SCHMIDT, Peter, Ing. Mgr., PhD.

103004 - Katedra aplikovanej informatiky

odborný asistent vedúci katedry
Miestnosť E8.23, E8.19
E-mailová adresa
Telefón +421267295873 , +421267295869
Konzultačné hodiny:

Štvrtok 12:30 - 14:30

Pedagogická činnosť:
  • Distribuované spracovanie dát,
  • Počítačové siete
  • Informatika
Publikačná činnosť:

DAI Procesný prístup k IS organizácie : dizertačná práca / Peter Schmidt ; škol. Peter Bednár. - Bratislava, 2010. - 131 s. : príl.

ADF Hospodárska kríza ako iniciátor zmien a možností vo vzdelávaní = Economic crisis as the initiator of the changes and opportunities in education / Peter Schmidt.
In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis = Technology of education : a professional magazine on pedagogy = Bildungstechnologie. - Nitra : SlovDidac, 2010. - ISSN 1335-003X. - Roč. 18, č. 5 (2010), s. 12-14.

AED Procesný prístup k informačným systémom organizácií / Peter Schmidt.
In Vybrané problémy hospodárskej informatiky [elektronický zdroj] : monografický zborník vedeckých statí recenzovaný, nekonferenčný, zameraný na problémy hospodárskej informatiky / Zostavili: Martin Blahušiak, Michal Grell, Miroslav Kršjak. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3110-8. - S. 157-186.

AFD Interaktívne video pre dištančné vzdelávanie / Peter Schmidt.
In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 10. marec 2011 / zostavili: Hana Trochanová, Janette Brixová, Miroslav Kršiak, Martin Blahušiak. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3112-2. - [S. 1-6].

AFD Hospodárska kríza ako iniciátor zmien vo vzdelávaní / Peter Schmidt.
In Nové trendy informačno-komunikačných technológií v obsahovej náplni predmetov [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého seminára : 2. december 2010 Bratislava / Zostavovatelia: Daniel Kastl, Kamil Krauspe, Ján Pittner, Ľubomír Janček. - Bratislava : Katedra aplikovanej informatiky FHI EU, 2010. - ISBN 978-80-225-3111-5. - [S. 1-6].

AFD Využitie UML v modelovaní policajných procesov / Peter Schmidt.
In Policajné vedy a policajné činnosti 2008 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 11. a 12. novembra 2008 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-8054-470-6. - S. 67-76.

BDF Optimalizácia webu / Peter Schmidt.
In PC Space. - Bratislava : PC Space, 2010. - ISSN 1335-8049. - Roč. 12, č. 11 (2010), s. 58-61.

BFB Problémové a projektové vyučovanie / Peter Schmidt.
In Inovačný proces v e-learningu : workshop Ekonomickej univerzity : Bratislava, 22. novembra 2006 : zborník abstraktov konferenčných príspevkov / editor: Hana Trochanová. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2006. - ISBN 80-225-2253-8. - S. 32.

AFD The necessity of process improvement municipalities / Peter Schmidt, Jaroslav Kultan.
In Informatics 2011 : proceedings of the eleventh international conference on informatics, November 16-18, 2011, Rožňava, Slovakia. - Košice : Department of Computers and Informatics, FEEI TU of Košice, 2011. - ISBN 978-80-89284-94-8. - S. 279-282.

AFD Virtuálny veľtrh / Peter Schmidt.
In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník : 14. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 10.-11. november 2011 = AIESA - building of society based on knowledge : proceedings : 14th international scientific conference / zostavovateľ Janette Brixová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3312-6. - S. [1-6].

FAI Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník [abstraktov] z I. medzinárodnej vedeckej internetovej vidoekonferencie vedeckých pracovníkov a doktorandov konanej pod záštitou Rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. a dekana FHI prof. Ing. Michala Fendeka, PhD. = Trends and innovations e-business and education : proceedings [from] the first international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates / zostavili Gabriela Kristová, Janette Brixová, Ján Pittner, Peter Schmidt, Marián Šedivý. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. - [8] s. - ISBN 978-80-225-3314-0

AFD Internetové výstavy vs. internetové veľtrhy / Peter Schmidt.
In Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania [elektronický zdroj] : [zborník príspevkov] z I. medzinárodnej vedeckej internetovej vidoekonferencie vedeckých pracovníkov a doktorandov : 8. - 9. novembra 2011, virtuálne EU Bratislava = Trends and innovations e-business and education : the first international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates / spracovali Marián Šedivý, Ján Pittner. - Bratislava : [Katedra aplikovanej informatiky FHI EU], 2011. - ISBN 978-80-225-3314-0. - S. [1-8].

AFD Návrh metodického rámca implementácie SOA v policajných IS / Peter Schmidt, Jozef Meteňko.
In Policajné vedy a policajné činnosti 2011 EU SEC II/A : proceedings of the international scientific conference held on 24 October 2011 at Academy of Police Forces in Bratislava. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2011. - ISBN 978-80-8054-522-2. - S. 87-111.

AFD Vzťah príslušníkov k policajným IS / Peter Schmidt, Dagmar Antálková.
In Policajné vedy a policajné činnosti 2011 EU SEC II/A : proceedings of the international scientific conference held on 24 October 2011 at Academy of Police Forces in Bratislava. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2011. - ISBN 978-80-8054-522-2. - S. 112-129.

AFD Cloud computing v miestnej samospráve / Peter Schmidt, Jaroslav Kultan.
In Ekonomické aspekty v územnej samospráve II [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej korešpondenčnej konferencie : Košice 2012 / zostavovateľ Eva Miháliková, Zuzana Hrabovská. - Košice : Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy FVS UPJŠ v Košiciach, 2012. - ISBN 978-80-7097-932-7. - S. 159-167.

ADF Aktuálnosť reinžinieringu procesov v miestnej samospráve / Peter Schmidt.
In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2011. - ISSN 1336-3514. - Roč. 9, č. 2 (2011), s. 102-112.

AFD Webináre a videokonferencie vo vzdelávaní / Peter Schmidt, Martin Beňadik.
In Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 18. 4. 2012, Bratislava : pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. = Innovative processes in e-learning : the sixth international scientific conference / Zostavili: Eva Rakovská, Alžbeta Kanáliková, Miroslav Kršjak, Martin Blahušiak, Janette Brixová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - ISBN 978-80-225-3397-3. - S. [1-5].

AFD Niektoré aspekty dostupnosti webových stránok obcí / Peter Schmidt, Jaroslav Kultan, Ján Pittner, Michal Grell, Veronika Horniaková.
In Ekonomické aspekty v územnej samospráve III : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Košice, 20.9.2012. - Košice : Univerzita P.J. Šafárika v košiciach, Fakulta verejnej správy, Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy, 2012. - ISBN 978-80-8129-015-2. - S. 121-130.

AFC Informatizacija - forma povyšenija kačestva dejateľnosti municipaliteta / Jaroslav Kultan, Peter Schmidt, Ján Pittner, Michal Grell, Veronika Horniaková.
In Problemy i perspektivy modernizacionnogo razvitija slavjanskich gosudarstv v sovremennych uslovijach : materialy III Slavjanskogo foruma 27-29 sentjabrja 2012 goda, Orel-Brjansk. tom 1. - Orel-Brjansk : Izdateľstvo OF RANCH i GS, 2012. - ISBN 978-5-93179-349-8. - S. 275-283.

ADE Identity and threats in the virtual world / Jaroslav Kultan, Peter Schmidt.
In Management information systems [elektronický zdroj] : the International scientific journal. - Subotica ; Bratislava : University of Novi Sad, The Faculty of Economics : University of Economics Bratislava, Faculty of Economic Informatics, 2012. - ISSN 1452-774X. - Vol. 7, no. 4 (December 2012), s. 21-25.

FAI Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník [príspevkov] : II. medzinárodná vedecká internetová videokonferencia vedeckých pracovníkov a doktorandov : 7. november 2012, [virtuálne EU Bratislava] = Trends and innovations in e-business and education : proceedings : the second international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates / zostavili Gabriela Kristová, Peter Schmidt, Janette Brixová, Ján Pittner. - [Bratislava] : [Vydavateľstvo EKONÓM], [2012]. - CD-ROM [80 s.] : príl. "flip PDF zborník príspevkov". - ISBN 978-80-225-3553-3

FAI Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania : recenzovaný zborník [abstraktov] : II. medzinárodná vedecká internetová videokonferencia vedeckých pracovníkov a doktorandov : 7. november 2012, [virtuálne EU Bratislava] = Trends and innovations in e-business and education : proceedings : the second international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates / zostavili Gabriela Kristová, Peter Schmidt, Janette Brixová, Ján Pittner. - [Bratislava] : [Vydavateľstvo EKONÓM], [2012]. - [10 s.]. - ISBN 978-80-225-3553-3

AFD Zľavové portály = Discount portals / Peter Schmidt.
In Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník [príspevkov] : II. medzinárodná vedecká internetová videokonferencia vedeckých pracovníkov a doktorandov : 7. november 2012, [virtuálne EU Bratislava] = Trends and innovations in e-business and education : proceedings : the second international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates / zostavili Gabriela Kristová, Peter Schmidt, Janette Brixová, Ján Pittner. - [Bratislava] : [Vydavateľstvo EKONÓM], [2012]. - ISBN 978-80-225-3553-3. - S. 48-52.

AFD Vybrané aspekty k realizácii programu = Esospecific aspects for the implementation of the ERO program / Peter Schmidt, Lajos Szabó, Jaroslav Kultan.
In Spolupráca mestských regiónov v znalostnej ekonomike : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej on-line konferencie : Bratislava, január 2013. - Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2013. - ISBN 978-80-89600-10-6. - S. 69-81.

AFC Identičnosť i virtuaľnyj mir / Jaroslav Kultan, Peter Schmidt.
In Aktuaľnyje problemy fiziko-matematičeskich i gumanitarnych nauk : Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja studenčeskaja konferencija, posvjaščennoj pamjati professorov Kazanskogo universiteta A. M. Nasyrova i V. V. Klokova v ramkach XX meždunarodnoj školy-konferencii Problemy didaktiki fiziki, Kazaň, Zelenodoľsk, 29-30 nojabrja 2012 goda : sbornik dokladov. - Kazaň : Izdateľstvo TAI, 2012. - ISBN 978-5-903580-38-5. - S. 147-151.

ADE Smart off-line webinar for distant education / Peter Schmidt, Ján Pittner.
In Otkrytoje obrazovanije : naučno-praktičeskij žurnal. - Moskva : [s. n.], 2013. - ISSN 1818-4243. - No 5 (2013), s. 64-66.

ACB IKT pre začínajúcich používateľov MS Word 2007, MS Excel 2007 / Peter Schmidt ; recenzenti Jaroslav Kultan, Miroslava Grežďová. - 1. vyd. - Bratislava, 2013. - 116 s. [3,56 AH] [3,56 AH] : tab. - ISBN 978-80-971532-0-5

FAI Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania [elektronický zdroj] : [recenzovaný zborník príspevkov] : III. medzinárodná vedecká internetová videokonferencia vedeckých pracovníkov a doktorandov : 20. november 2013, [virtuálne EU Bratislava] = Trends and innovations in e-business and education : proceedings : third international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates / spracovali: Gabriela Kristová, Peter Schmidt, Janette Brixová, Mária Szivósová ; recenzia: Miroslav Hudec, Alžbeta Kanáliková. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - CD-ROM [104 s., 6,44 AH] [6,44 AH]. - ISBN 978-80-225-3769-8

AFD Nekalé podnikateľské praktiky na internete / Peter Schmidt.
In Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania [elektronický zdroj] : [recenzovaný zborník príspevkov] : III. medzinárodná vedecká internetová videokonferencia vedeckých pracovníkov a doktorandov : 20. november 2013, [virtuálne EU Bratislava] = Trends and innovations in e-business and education : proceedings : third international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates / spracovali: Gabriela Kristová, Peter Schmidt, Janette Brixová, Mária Szivósová ; recenzia: Miroslav Hudec, Alžbeta Kanáliková. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3769-8. - S. 88-92 CD-ROM.

ADF Procesné modelovanie v samospráve SR / Jaroslav Kultan, Darina Fričová, Michal Grell, Peter Schmidt.
In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2013. - ISSN 1335-7182. - Roč. 14, č. 2 (2013), s. 29-37.

AFD Niektoré charakteristiky webových sídel v regionálnej samospráve / Peter Schmidt, Veronika Horniaková.
In Teória a prax verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej pri príležitosti 15. výročia založenia Fakulty verejnej správy UPJŠ: 11.-12. 9. 2013, Košice. Časť 2 / Redakčná rada: Viktória Bobáková, Mária Hencovská ; Recenzenti: Drahomíra Ondrová, Gabriela Kravčáková. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. - ISBN 978-80-8152-058-7. - S. 232-245.

XXX Nekotoryje voprosy municipaľnogo upravlenija v Slovackoj respublike : monografija dlja objasnenija vybrannych problem informatizacii, upravlenii kačestva upravlenija v organach publičnogo upravlenija / Vladimír Gonda ... [et al.] ; recenzenty: Ľudmila Lipková, Gabriela Kristová. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - 137 s. : grafy, obr., sch., tab. - ISBN 978-80-225-3870-1

AED Analiz sajtov organov mestnogo samoupravlenija / Peter Schmidt, Jaroslav Kultan. 11.
In Nekotoryje voprosy municipaľnogo upravlenija v Slovackoj respublike : monografija dlja objasnenija vybrannych problem informatizacii, upravlenii kačestva upravlenija v organach publičnogo upravlenija / Vladimír Gonda ... [et al.] ; recenzenty: Ľudmila Lipková, Gabriela Kristová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-3870-1. - S. 84-91 [0,4 AH].

AED Nekotoryje problemy programmy ESO / Peter Schmidt, Lajos Szabó, Jaroslav Kultan. 15.4.
In Nekotoryje voprosy municipaľnogo upravlenija v Slovackoj respublike : monografija dlja objasnenija vybrannych problem informatizacii, upravlenii kačestva upravlenija v organach publičnogo upravlenija / Vladimír Gonda ... [et al.] ; recenzenty: Ľudmila Lipková, Gabriela Kristová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-3870-1. - S. 128-136 [0,4 AH].

AFD Apple data security and data theft / Peter Schmidt, Ján Pittner, Kamil Krauspe.
In Trends and Innovation in E-business, Education and Security = Zborníkov z konferencie, dňa 19.11.2014 : Proceedings, dňa 19.11.2014 / recenzenti: Miroslav Hudec, Jaroslav Kultán. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. - ISBN 978-80-225-3987-6. - pp. 60-67 CD-ROM.

FAI Trends and innovations in e-business, education and security [elektronický zdroj] : proceedings : fourth international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates : november 19, 2014, [Bratislava, Slovak Republic] / edited: Gabriela Kristová, Peter Schmidt, Janette Brixová, Mária Szivósová ; reviewers: Miroslav Hudec, Jaroslav Kultan. - 1. vyd. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2014. - CD-ROM [112 s., 7,28 AH] [7,28 AH]. - ISBN 978-80-225-3987-6

AFD Vplyv informačných technológií na kvalitu života v obci = Information Technology ’s Impact on The Quality of Life in Municipality / Michal Grell, Jaroslav Kultan, Peter Schmidt. - Spôsob prístupu: http://unibook.upjs.sk/image/data/knihy%202014/FVS/Ludsky-kapital-a-spolocnost-2014.pdf.
In Ľudský kapitál a spoločnosť 2014 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Košice, 16. október 2014 / Editorky: Iveta Jeleňová, Gabriela Kravčáková ; Recenzenti: Peter Babinčák, Oľga Balegová. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. - ISBN 978-80-8152-210-9. - S. 88-96 [CD-ROM].

AFD MOOC – budúcnosť vzdelávania alebo bublina / Peter Schmidt.
In Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov [z 9.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015 / zostavili: Eva Rakovská, Miroslav Kršiak, Martin Blahušiak, Janette Brixová ; recenzenti: Igor Bandurič, Martin Blahušiak ... [et al.]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4076-6. - [S. 1-7] CD-ROM.

FAI Trends and innovations e-business, education and security [elektronický zdroj] : [reviewed] proceedings : fifth international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates : november 18, 2015, [Bratislava, Slovak Republic] / edited: Gabriela Kristová ... [et al.] ; reviewer: Gabriela Kristová. - 1st ed. - [Bratislava] : [Department of Applied Informatics Faculty of Economic Informatics], [2015]. - CD-ROM [129 s.], [7,30 AH] [7,30 AH]. - Spôsob prístupu: ftp://193.87.31.84/0210245/MVIV-2015.pdf. - ISBN 978-80-225-4191-6

ADF Index ľudského rozvoja ako alternatíva k GNI / Peter Schmidt. - Spôsob prístupu: ftp://193.87.31.84/0211213/RSER_2-2015.pdf. - Popis urobený: 20.1. 2016.
In Revue sociálno-ekonomického rozvoja [elektronický zdroj] : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2015. - ISSN 2453-6148. - Roč. 1, č. 2 (2015), s. 58-65 online.

BEF Network-based education / Peter Schmidt, Pavol Jurík.
In Trends and innovations e-business, education and security [elektronický zdroj] : [reviewed] proceedings : fifth international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates : november 18, 2015, [Bratislava, Slovak Republic] / edited: Gabriela Kristová ... [et al.] ; reviewer: Gabriela Kristová. - [Bratislava] : [Department of Applied Informatics Faculty of Economic Informatics], [2015]. - ISBN 978-80-225-4191-6. - S. 87-93 CD-ROM.

ACB Úvod do tvorby webu / Peter Schmidt - Igor Bandurič ; recenzenti: Jaroslav Kultan, Peter Procházka. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - 118 s. [6,52 AH] [6,52 AH] : obr., sch. - ISBN 978-80-225-4209-8

EDI Recenzia na zborník materiálov Medzinárodnej dištančnej konferencie študentov a doktorandov Informačné technológie v ekonomike a vzdelávaní / P. Schmidt.
In Informačné technológie v ekonomike a vzdelávaní V. = Informacionnyje technologii v ekonomike i sisteme obrazovanija V. : sbornik materialov meždunarodnoj naučno-praktičeskoj studenčeskoj konferencii : Bratislava, 10 dekabrja 2015 goda : [zborník príspevkov] : medzinárodná dištančná konferencia študentských vedeckých prác : Bratislava, 10. decembra 2015 / otvetstvennyj redaktor: Jaroslav Kultan, E. P. Čirko ; recenzenty: Peter Schmidt, Vladimir Galjaev. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4205-0. - S. 174.
Recenzia na: Informačné technológie v ekonomike a vzdelávaní V. = Informacionnyje technologii v ekonomike i sisteme obrazovanija V. : sbornik materialov meždunarodnoj naučno-praktičeskoj studenčeskoj konferencii : Bratislava, 10 dekabrja 2015 goda : [zborník príspevkov] : medzinárodná dištančná konferencia študentských vedeckých prác : Bratislava, 10. decembra 2015 / otvetstvennyj redaktor: Jaroslav Kultan, E. P. Čirko ; recenzenty: Peter Schmidt, Vladimir Galjaev. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4205-0

AFD Využitie e-learningu v dištančnom vzdelávaní / Peter Schmidt.
In International scientific days 2016. The agri-food value chain : challenges for natural resources management and society : conference proceeding of reviewed articles : May 19-20, 2016 Nitra, Slovak Republic / Reviewers: Izabela Adamičková, Natália Turčeková. - Nitra : Slovak university of agriculture, 2016. - ISBN 978-80-552-1505-1. - S. 207-215.

AFD Implementácia cloudových služieb v podnikovom prostredí z hľadiska bezpečnosti / Peter Schmidt, Edit Rubóczki.
In International scientific days 2016. The agri-food value chain : challenges for natural resources management and society : conference proceeding of reviewed articles : May 19-20, 2016 Nitra, Slovak Republic / Reviewers: Izabela Adamičková, Natália Turčeková. - Nitra : Slovak university of agriculture, 2016. - ISBN 978-80-552-1505-1. - S. 216-222.

AFC Use of e-learning in higher education / P. Schimdt, P. Jurík.
In Učenyje zapiski Instituta sociaľnych i gumanitarnych znanij : Elektronnaja Kazaň - 2016 : materialy VIII Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Kazaň, 26-28 aprelja 2016. - Kazaň : Juniversum, 2016. - ISSN 2078-6980. - S. 5-12.

ADF Bezpečnosť a ochrana údajov z pohľadu cloud computingu / Peter Schmidt. - Popis urobený: 25.11. 2016.
In Ekonomika a informatika [elektronický zdroj] : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. - ISSN 1339-987X. - Roč. 14, č. 2 (2016), s. 153-165 online.

Vedeckovýskumná činnosť:

Vedecká orientácia

  • Počítačové siete,
  • Internetové aplikácie,
  • Distribuované spracovanie dát

Doplnkové informácie

Vzdelanie

1986 - 1991, Pedagogická fakulta Nitra
Odbor/špecializácia: Fyzika - Základy techniky

1991 - 1994, VŠPg Nitra
Odbor/špecializácia: Informatika

2000 - 2005, EU -Fakulta hospodárskej informatiky Bratislava
Odbor/špecializácia: Informačné systémy a technológie v ekonomike

2006 - 2010 EU - FHI externý doktorand

 

Kurzy a školenia

1997, Canadian Police College
Názov kurzu/školenia: System Approach to Training Design and DeliveryCourse
Certifikát: áno

1997, Microsoft Authorized Training Centre
Názov kurzu/školenia: MS Windows NT 4.0 Server
Certifikát: áno

2003, Politie LSOP
Názov kurzu/školenia: Improved Management
Certifikát: áno

1997 - 1998, SOŠ PZ Bratislava
Názov kurzu/školenia: Bezpečnostné služby
Certifikát: áno

2000 - 2001, SOŠ PZ Bratislava
Názov kurzu/školenia: Kurz AJ II. st.
Certifikát: áno

 

Predchádzajúce zamestnanie

1992, SOŠ PZ Bratislava

Pozícia: Vedúci PSk policajného manažmentu

Náplň práce: Príprava plánov, realizácia výučby a skúšok z manažmentu, komunikácie, psychológie a informatiky