ONDREJKOVÁ, Anna, Ing.,PhD.

103004 - Katedra aplikovanej informatiky

odborná asistentka
Miestnosť E8.16
E-mailová adresa
Telefón +421267295866
Pedagogická činnosť:
  • Informatika I,
  • Informatika II,
  • Komunikácia človek-počítač,
  • Počítačové právo
Publikačná činnosť:

Zoznam publikačnej činnosti 2006~2016

AFD Efektívne využitie E-learningu pre rôzne skupiny populácie s dôrazom na zdravotne postihnutých ľudí / Anna Ondrejková.
In UNINFOS 2006 (Univerzitné informačné systémy) : Zborník z medzinárodnej konferencie. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2006. - ISBN 80-8050-976-X. - S. 292-298.

AFD Zvýšenie penetrácie internetu v SR spolu so zvýšením bezpečného internetu pre deti a mládež / Anna Ondrejková.
In AIESA 2006 [elektronický zdroj] : applied, informatics, econometrics, statistics, accounting : zborník / proceedings : AIESA - participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach = AIESA - participation of PhD. students on building of society based on knowledge. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006.

BEF Aktivity za bezpečný internet pre deti a mládež / Anna Ondrejková.
In INFOSEM 2006 : zborník príspevkov z konferencie, Piešťany 24.-26. októbra 2006. - Bratislava : Inštitút informatiky a štatistiky, 2006. - S. 199-205.

BEC Počítačové právo v multimediálnej skratke.
In Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2006 : 7.-9. listopadu 2006, Hradec Králové. - Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2006. - ISBN 80-7041-416-2. - S. 58-63.

BEC Multimediálne prezentácie na skvalitnenie vzdelávania.
In Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2006 : 7.-9. listopadu 2006, Hradec Králové. - Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2006. - ISBN 80-7041-416-2. - S. 64-70.

BED Rast vedomostí a právneho povedomia používateľov IKT - významný prvok prevencie počítačovej kriminality.
In Systémová integrácia 2006 : zborník prednášok na medzinárodnú konferenciu, Hotel Patria, Štrbské Pleso, 20.-22. september 2006. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2006. - ISBN 80-8070-590-9. - S. 275-287.

GHG Aktivity za bezpečný internet pre deti a mládež / Anna Ondrejková. - Požaduje sa Microsoft Internet Explorer. - Spôsob prístupu: http://www.infostat.sk/infosem2006/pst/INFOSEM%202006_ONDREJKOVA.ppt. - Popis urobený: 23.5.2007. - Zborník z konferencie je dostupný na adrese http://www.infostat.sk/infosem2006/. - Názov z titulnej obrazovky.
In INFOSEM 2006 [elektronický zdroj] : elektronický zborník konferencie, Piešťany, október 2006. - Bratislava : INFOSTAT, 2006.

BEF Informačné a komunikačné technológie ako nová šanca pre skvalitnenie života občanov so zdravotným postihnutím / Anna Ondrejková.
In Rovnosť príležitostí občanov so zdravotným postuhnutím a sociálne partnerstvá pre monitoring a odstraňovanie diskriminačných fenoménov na trhu práce : zborník prednášok zo záverečnej konferencie v Bratislave, 5. až 7. septembra 2006 : Projekt PHARE. - Bratislava : Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, 2006. - S. 44-52.

AFD Podstatné atribúty úspešných webových stránok - použiteľnosť a prístupnosť / Anna Ondrejková.
In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : 11. medzinárodná vedecká konferencia : 17.-18. máj 2007 : [zborník príspevkov]. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2007.

AFD Characteristic of the eLearning product "Multi-media presentations for education improvement" / Anna Ondrejková.
In Virtual university VU' 06 : 7th International conference, December 14-15, 2006. - Bratislava : STU, 2006. - ISBN 80-227-2542-0. - S. 54-56.

GII Úspešná reprezentácia FHI na konferencii Virtual University 2006 / Anna Ondrejková.
In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. - ISSN 1336-3514. - Roč. 5, č. 1 (2007), s. 258-259.

AFD Aktivity a podnety na rozširovanie elektronického vzdelávania / Anna Ondrejková.
In UNINFOS 2007 - univerzitné informačné systémy : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Bratislava 13.-15.11.2007 / editori: Ľubica Rajtárová, Dagmar Krausová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. - ISBN 978-80-225-2418-6. - S. 129-136.

AFD New form of education in new branch of law - computer law / Anna Ondrejková.
In Virtual University VU '07 = Virtuálna univerzita VU '07: 8. medzinárodná vedecká konferencia : 8th International conference, proceedings : Bratislava, December 13th - 14th, 2007. - Bratislava : STU Bratislava, 2007. - ISBN 978-80-89316-09-0. - S. 188-192.

AFD E-learning v predmete Počítačové právo / Anna Ondrejková.
In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie : Bratislava, 5. marec 2008 / editor: Janette Brixová, Hana Trochanová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - ISBN 978-80-225-2510-7. - S. 68-73.

AFD Skúsenosti s uplatnením e-learningu ako progresívnej formy vzdelávania v konkrétnych predmetoch na FHI, EU v Bratislave / Anna Ondrejková.
In Ekonomické vzdelávanie v znalostnej ekonomike [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry pedagogiky NHF EU v Bratislave pod záštitou dekana NHF EU v Bratislave prof. Ing. Jána Lisého, PhD. : Bratislava 11.11.2008. - Bratislava : [Katedra pedagogiky NHF EU], 2008. - ISBN 978-80-225-2653-1.

AFD Systém medzinárodného štandardného čísla knihy (ISBN) a elektronické publikácie / Anna Ondrejková.
In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 24. marec 2009 / zostavili: Janette Brixová, Martin Novák, Ivan Šóš. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2724-8.

AFD E-learning and e-accessibility as new approaches to education and e-inclusion of people with disabilities / Anna Ondrejková.
In Virtual University VU' 09 : proceedings, 10th international scientific conference, december 10 - 11, 2009, Bratislava. - Bratislava : STU Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2009. - ISBN 978-80-89316-11-3. - S. [1-4].

AFD Digitálna integrácia a riziká digitálnej exklúzie / Anna Ondrejková.
In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 20.-21.5.2010 = AIESA - building of society based on knowledge : proceedings : 13th international scientific conference / zostavili Janette Brixová, Martin Blahušiak. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2980-8. - S. [1-8].

AFD Interaktívna tabuľa – významný reprezentant modernej prezentačnej a didaktickej techniky / Anna Ondrejková.
In Nové trendy informačno-komunikačných technológií v obsahovej náplni predmetov [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého seminára : 2. december 2010 Bratislava / Zostavovatelia: Daniel Kastl, Kamil Krauspe, Ján Pittner, Ľubomír Janček. - Bratislava : Katedra aplikovanej informatiky FHI EU, 2010. - ISBN 978-80-225-3111-5. - [S. 1-6].

BAB Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - 414 s. [40,28 AH] [40,28 AH]. - (Economics). - ISBN 978-80-89393-45-9

AFD Elektronizácia verejnej správy z pohľadu stratégie, koordinácie a legislatívy v Slovenskej republike / Anna Ondrejková.
In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník : 14. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 10.-11. november 2011 = AIESA - building of society based on knowledge : proceedings : 14th international scientific conference / zostavovateľ Janette Brixová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3312-6. - S. [1-6].

BEF 40 rokov vzdelávania na Katedre aplikovanej informatiky FHI EU v Bratislave / Magdaléna Cárachová, Anna Ondrejková.
In UNINFOS 2013. Univerzitné informačné systémy [elektronický zdroj] : zborník prednášok : Ružomberok, 29.-31.10.2013 / Editori: Rastislav Galan ... [at al.]. - Ružomberok : Verbum, 2013. - ISBN 978-80-561-0064-6. - S. 14-20 [CD-ROM].

AFD Projekty a programy pre zvýšenie efektívnosti verejnej správy a prístupnosti služieb e-governmentu občanom v SR / Anna Ondrejková.
In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník : 15. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 25. október 2013 = AIESA - building of society based on knowledge : proceedings / zostavenie zborníka Anna Šlosárová, Janette Brixová ; recenzenti Igor Bandurič, Ivan Brezina. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3770-4. - S. 1-14 CD-ROM.

AFD Otvorený prístup a licencie Creative Commons - nová forma publikovania vo vede, výskume a vzdelávaní / Anna Ondrejková.
In Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov [z 8.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 20.3.2014 / zostavili: Eva Rakovská, Gabriela Kristová, Miroslav Kršjak ; recenzenti: Gabriela Kristová, Igor Bandurič. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-3840-4. - S. 1-8 CD-ROM.

AFD Komercionalizácia výsledkov vedy a výskumu z akademického prostredia – transfer technológií na Slovensku / Anna Ondrejková.
In Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov [z 8.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 20.3.2014 / zostavili: Eva Rakovská, Gabriela Kristová, Miroslav Kršjak ; recenzenti: Gabriela Kristová, Igor Bandurič. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-3840-4. - S. 1-8 CD-ROM.

AFC Information technology - support of the integration of people with disabilities in society / Anna Ondrejková.
In Current topics of social work in Central Europe : proceedings from the 3rd International conference : Vienna - Kitsee, 19.-20.11.2013 / Editori: Jarmila Bordáčová, Vlastimil Kozon, Gabi Lezcano ; Recenzenti: Alžbeta Mrázová, Pawel Czarneczki, Andrea Shahum. - Vienna : Collegium Elisabethinum, 2013. - ISBN 978-80-8074-198-0. - S. 115-122.

AFD Príprava a realizácia empirického výskumu v oblasti spoločenských vied / Anna Ondrejková.
In Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov [z 9.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015 / zostavili: Eva Rakovská, Miroslav Kršiak, Martin Blahušiak, Janette Brixová ; recenzenti: Igor Bandurič, Martin Blahušiak ... [et al.]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4076-6. - [S. 1-8] CD-ROM.

AFD Počítačové programy a zmluvné vzťahy v novom právnom rámci v SR = Computer programs and contractual relations in a new legal framework in the Slovak Republic / Anna Ondrejková.
In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015 = AIESA - building of society based on knowledge : proceedings : 16th international scientific conference / zostavovatelia zborníka: Erik Šoltés ... [et al.] ; recenzenti: Anna Baštincová, Zuzana Čičková ... [et al.]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4151-0. - S. 70-77 CD-ROM.

AFC Digital literacy - a factor of integration and education of people with disabilities into society in the Slovak Republic / Anna Ondrejková.
In Proceedings of IAC-TLEI 2015 in Vienna [elektronický zdroj] : international academic conference on teaching, learning and e-learning in Vienna 2015 : November 13-14, 2015 / Reviewers: Maria Janesova, Helena Kratochvilova. - Prague : Czech institute of academic education, 2015. - ISBN 978-80-905791-6-3. - P. 200-214 CD-ROM.

AFD Digital skills and digital divide in context of the digital agenda for Europe focused on Slovakia / Anna Ondrejková.
In ICETA 2015. 13th IEEE international conference on emerging elearning technologies and application [elektronický zdroj] : proceedings : November 26-27, 2015 Starý Smokovec, The High Tatras, Slovakia. - [S.l.] : IEEE, 2015. - ISBN 978-1-4673-8534-3. - P. 289-297 CD-ROM.

AFD Hodnotenie digitálnej pripravenosti krajín EÚ a postavenie Slovenska / Anna Ondrejková.
In International scientific days 2016. The agri-food value chain : challenges for natural resources management and society : conference proceeding of reviewed articles : May 19-20, 2016 Nitra, Slovak Republic / Reviewers: Izabela Adamičková, Natália Turčeková. - Nitra : Slovak university of agriculture, 2016. - ISBN 978-80-552-1505-1. - S. 166-176.

AFC Adaptation to the information society of people with disabilities in Slovakia / Anna Ondrejková. - Spôsob prístupu: http://www.journals.cz/index.php/CBUIC/article/view/767/pdf_49. - Popis urobený: 10.11.2016.
In Innovations in science and education [elektronický zdroj] : CBU International conference proceedings 2016 : 23-25 March 2016 Prague, Czech Republic. Vol. 4. - Prague : Central Bohemia University, 2016. - ISSN 1805-9961. - P. 262-275 online.

AFC Vzdelávanie v znalostnej spoločnosti ako permanentný proces / Anna Ondrejková.
In Aktuální trendy sociální práce (Česko - slovenské perspektívy rozvoje) [elektronický zdroj] : sborník z mezinárodní vědecké konference : Praha, 6.4.2016 / Rcenzenti: Emília Vranková, Ladislav Roman. - Příbram : Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2016. - ISBN 978-80-906146-8-0. - S. 256-271 CD-ROM.

AFG Cloud computing and the specifics of concluding cloud contracts / Anna Ondrejková.
In 5nd international M-Sphere conference for multidisciplinarity in business and science : book of abstracts : Dubrovnik, Croatia 27th-29th October 2016. - Zagreb : Accent, 2016. - ISBN 978-953-7930-10-3. - P. 53.

ava, 8 strán

Vedeckovýskumná činnosť:

Vedecká orientácia

  • Komunikácia človek-počítač - Human-Computer Interaction (HCI),
  • Počítačové právo - Computer Law,
  • Automatizácia kancelárie - Office Automation