školy-konferencii Problemy didaktiki fiziki, Kazaň, Zelenodoľsk, 29-30 nojabrja 2012 goda : sbornik dokladov. - Kazaň : Izdateľstvo TAI, 2012. - ISBN 978-5-903580-38-5. - S. 147-151.

BEE Sistemy oprosa i ich roľ v povyšenii kačestva obrazovanija = Questionnaire systems and their role in raising the quality of education / Jaroslav Kultan.
In Učenyje zapiski Instituta sociaľnych i gumanitarnych znanij : materialy V Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii Elektronnaja Kazaň - 2013, 16-18 aprelja, 2013, Kazaň. - Kazaň : Juniversum, 2013. - ISSN 2078-6980. - vypusk 1 (2013), s. 6-11.

FAI Informačné technológie v ekonomike a vzdelávaní III = Informacionnyje technologii v ekonomike i sisteme obrazovanija III : sbornik materialov meždunarodnoj naučno-praktičeskoj studentčeskoj konferencii : Bratislava, 6 marta 2013 goda : [zborník] : medzinárodná dištančná konferencia študentských vedeckých prác : 6. marca 2013, Bratislava / zodpovedný redaktor Jaroslav Kultan. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - 173 s. [11 AH] [11 AH] : grafy, obr., tab. - ISBN 978-80-225-3690-5

BAB Model trhu s elektrinou : ekonomické aspekty výroby, prenosu a distribúcie elektriny v Slovenskej republike / František Janíček a kolektív ; recenzenti Peter Baláž, Jozef Holjenčík. - Pezinok : Renesans, 2009. - 173 s. [13,44 AH] [13,44 AH] : obr., príl., tab. - ISBN 978-80-89402-10-6

AFC Roľ oprosa v povyšenii kačestva informacionnogo obrazovanija / Jaroslav Kultan, Eľmira Imangalieva.
In Trudy I Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii "Intelektuaľnyje informacionnyje i kommunikacionnyje technologii - sredstvo osuščestvlenija treťej industriaľnoj revolucii v svete strategii Kazachstan - 2050" : 7-8 ijunja 2013, Astana / recenzenti: M. Serik, Ž. K. Žalgasbekova. - Astana : Jevrazijskij nacionaľnyj universitet im. L. N. Gumileva, 2013. - ISBN 978-9965-31-561-9. - S. 14-17.

AFD Smart spotrebiče a ich úloha pri využívaní obnoviteľných zdrojov energie / Jaroslav Kultan, Matej Kultan.
In EE - časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie [elektronický zdroj] : zborník ku konferencii Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2013, 15.-18. október 2013, Bratislava. - Bratislava : Spolok absolventov a priateľov FEI STU v Bratislave, 2013. - ISSN 1335-2547. - Roč. 19, mimoriadne číslo (október 2013), s. 158-161 CD-ROM.

AFD Adaptívne riadenie spotreby / Jaroslav Kultan.
In EE - časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie [elektronický zdroj] : zborník ku konferencii Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2013, 15.-18. október 2013, Bratislava. - Bratislava : Spolok absolventov a priateľov FEI STU v Bratislave, 2013. - ISSN 1335-2547. - Roč. 19, mimoriadne číslo (október 2013), s. 162-164 CD-ROM.

AFD Analýza ekonomickej činnosti s využitím informačných technológií / Jaroslav Kultan, M. Švec.
In Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania [elektronický zdroj] : [recenzovaný zborník príspevkov] : III. medzinárodná vedecká internetová videokonferencia vedeckých pracovníkov a doktorandov : 20. november 2013, [virtuálne EU Bratislava] = Trends and innovations in e-business and education : proceedings : third international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates / spracovali: Gabriela Kristová, Peter Schmidt, Janette Brixová, Mária Szivósová ; recenzia: Miroslav Hudec, Alžbeta Kanáliková. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3769-8. - S. 71-88 CD-ROM.

ADF Procesné modelovanie v samospráve SR / Jaroslav Kultan, Darina Fričová, Michal Grell, Peter Schmidt.
In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2013. - ISSN 1335-7182. - Roč. 14, č. 2 (2013), s. 29-37.

AFD Informačné zabezpečenie orgánov samosprávy Ruskej federácie / Jaroslav Kultan, Vladimír Zuev.
In Teória a prax verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej pri príležitosti 15. výročia založenia Fakulty verejnej správy UPJŠ: 11.-12. 9. 2013, Košice. Časť 2 / Redakčná rada: Viktória Bobáková, Mária Hencovská ; Recenzenti: Drahomíra Ondrová, Gabriela Kravčáková. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. - ISBN 978-80-8152-058-7. - S. 290-302.

AFD Climatic conditions of Astana for the development of alternative energy sources / Jaroslav Kultan, T. Baitassov, M. Ishankulov, N. Rivkina.
In Renewable energy sources 2013 : proceedings of the 4th international scientific conference OZE: Tatranské Matliare, Slovakia, May 21-23, 2013. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. - ISBN 978-80-89402-64-9. - P. 247-253.

AFD Smart obnoviteľné zdroje energie a ich vplyv na bezpečnosť siete = Smart small renewable energy and their impact on safety nets / Jaroslav Kultan, Matej Kultan, František Janíček. - APVV 0280-10.
In Zvyšovanie energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky 2013 : zborník z vedeckej konferencie : 28.11.2013, Modra - Harmónia / Editor: Peter Poljovka, Miriam Szabová ; Recenzenti: Anton Beláň, Ľubomír Čaplovič. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2013. - ISBN 978-80-89402-66-3. - S. 33-36.

ADF Smart spotrebiče a ich komunikácia / Jaroslav Kultan, Matej Kultan.
In Časopis EE : časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie. - Bratislava : Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) v Bratislave, 2014. - ISSN 1335-2547. - Roč. 20, č. 1 (2014), s. 35-37.

AFD Praktické použitie LMS Moodle UIB Almaty Kazachstan / Jaroslav Kultan.
In Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov [z 8.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 20.3.2014 / zostavili: Eva Rakovská, Gabriela Kristová, Miroslav Kršjak ; recenzenti: Gabriela Kristová, Igor Bandurič. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-3840-4. - S. 1-10 CD-ROM.

ACA Mälimetter qori jäne aqparattiq jüyeler : oqw qurali / Jaroslav Kultan, Meruet Serik ; [recenzenti] S. N. Boranbajev, Q. N. Balabekov. - 1. vyd. - [Astan] : [Eurasian National University], [2013]. - 110 s. [5,1 AH] : tab. - ISBN 978-601-301-027-4

XXX Druhy energie a ich rozdelenie : brožúra pre študentov strednej školy / zostavovateľ: Jaroslav Kultan ; recenzent: Ján Gaduš. - Bratislava : FEI STU, 2013. - 57 s. : grafy, mp., obr., sch., tab. - ITMS 26240120028

GII Types of energy and their classification : a brochure for high school pupils / Jaroslav Kultan ; reviewer: Ján Gaduš. - Bratislava : FEI STU, 2013. - 57 s. [3,1 AH] [3,1 AH] : grafy, mp., obr., sch., tab. - ITMS 26240120028

BEE Meždunarodnoje obučenije s ispoľzovanijem LMS moodle / Jaroslav Kultan.
In Učënyje zapisky Instituta sociaľnych i gumanitarnych znanij : materialy VI Meždunarodnoj naučo-praktičeskoj konferencii Elektronnaja Kazaň - 2014, Kazaň, 22-24 aprelja, 2014. časť 1. - Kazaň : Juniversum, 2014. - ISSN 2078-6980. - No. 1 (2014), s. 87-100.

BEE Razrabotka normativnogo obespečenija elektronnogo obučenija v Respublike Tatarstan / V. I. Zuev, V. S. Abramov, M. N. Aleksandrova, I. B. Dotsenko, Jaroslav Kultan, Yu. I. Nikitina, M. O. Solovyev, M. A. Pannatier.
In Učënyje zapisky Instituta sociaľnych i gumanitarnych znanij : materialy VI Meždunarodnoj naučo-praktičeskoj konferencii Elektronnaja Kazaň - 2014, Kazaň, 22-24 aprelja, 2014. časť 1. - Kazaň : Juniversum, 2014. - ISSN 2078-6980. - No. 1 (2014), s. 62-67.

BEE Ispoľzovanije smart-technologij v energetike / Jaroslav Kultan, V. S. Galjajev, Matej Kultan.
In Informacionnyje technologii v nauke, obrazovanii i biznese : sbornik materialov III meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, 28 sentjabrja 2013 goda, Machačkala. - Machačkala : [Gosudarstvennoje avtonomnoje obrazovateľnoje učreždenije vysšego professionaľnogo obrazovanija], 2013. - S. 132-139.

XXX Nekotoryje voprosy municipaľnogo upravlenija v Slovackoj respublike : monografija dlja objasnenija vybrannych problem informatizacii, upravlenii kačestva upravlenija v organach publičnogo upravlenija / Vladimír Gonda ... [et al.] ; recenzenty: Ľudmila Lipková, Gabriela Kristová. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - 137 s. : grafy, obr., sch., tab. - ISBN 978-80-225-3870-1

AED Analiz sajtov organov mestnogo samoupravlenija / Peter Schmidt, Jaroslav Kultan. 11.
In Nekotoryje voprosy municipaľnogo upravlenija v Slovackoj respublike : monografija dlja objasnenija vybrannych problem informatizacii, upravlenii kačestva upravlenija v organach publičnogo upravlenija / Vladimír Gonda ... [et al.] ; recenzenty: Ľudmila Lipková, Gabriela Kristová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-3870-1. - S. 84-91 [0,4 AH].

AED Nekotoryje problemy programmy ESO / Peter Schmidt, Lajos Szabó, Jaroslav Kultan. 15.4.
In Nekotoryje voprosy municipaľnogo upravlenija v Slovackoj respublike : monografija dlja objasnenija vybrannych problem informatizacii, upravlenii kačestva upravlenija v organach publičnogo upravlenija / Vladimír Gonda ... [et al.] ; recenzenty: Ľudmila Lipková, Gabriela Kristová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-3870-1. - S. 128-136 [0,4 AH].

AFD Economic analysis of business activity with the use of IT (management and control and PVD) / Jaroslav Kultan.
In Trends and Innovation in E-business, Education and Security : Proceedings, dňa 19.11.2014 / recenzenti: Miroslav Hudec, Jaroslav Kultán. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. - ISBN 978-80-225-3987-6. - pp. 45-49 CD-ROM.

AFD Vplyv využívania IT na zmenu didaktického procesu / Jaroslav Kultan.
In SCHOLA 2014: inovácie vo výchove a vzdelávaní - trendy v odborovej didaktike [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie: Dubnica nad Váhom, 27.-28. novembra 2014 / Zostavovateľ: Daniel Lajčin, Roman Hrmo ; Recenzenti: Gabriela Sláviková, Kevin Taylor. - Dubnica nad Váhom : Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 2014. - ISBN 978-80-89732-15-9. - S. 249-257 CD-ROM.

GII Obratnaja svjaz` v processe obučenija. 2 / Jaroslav Kultan.
In New teaching approaches in engineering [elektronický zdroj] : proceedings of Lectures of the summer course Nitra 2014, September 2014, Nitra / editors: Tomáš Kozík, Peter Kuna ; reviewers: Anton Pokrivčák, Juraj Miština. - Nitra : Constantine the Philosopher University in Nitra, 2014. - ISBN 978-80-558-0723-2. - S. 208-213 CD-ROM.

GII Informacionnyje technologii ob`jekt-sredstvo-instrument obučenija. 1 / Jaroslav Kultan.
In New teaching approaches in engineering [elektronický zdroj] : proceedings of Lectures of the summer course Nitra 2014, September 2014, Nitra / editors: Tomáš Kozík, Peter Kuna ; reviewers: Anton Pokrivčák, Juraj Miština. - Nitra : Constantine the Philosopher University in Nitra, 2014. - ISBN 978-80-558-0723-2. - S. 199-207 CD-ROM.

GII LMS - Moodle. 3 / Jaroslav Kultan.
In New teaching approaches in engineering [elektronický zdroj] : proceedings of Lectures of the summer course Nitra 2014, September 2014, Nitra / editors: Tomáš Kozík, Peter Kuna ; reviewers: Anton Pokrivčák, Juraj Miština. - Nitra : Constantine the Philosopher University in Nitra, 2014. - ISBN 978-80-558-0723-2. - S. 214-220 CD-ROM.

GII Ispoľzovanije testirujuščich sistem dlja povyšenija kačestva obučenija. 4 / Jaroslav Kultan.
In New teaching approaches in engineering [elektronický zdroj] : proceedings of Lectures of the summer course Nitra 2014, September 2014, Nitra / editors: Tomáš Kozík, Peter Kuna ; reviewers: Anton Pokrivčák, Juraj Miština. - Nitra : Constantine the Philosopher University in Nitra, 2014. - ISBN 978-80-558-0723-2. - S. 221-230 CD-ROM.

GII Videokonferencii v processe obučenija / Jaroslav Kultan.
In New teaching approaches in engineering [elektronický zdroj] : proceedings of Lectures of the summer course Nitra 2014, September 2014, Nitra / editors: Tomáš Kozík, Peter Kuna ; reviewers: Anton Pokrivčák, Juraj Miština. - Nitra : Constantine the Philosopher University in Nitra, 2014. - ISBN 978-80-558-0723-2. - S. 231-242 CD-ROM.

GII Zaključenije. 5 / Jaroslav Kultan.
In New teaching approaches in engineering [elektronický zdroj] : proceedings of Lectures of the summer course Nitra 2014, September 2014, Nitra / editors: Tomáš Kozík, Peter Kuna ; reviewers: Anton Pokrivčák, Juraj Miština. - Nitra : Constantine the Philosopher University in Nitra, 2014. - ISBN 978-80-558-0723-2. - S. 243-247 CD-ROM.

AFC Selected economic aspects of using renewable energy sources / František Janíček, Jaroslav Kultan, Matej Korec, Peter Poljovka. - CZ.1.07/2.3.00/30.0016.
In Breakthrough ideas for the future [elektronický zdroj] : international workshop, March 10th, 2015, Ostrava - Poruba, Czech Republic / Recenzenti: Miroslav Gutten, Milan Šimko. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. - ISBN 978-80-248-3730-7. - Pp. 88-95 CD-ROM.

AFC Roadmap for smart metering in the Slovak Republic / František Janíček, Michal Ščepánek, Anton Belán, Igor Chrapčiak, Peter Chochol, Jaroslav Kultan.
In Breakthrough ideas for the future [elektronický zdroj] : international workshop, March 10th, 2015, Ostrava - Poruba, Czech Republic / Recenzenti: Miroslav Gutten, Milan Šimko. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. - ISBN 978-80-248-3730-7. - Pp. 96-99 CD-ROM.

AFC Bystraja obratnaja svjaz` i motivacija / Ja. Kultan.
In Učenyje zapiski Instituta sociaľnych i gumanitarnych znanij : materialy VII Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii Elektronnaja Kazaň 2015, Kazaň, 21-23 aprelja 2015. - Kazaň : Juniversum, 2015. - ISSN 2078-6980. - No. 1 (2015), s. 317-324.

AFD Vplyv informačných technológií na kvalitu života v obci = Information Technology ’s Impact on The Quality of Life in Municipality / Michal Grell, Jaroslav Kultan, Peter Schmidt. - Spôsob prístupu: http://unibook.upjs.sk/image/data/knihy%202014/FVS/Ludsky-kapital-a-spolocnost-2014.pdf.
In Ľudský kapitál a spoločnosť 2014 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Košice, 16. október 2014 / Editorky: Iveta Jeleňová, Gabriela Kravčáková ; Recenzenti: Peter Babinčák, Oľga Balegová. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. - ISBN 978-80-8152-210-9. - S. 88-96 [CD-ROM].

AFD Vplyv IT na zmenu didaktického procesu / Jaroslav Kultan.
In Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov [z 9.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015 / zostavili: Eva Rakovská, Miroslav Kršiak, Martin Blahušiak, Janette Brixová ; recenzenti: Igor Bandurič, Martin Blahušiak ... [et al.]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4076-6. - [S. 1-7] CD-ROM.

BEE IT i VIE odni iz instrumentov rešenija vybrannych problem rynka truda / Jaroslav Kultan.
In Rynok truda: realii i perspektivy : sbornik meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferecii, 31 oktjabrja - 1 nojabrja 2014, Almaty / glavnyj redaktor: R. R. Masyrova. - Almaty : Universitet meždunarodnogo biznesa, 2014. - ISBN 978-601-744-73-9. - S. 51-57.

BEE Roľ umnych potrebitelej v upravlenii energosistem s vozobnovljajemymi istočnikami energii (VIE) / Jaroslav Kultan, Valentin Velčev.
In Energy efficiency and agricultural engineering : conference proceedings, Ruse, Bulgaria, 11-12 november 2015. - Ruse : Angel Kanchev University of Ruse, 2015. - ISSN 1311-9974. - S. 798-807.

AAA Energija - nastojaščeje i buduščeje / František Janiček i drugije ; recenzenty: Libor Vozár, Daniel Daniš. - 1. vyd. - [Ostrava] : Amos, 2014. - 207 s. [19,13 AH] [19,13 AH] : príl. - APVV-0280-10, ITMS 262401216. - ISBN 978-80-904766-2-2

BAB Obščestvennaja sfera i kommunikacija : monografija dľa objasnenija vybrannych problem kommunikacii i upravlenija v organach publičnogo upravlenija / Vladimír Bačišin, Jaroslav Kultan ; recenzent: Božena Chovancová, Michal Grell. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - 92 s. [6,67 AH] [6,67 AH] : sch., tab. - ISBN 978-80-225-4185-5

DAI Metodologické aspekty využitia internetových aplikácií vo vzdelávaní : dizertačná práca / Jaroslav Kultan ; škol. Peter Závodný. - Bratislava, 2007. - 137 s.

ADE LMS Moodle v meždunarodnom obrazovanii / Jaroslav Kultan, N. Kerimbajev.
In Chabaršy vestnik. - Almaty : Kazachskij nacionaľnyj pedagogičeskij universitet imeni Abaja, 2015. - ISSN 1728-7901. - No. 4 (2015), s. 155-161.

ADF Biometric methods of information protection / K. Mukapil, G. Beketova, N. Zhumagalieva, V. Tulemisova, Jaroslav Kultan.
In Information technology applications = aplikácie informačných technológií. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2015. - ISSN 1338-6468. - Č. 2 (2015), s. 58-80.

FAI Informačné technológie v ekonomike a vzdelávaní V. = Informacionnyje technologii v ekonomike i sisteme obrazovanija V. : sbornik materialov meždunarodnoj naučno-praktičeskoj studenčeskoj konferencii : Bratislava, 10 dekabrja 2015 goda : [zborník príspevkov] : medzinárodná dištančná konferencia študentských vedeckých prác : Bratislava, 10. decembra 2015 / otvetstvennyj redaktor: Jaroslav Kultan, E. P. Čirko ; recenzenty: Peter Schmidt, Vladimir Galjaev. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - 177 s. [10,83 AH] [10,83 AH] : grafy, obr., tab. - ISBN 978-80-225-4205-0

GII Predislovije / Jaroslav Kultan.
In Informačné technológie v ekonomike a vzdelávaní V. = Informacionnyje technologii v ekonomike i sisteme obrazovanija V. : sbornik materialov meždunarodnoj naučno-praktičeskoj studenčeskoj konferencii : Bratislava, 10 dekabrja 2015 goda : [zborník príspevkov] : medzinárodná dištančná konferencia študentských vedeckých prác : Bratislava, 10. decembra 2015 / otvetstvennyj redaktor: Jaroslav Kultan, E. P. Čirko ; recenzenty: Peter Schmidt, Vladimir Galjaev. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4205-0. - S. 6.

AFC Energy modelling of the building / Jaroslav Kultan.
In Intelligent systems for computer modelling : proceedings of the 1st European-Middle Asian conference on computer modelling 2015, EMACOM 2015 : August 25-27, 2015, Issyk Kul, Kyrgyzstan : Advances in intelligent systems and computing 423. - Switzerland : Springer international publishing, 2016. - ISBN 978-3-319-27642-7. - P. 191-201.

AFD Spätná väzba vo vyučovacom procese / Jaroslav Kultan.
In DidInfo 2016 [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník : 22. ročník národnej konferencie : 31. marec 2016, Banská Bystrica, Slovensko = Proceedings of conference DidInfo 2016 / editori: Ivan Brodenec, Dana Horváthová, Jana Jacková, Ľudovít Trajteľ ; recenzenti/reviewers: Gabriela Andrejková ... [et al.]. - Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, 2016. - ISBN 978-80-557-1082-2. - S. 46-51 CD-ROM.

AFD Smart technology improves network stability / Jaroslav Kultan.
In Power engineering 2016 : Energy - ecology - economy = Energetika 2016 : Energa - ekológia - ekonomika : 13th International scientific conference EEE 2016: High Tatras - Tatranske Matliare, May 31-June 2, 2016. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016. - ISBN 978-80-89402-85-4. - S. 1-6.

AFC Samokontroľ i samoocenka studentov s ispoľzovanijem IT / Ja. Kultan.
In Učenyje zapiski Instituta sociaľnych i gumanitarnych znanij : Elektronnaja Kazaň - 2016 : materialy VIII Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Kazaň, 26-28 aprelja 2016. - Kazaň : Juniversum, 2016. - ISSN 2078-6980. - S. 362-370.

ADF Model decision rules to detect anomalies in information system / Bachytžan Sražatdinovič Akhmetov, Anna Aleksandrovna Korčenko, Nazym Kenžegalievna Žumangalieva, Jaroslav Kultan.
In Information technology applications = aplikácie informačných technológií. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2016. - ISSN 1338-6468. - Roč. 5, č. 1 (2016), s. 126-136.

ADF Smart technológie zlepšujú stabilitu siete. 2 / Jaroslav Kultan.
In ATP journal. - Bratislava : HMH, s.r.o., 2016. - ISSN 1335-2237. - Č. 11 (2016), s. 46-48.

Vedeckovýskumná činnosť:

Vedecká orientácia

  • Databázové systémy, dištančné vzdelávanie, videokonferencie
  • Identifikácia a modelovanie v energetike, Ekonomické využívanie obnoviteľných zdrojov energie 

Doplnkové informácie

Vzdelanie

Štátna technická univerzita Ukrajiny (KPI) (1979-1985) 

 

Zamestnania

Ekonomická univerzita  FHI, KAI - odborný asistent 2004 

Gymnázium F.G.Lorcu, Bratislava - zást. riad. 1996 - 2004

Stredné odborné učilište elektrotechnické - zást.riad. 1995-1996

Energetická inšpekcia - odborný poradca 1994-1995

Marianum, m.p. - ved. informačného systému 1993-1994

Slovenská technická univerzita EF KAI - odborný asistent 1985-1993