RAKOVSKÁ, Eva, RNDr., PhD.

103004 - Katedra aplikovanej informatiky

odborná asistentka
Miestnosť E8.10
E-mailová adresa
Telefón +421267295860
Konzultačné hodiny:

Utorok 15,00 – 16,00

Streda 15,00 – 16,00

Pedagogická činnosť:
 • Prednášky a cvičenia:
 • Umelá inteligencia a expertné systémy A, B;
 • Znalostné inžinierstvo,
 • Znalostný manažment,
 • Základy formálnych jazykov a automatov.
Publikačná činnosť:

Zoznam publikačnej činnosti 2006 - 2016

 

AFC Audit znalostí v štátnej a verejnej správe - základný predpoklad zavedenia manažmentu znalostí v štátnej a verejnej správe / Eva Rakovská.
In Mezinárodní Baťova doktorandská konference [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník příspěvků. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. - ISBN 80-7318-384-6.

AFD Znalostné systémy vo vzdelávaní / Eva Rakovská.
In AIESA 2006 [elektronický zdroj] : applied, informatics, econometrics, statistics, accounting : zborník / proceedings : AIESA - participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach = AIESA - participation of PhD. students on building of society based on knowledge. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006.

AFC Využitie expertných systémov na vysokých školách / Eva Rakovská.
In Mezinárodní Baťova doktorandská konference [elektronický zdroj] : 3. ročník mezinárodní Baťovy doktorandské konference : Zlín, 12. dubna 2007 : recenzovaný sborník příspěvků. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. - ISBN 978-80-7318-529-9.

ADF Environmentálna orientácia vo verejnej správe a reverzná logistika / Eva Rakovská.
In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment : vedecký časopis Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2007. - ISSN 1337-2955. - Roč. 3, č. 2 (Jún 2007), s. 105-113.

EDI [Znalostní management a proces jeho zavádění] / Eva Rakovská.
In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. - ISSN 1336-3514. - Roč. 5, č. 1 (2007), s. 246-248.
Recenzia na: Znalostní management a proces jeho zavádění : průvodce pro praxi / Vladimír Bureš. - Praha : Grada Publishing, 2007. - ISBN 978-80-247-1978-8

AFC Expertné systémy vo verejných organizáciách / Eva Rakovská.
In Znalostní ekonomika [elektronický zdroj] : trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe : medzinárodní vědecká konference, 29. listopadu 2007 Společenský dům Lázně Luhačovice : recenzovaný sborník příspěvků [abstraktů]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. - ISBN 978-80-7318-646-3.

AFD Príprava a vzdelávanie znalostných pracovníkov vo verejnej správe / Eva Rakovská.
In Ako učiť ekonómiu verejnej správy : zborník príspevkov z vedeckého seminára : Bratislava, 19. október 2007 / výkonný redaktor Mária Tokárová. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-89143-61-0. - S. 79-85.

AFD Komparácia vybraných e-learningových prostredí / Eva Rakovská.
In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie : Bratislava, 5. marec 2008 / editor: Janette Brixová, Hana Trochanová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - ISBN 978-80-225-2510-7. - S. 90-95.

AFC Proces zavádzania manažmentu znalostí vo verejnej správe / Eva Rakovská.
In 4. ročník mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky [elektronický zdroj] : CD s recenzovanými příspěvky : Zlín, 10. duben 2008. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. - ISBN 978-80-7318-664-7.

AFC Procesy a podpora rozhodovania v reverznej logistike pomocou IT / Eva Rakovská. - VEGA 1/4588/07.
In Aktuální otázky rozvoje regionů 2007 : sborník příspěvků : Seč u Chrudimi, 26. - 27. 6. 2007. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2007. - ISBN 978-80-7194-978-7.

AFC Celoživotné vzdelávanie ťažko zdravotne postihnutých - formy a ciele. (Praktický návrh) / Eva Rakovská.
In Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe : sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí, 23.10.2007 Pardubice. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2007. - ISBN 978-80-7395-025-5. - S. 56-59.

AFD Znalostný manažment v kontexte informatických vied / Eva Rakovská.
In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : 12. medzinárodná vedecká konferencia [doktorandov] : Bratislava, 19.-21. novembra 2008 : 40. výročie vzniku FHI EU v Bratislave = AIESA - building of society based on knowledge. - Bratislava : Iura Edition, 2008. - ISBN 978-80-8078-233-7.

XXX Základy teoretickej informatiky / Igor Bandurič, Eva Rakovská. - 2. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - 98 s. [5,613 AH] : obr., sch., tab. - ISBN 978-80-225-2634-0

AFC Využitie IT pri recyklačných procesoch / Eva Rakovská.
In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky [elektronický zdroj] : 5. ročník : Zlín, 2. dubna 2009 : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. - ISBN 978-80-7318-812-2.

ADF Použitie informačných technológií na podporu vzdelávania / Eva Rakovská.
In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. - ISSN 1336-3514. - Roč. 7, č. 1 (2009), s. 125-139.

AFD Znalostné modelovanie vo verejnej správe / Eva Rakovská.
In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 20.-21.5.2010 = AIESA - building of society based on knowledge : proceedings : 13th international scientific conference / zostavili Janette Brixová, Martin Blahušiak. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2980-8. - S. [1-6].

GII Konferencia inovačný proces v e-learningu / Eva Rakovská.
In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2010. - ISSN 1335-5864. - Roč. 21, č. 1-2 (2010), s. 49-50.

AFC Znalosti a procesy v štátnej a verejnej správe / Eva Rakovská.
In IMEA 2006 : sborník příspěvků z 6. ročníku doktorandské konference : Hradec Králové, 15.-16.5.2006. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. - ISBN 80-7041-164-3. - S. 124-129.

DAI Manažment znalostí vo verejnej správe : dizertačná práca / Eva Rakovská ; škol. Peter Mikulecký. - Bratislava, 2010. - 150 s.

AFD Znalostné inžinierstvo a jeho význam v študijnom odbore hospodárskej informatiky / Eva Rakovská.
In Nové trendy informačno-komunikačných technológií v obsahovej náplni predmetov [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého seminára : 2. december 2010 Bratislava / Zostavovatelia: Daniel Kastl, Kamil Krauspe, Ján Pittner, Ľubomír Janček. - Bratislava : Katedra aplikovanej informatiky FHI EU, 2010. - ISBN 978-80-225-3111-5. - [S. 1-6].

BAB Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - 414 s. [40,28 AH] [40,28 AH]. - (Economics). - ISBN 978-80-89393-45-9

GII Manažment znalostí vo verejnej správe / Eva Rakovská.
In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2011. - ISSN 1336-3514. - Roč. 9, č. 1 (2011), s. 196-200.

AED Projekty znalostného manažmentu ako súčasť metodiky Balanced scorecard = Knowledge management projects as a part of Balanced scorecard methodology / Eva Rakovská. - VEGA 1/0261/10.
In Výsledky riešenia končiacich grantových úloh VEGA 1/0261/10, 1/0872/09, 1/0384/10, 1/0415/10 : zborník vedeckých statí / redakčné a zostaviteľské práce Eduard Hyránek, Ladislav Nagy. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3330-0. - S. 23-29.

AFD Systematizácia zavádzania riadenia znalostí vo verejnej správe / Eva Rakovská.
In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník : 14. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 10.-11. november 2011 = AIESA - building of society based on knowledge : proceedings : 14th international scientific conference / zostavovateľ Janette Brixová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3312-6. - S. [1-6].

AFD Technological perspective - extension of the learning and growth balanced scorecard / Eva Rakovská. - VEGA 1/0261/10.
In 6th international workshop on knowledge management : proceedings : Bratislava, 21.-22.10. 2011. - Trenčín : Vysoká škola manažmentu, Trenčín, 2011. - ISBN 978-80-89306-12-1. - S. 161-167.

FAI Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 18. 4. 2012, Bratislava : pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. = Innovative processes in e-learning : the sixth international scientific conference / Zostavili: Eva Rakovská, Alžbeta Kanáliková, Miroslav Kršjak, Martin Blahušiak, Janette Brixová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - CD-ROM [139 s.]. - Spôsob prístupu: http://elearning.euba.sk/. - ISBN 978-80-225-3397-3

AFC Príklad automatizácie posudzovacích úloh vo verejnej správe / Eva Rakovská.
In IMEA 2012 [elektronický zdroj] : 12. mezinárodní konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků, 10.-11. května 2012, Hradec Králové. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2012. - ISBN 978-80-7435-185-3. - S. 88-95.

AFD Podpora podnikových aktivít pomocou expertných systémov = Support of business activities using expert systems / Eva Rakovská.
In Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník [príspevkov] : II. medzinárodná vedecká internetová videokonferencia vedeckých pracovníkov a doktorandov : 7. november 2012, [virtuálne EU Bratislava] = Trends and innovations in e-business and education : proceedings : the second international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates / zostavili Gabriela Kristová, Peter Schmidt, Janette Brixová, Ján Pittner. - [Bratislava] : [Vydavateľstvo EKONÓM], [2012]. - ISBN 978-80-225-3553-3. - S. 42-48.

FAI Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov [zo 7.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 26. marca 2013 / zostavili: Eva Rakovská, Gabriela Kristová, Miroslav Kršjak, Martin Blahušiak, Janette Brixová ; recenzenti: Gabriela Kristová, Peter Bednár. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - CD-ROM [180 s., 7,2 AH] [7,2 AH]. - ISBN 978-80-225-3610-3

AFD Využívanie internetových zdrojov pri výučbe umelej inteligencie a teórie automatov / Eva Rakovská.
In Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov [zo 7.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 26. marca 2013 / zostavili: Eva Rakovská ... [et al.]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3610-3. - S. [1-8].

XXX Základy teoretickej informatiky / Igor Bandurič, Eva Rakovská ; recenzentky: Jana Minárová, Daniela Chudá. - 3. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - 94 s. [5,61 AH] [5,613 AH] : obr., sch., tab. - ISBN 978-80-225-3507-6

BEE Návrh niektorých zmien v študijnom programe Hospodárska informatika = Suggestion of some changes in the study program of Business informatics / Alžbeta Kanáliková, Eva Rakovská.
In Informatika XXVI/2013 : sborník z konference : Luhačovice, 21.-23. ledna 2013. - [Brno : Mendelevova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta], 2013. - ISBN [nemá]. - [4 s.] [CD-ROM].

BEF New aspects of expert systems in business management / Eva Rakovská.
In 8th International workshop on knowledge management [elektronický zdroj] : proceedings : Bratislava, 18.-19. 10. 2013 / Editori: Jozef Hvorecký, Jozef Kelemen, Andrea Stropková. - Trenčín : Vysoká škola manažmentu, 2013. - ISBN 978-80-89306-23-7. - [S. 1-5] [CD-ROM].

AFD Importance of domain ontologies in business informatics / Eva Rakovská.
In Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania [elektronický zdroj] : [recenzovaný zborník príspevkov] : III. medzinárodná vedecká internetová videokonferencia vedeckých pracovníkov a doktorandov : 20. november 2013, [virtuálne EU Bratislava] = Trends and innovations in e-business and education : proceedings : third international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates / spracovali: Gabriela Kristová, Peter Schmidt, Janette Brixová, Mária Szivósová ; recenzia: Miroslav Hudec, Alžbeta Kanáliková. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3769-8. - S. 36-41 CD-ROM.

FAI Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov [z 8.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 20.3.2014 / zostavili: Eva Rakovská, Gabriela Kristová, Miroslav Kršjak ; recenzenti: Gabriela Kristová, Igor Bandurič. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - CD-ROM [144 s., 7 AH] [7 AH]. - ISBN 978-80-225-3840-4

AFD Prínos znalostného inžinierstva pri tvorbe a používaní elearningových kurzov / Eva Rakovská.
In Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov [z 8.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 20.3.2014 / zostavili: Eva Rakovská, Gabriela Kristová, Miroslav Kršjak ; recenzenti: Gabriela Kristová, Igor Bandurič. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-3840-4. - S. 1-7 CD-ROM.

AFG Analysis of Automation the Assessment Tasks in Public Administration / Eva Rakovská.
In Enterprise and competitive environment [elektronický zdroj] : conference abstract proceedings : [17th annual international conference, march 6-7, 2014, Brno, Czech Republic]. - Bučovice : Martin Stříž Publishing, 2014. - ISBN 978-80-87106-74-7. - S. 273 CD-ROM.

BFA Čo chýba výučbe informatiky? = What is missing in teaching informatics? / Eva Rakovská.
In Informatika XXVII/2014 : sborník abstraktů z mezinárodní odborné pedagogicky zaměřené konference, Luhačovice, 20.-22.1.2014 / editor: Arnošt Motyčka. - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2014. - ISBN 978-80-7509-126-0. - S. 65-66.

AFD E-business - the technologies behind / Eva Rakovská.
In Trends and Innovation in E-business, Education and Security : Proceedings, dňa 19.11.2014 / recenzenti: Miroslav Hudec, Jaroslav Kultán. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. - ISBN 978-80-225-3987-6. - pp. 68-75 [CD-ROM].

FAI Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov [z 9.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015 / zostavili: Eva Rakovská, Miroslav Kršiak, Martin Blahušiak, Janette Brixová ; recenzenti: Igor Bandurič, Martin Blahušiak ... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - CD-ROM [210 s., 7,82 AH] [7,82 AH]. - Spôsob prístupu: http://elearning.euba.sk. - ISBN 978-80-225-4076-6

AFD Od MS PowerPoint prezentácie k Inteligentnému vyučovaciemu systému / Eva Rakovská.
In Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov [z 9.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015 / zostavili: Eva Rakovská, Miroslav Kršiak, Martin Blahušiak, Janette Brixová ; recenzenti: Igor Bandurič, Martin Blahušiak ... [et al.]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4076-6. - [S. 1-10] CD-ROM.

AFD Existencia znalostného inžinierstva ako súčasť softvérového inžinierstva = Knowledge engineering existence as a part of software engineering / Eva Rakovská.
In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015 = AIESA - building of society based on knowledge : proceedings : 16th international scientific conference / zostavovatelia zborníka: Erik Šoltés ... [et al.] ; recenzenti: Anna Baštincová, Zuzana Čičková ... [et al.]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4151-0. - S. 78-86 CD-ROM.

BEF Knowledge management in e-business / Eva Rakovská.
In Trends and innovations e-business, education and security [elektronický zdroj] : [reviewed] proceedings : fifth international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates : november 18, 2015, [Bratislava, Slovak Republic] / edited: Gabriela Kristová ... [et al.] ; reviewer: Gabriela Kristová. - [Bratislava] : [Department of Applied Informatics Faculty of Economic Informatics], [2015]. - ISBN 978-80-225-4191-6. - S. 72-80 CD-ROM.

ADF Modelovanie znalostí v manažérskych úlohách prostredníctvom ontológií a webových služieb / Eva Rakovská. - Popis urobený: 25.11. 2016.
In Ekonomika a informatika [elektronický zdroj] : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. - ISSN 1339-987X. - Roč. 14, č. 2 (2016), s. 136-152 online.

Vedeckovýskumná činnosť:

Vedecká orientácia

 • Formálne jazyky a automaty, Umelá Inteligencia a Expertné systémy, Znalostné technológie, Znalostné inžinierstvo

 

Účasť na projektoch a grantoch

 • VEGA 1/0261/10 Interdisciplinárny prístup k zvyšovaniu výkonnosti podniku v procese implementácie Balanced Scorecard, Vedúci projektu: prof. Ing. Jozef Královič, Csc., Doba riešenia: 2010 – 2011
 • VEGA 1/4588/07 – 199 Modelovanie reverznej logistiky – optimalizácia procesov recyklácie a likvidácie odpadu  Vedúci projektu: doc. Ing. Ivan Brezina, CSc.
 • KEGA 3/5126/07 Návrh študijného programu pre druhý a tretí stupeň študijného odboru Hospodárska informatika, Vedúci projektu: prof. Ing. Peter Závodný, CSc.
 • IGP 17022/06, Aplikačné softvérové produkty a znalostné systémy, Vedúci projektu: doc. Ing. Anna Kvietková, PhD.

Doplnkové informácie

Vzdelanie

 • vedecko-akademická hodnosť (PhD.) vo vednom odbore 25-11-9 Aplikovaná informatika (2010)
 • Matematicko-fyzikálna Fakulta, Univerzity Komenského Bratislava (1981-1986)

 

Zamestnanie

 • FHI EU v Bratislave , odborný asistent, 2001 - doteraz
 • SUSCH, Oddelenie Informatiky, Bratislava, samostatný programátor-technik, 1998 - 2001
 • Materská dovolenka, 1988-1997
 • UTAR ZTS, Bratislava,  samostaný vývojový pracovník v oblasti automatizácie strojárskych procesov, 1986 -1988

 

Zahraničné pobyty

 • Erasmus - prednáškový týždenný pobyt Vilnius University, Fakulta matematiky a informatiky, Vilnius, Litva