SZIVÓSOVÁ, Mária, Ing., PhD.

103004 - Katedra aplikovanej informatiky

odborná asistentka
Miestnosť E8.07
E-mailová adresa
Telefón +421267295857
Konzultačné hodiny:

Streda 13,00 – 15,00

Pedagogická činnosť:

V súčasnosti prednášam Informatiku I, Informatiku II v slovenskom a anglickom jazyku, vediem cvičenia z Informatiky I, Informatiky II v slovenskom a anglickom jazyku na Fakulte hospodárskej informatiky, Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Vediem prednášky a cvičenia z predmetu Manažérske simulácie na 1. a 2. stupni na Fakulte hospodárskej informatiky.

Vediem predmet Internetový marketing v programe Erasmus+, zahraniční študenti.

Publikačná činnosť:

Zoznam publikačnej činnosti 2006 - 2016

AFD Elektronické podnikanie, prieskum a analýza v slovenských podnikoch / Mária Szivósová.
In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : 11. medzinárodná vedecká konferencia : 17.-18. máj 2007 : [zborník príspevkov]. - Bratislava, 2007 : Fakulta hospodárskej informatiky EU.

ADF Charakteristika a špecifiká súčasného stavu elektronického podnikania / Mária Szivósová.
In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. - ISSN 1336-3514. - Roč. 5, č. 1 (2007), s. 213-220.

AFD Využitie e-learningu vo vzdelávacom procese / Mária Szivósová.
In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie : Bratislava, 5. marec 2008 / editor: Janette Brixová, Hana Trochanová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - ISBN 978-80-225-2510-7. - S. 113-120.

DAI Podnikanie prostredníctvom informačných a komunikačných technológií : dizertačná práca / Mária Szivósová ; škol. Mojmír Kokles. - Bratislava, 2009. - 144 s.

AFD E-learning a vzdelávanie v budúcnosti / Mária Szivósová.
In Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 11. marec 2010 / zostavili: Martin Blahušiak, Janette Brixová, Miroslav Kršjak ; recenzenti: Peter Bednár, Michal Grell, ... [et al.]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2949-5. - S. 1-5.

AFD Transformácia organizácií a podnikov na elektronické podnikanie / Mária Szivósová.
In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 20.-21.5.2010 = AIESA - building of society based on knowledge : proceedings : 13th international scientific conference / zostavili Janette Brixová, Martin Blahušiak. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2980-8. - S. [1-5].

AED Podnikanie prostredníctvom informačných a komunikačných technológií / Mária Szivósová.
In Vybrané problémy hospodárskej informatiky [elektronický zdroj] : monografický zborník vedeckých statí recenzovaný, nekonferenčný, zameraný na problémy hospodárskej informatiky / Zostavili: Martin Blahušiak, Michal Grell, Miroslav Kršjak. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3110-8. - S. 202-224.

AFD Inovácia informačných a komunikačných technológií v predmetoch Informatika I a II / Mária Szivósová.
In Nové trendy informačno-komunikačných technológií v obsahovej náplni predmetov [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého seminára : 2. december 2010 Bratislava / Zostavovatelia: Daniel Kastl, Kamil Krauspe, Ján Pittner, Ľubomír Janček. - Bratislava : Katedra aplikovanej informatiky FHI EU, 2010. - ISBN 978-80-225-3111-5. - [S. 1-18].

ADF Nové možnosti podnikania prostredníctvom informačných a komunikačných technológií / Mária Szivósová.
In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2011. - ISSN 1336-3514. - Roč. 9, č. 1 (2011), s. 114-128.

AFD Potenciál eMarketingu / Mária Szivósová.
In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník : 14. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 10.-11. november 2011 = AIESA - building of society based on knowledge : proceedings : 14th international scientific conference / zostavovateľ Janette Brixová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3312-6. - S. [1-5].

AFD Online reklama a konkurencieschopnosť na trhu = Online advertising and competition on market / Mária Szivósová.
In Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania [elektronický zdroj] : [zborník príspevkov] z I. medzinárodnej vedeckej internetovej vidoekonferencie vedeckých pracovníkov a doktorandov : 8. - 9. novembra 2011, virtuálne EU Bratislava = Trends and innovations e-business and education : the first international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates / spracovali Marián Šedivý, Ján Pittner. - Bratislava : [Katedra aplikovanej informatiky FHI EU], 2011. - ISBN 978-80-225-3314-0. - S. 1-7.

AFD E-learning - zmena vzdelávacieho procesu = E-learning - changes in education process / Mária Szivósová.
In Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 18. 4. 2012, Bratislava : pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. = Innovative processes in e-learning : the sixth international scientific conference / Zostavili: Eva Rakovská, Alžbeta Kanáliková, Miroslav Kršjak, Martin Blahušiak, Janette Brixová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - ISBN 978-80-225-3397-3. - S. [1-4].

AFD Smerovanie a najnovšie trendy multimediálnych prezentácií = The direction of the latest trends and multimedia presentations / Mária Szivósová.
In Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník [príspevkov] : II. medzinárodná vedecká internetová videokonferencia vedeckých pracovníkov a doktorandov : 7. november 2012, [virtuálne EU Bratislava] = Trends and innovations in e-business and education : proceedings : the second international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates / zostavili Gabriela Kristová, Peter Schmidt, Janette Brixová, Ján Pittner. - [Bratislava] : [Vydavateľstvo EKONÓM], [2012]. - ISBN 978-80-225-3553-3. - S. 66-76.

AFD Celoživotné vzdelávanie formou dištančného vzdelávania a jeho možnosti = Lifelong learning through distance education and its possibilities / Mária Szivósová.
In Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov [zo 7.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 26. marca 2013 / zostavili: Eva Rakovská ... [et al.]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3610-3. - S. [1-6].

ADF E-business in European small and medium sized enterprises / Mária Szivósová.
In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2013. - ISSN 1336-3514. - Roč. 11, č. 1 (2013), s. 156-167.

FAI Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania [elektronický zdroj] : [recenzovaný zborník príspevkov] : III. medzinárodná vedecká internetová videokonferencia vedeckých pracovníkov a doktorandov : 20. november 2013, [virtuálne EU Bratislava] = Trends and innovations in e-business and education : proceedings : third international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates / spracovali: Gabriela Kristová, Peter Schmidt, Janette Brixová, Mária Szivósová ; recenzia: Miroslav Hudec, Alžbeta Kanáliková. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - CD-ROM [104 s., 6,44 AH] [6,44 AH]. - ISBN 978-80-225-3769-8

AFD Vplyv virtuálneho prostredia internetu na budovanie digitálnej značky = The impact of the virtual environment of the internet to build your brand digital / Mária Szivósová.
In Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania [elektronický zdroj] : [recenzovaný zborník príspevkov] : III. medzinárodná vedecká internetová videokonferencia vedeckých pracovníkov a doktorandov : 20. november 2013, [virtuálne EU Bratislava] = Trends and innovations in e-business and education : proceedings : third international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates / spracovali: Gabriela Kristová, Peter Schmidt, Janette Brixová, Mária Szivósová ; recenzia: Miroslav Hudec, Alžbeta Kanáliková. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3769-8. - S. 92-102 CD-ROM.

AFD Internetový produkt a brand digital - digitálna značka / Mária Szivósová.
In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník : 15. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 25. október 2013 = AIESA - building of society based on knowledge : proceedings / zostavenie zborníka Anna Šlosárová, Janette Brixová ; recenzenti Igor Bandurič, Ivan Brezina. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3770-4. - S. 1-17 CD-ROM.

AFD Súčasný prístup k e-learningu / Mária Szivósová.
In Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov [z 8.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 20.3.2014 / zostavili: Eva Rakovská, Gabriela Kristová, Miroslav Kršjak ; recenzenti: Gabriela Kristová, Igor Bandurič. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-3840-4. - S. 1-13 CD-ROM.

AFD Outsorcing e-business activities / Mária Szivósová.
In Trends and Innovation in E-business, Education and Security : Proceedings, dňa 19.11.2014 / recenzenti: Miroslav Hudec, Jaroslav Kultán. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. - ISBN 978-80-225-3987-6. - pp. 76-81 CD-ROM.

FAI Trends and innovations in e-business, education and security [elektronický zdroj] : proceedings : fourth international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates : november 19, 2014, [Bratislava, Slovak Republic] / edited: Gabriela Kristová, Peter Schmidt, Janette Brixová, Mária Szivósová ; reviewers: Miroslav Hudec, Jaroslav Kultan. - 1. vyd. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2014. - CD-ROM [112 s., 7,28 AH] [7,28 AH]. - ISBN 978-80-225-3987-6

AFD Mobilné zariadenia a digitálne vzdelávanie = Mobile devices and digital education / Mária Szivósová.
In Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov [z 9.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015 / zostavili: Eva Rakovská, Miroslav Kršiak, Martin Blahušiak, Janette Brixová ; recenzenti: Igor Bandurič, Martin Blahušiak ... [et al.]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4076-6. - [S. 1-6] CD-ROM.

AFD Learning and growing with mobile learning / Mária Szivósová.
In Inovačný proces v e-learningu [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov [z 9.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015 / zostavili: Eva Rakovská, Miroslav Kršiak, Martin Blahušiak, Janette Brixová ; recenzenti: Igor Bandurič, Martin Blahušiak ... [et al.]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4076-6. - [S. 1-7] CD-ROM.

AFD Efektivita FB stránky v online marketingovej kampani vybranej spoločnosti = Efficiency FB page in the online marketing campaign of the selected company / Mária Szivósová.
In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015 = AIESA - building of society based on knowledge : proceedings : 16th international scientific conference / zostavovatelia zborníka: Erik Šoltés ... [et al.] ; recenzenti: Anna Baštincová, Zuzana Čičková ... [et al.]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4151-0. - S. 87-98 CD-ROM.

FAI Trends and innovations e-business, education and security [elektronický zdroj] : [reviewed] proceedings : fifth international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates : november 18, 2015, [Bratislava, Slovak Republic] / edited: Gabriela Kristová ... [et al.] ; reviewer: Gabriela Kristová. - 1st ed. - [Bratislava] : [Department of Applied Informatics Faculty of Economic Informatics], [2015]. - CD-ROM [129 s.], [7,30 AH] [7,30 AH]. - Spôsob prístupu: ftp://193.87.31.84/0210245/MVIV-2015.pdf. - ISBN 978-80-225-4191-6

ADF Digital marketing campaign / Mária Szivósová. - Spôsob prístupu: ftp://193.87.31.84/0210367/EaI_2_2015.pdf. - Popis urobený: 13.1. 2016.
In Ekonomika a informatika [elektronický zdroj] : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. - ISSN 1339-987X. - Roč. 13, č. 2 (2015), s. 193-202 online.

BEF Implementation of advertising online campaign / Mária Szivósová.
In Trends and innovations e-business, education and security [elektronický zdroj] : [reviewed] proceedings : fifth international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates : november 18, 2015, [Bratislava, Slovak Republic] / edited: Gabriela Kristová ... [et al.] ; reviewer: Gabriela Kristová. - [Bratislava] : [Department of Applied Informatics Faculty of Economic Informatics], [2015]. - ISBN 978-80-225-4191-6. - S. 115-120 CD-ROM.

AFC Informatization and streamline the educational process - the new e-learning / M. Szivósová.
In Učenyje zapiski Instituta sociaľnych i gumanitarnych znanij : Elektronnaja Kazaň - 2016 : materialy VIII Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Kazaň, 26-28 aprelja 2016. - Kazaň : Juniversum, 2016. - ISSN 2078-6980. - S. 13-19.

AFD Influence mobile devices to the educational process / Mária Szivósová.
In International scientific days 2016. The agri-food value chain : challenges for natural resources management and society : conference proceeding of reviewed articles : May 19-20, 2016 Nitra, Slovak Republic / Reviewers: Izabela Adamičková, Natália Turčeková. - Nitra : Slovak university of agriculture, 2016. - ISBN 978-80-552-1505-1. - S. 752-757.

Vedeckovýskumná činnosť:

Vedecká orientácia

Vo vedeckej činnosti sa orientujem na Informačné technológie, Informačné systémy, problematiku Internetu s užším zameraním na e-business a internetový marketing.

 

Projekty

Podielala sa na riešení 7 oponovaných vedecko-výskumných štúdii z oblasti IT ako spoluriešiteľ.

VEGA 1/1248/04 – Adaptácia komunikačných nástrojov slovenských podnikoch v procese vstupu do Európskej únie. Spoluriešiteľ na projekte - v súčasnosti.

Doplnkové informácie

1978 - 1982 Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta riadenia

1994 Študijný pobyt City University of London

2006 Ekonomická univerzita v Bratislave Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 3 - Vzdelávanie v oblasti it zručností s cieľom získania medzinárodne uznávaného certifikátu ECDL, držiteľ certifikátu ECDL ,

2007 Absolvovanie kurzu E – VZDELÁVANIE, akreditovaného MŠ SR, 1819/13674/2004/171/1
Moduly:
Základy e-vzdelávania, LMS – systémy na riadenie výučby, Autori e-vzdelávania, Manažéri e-vzdelávania, Videokonferencie vo vzdelávaní. Vedené Slovenská e - akadémia, n.o., Bratislava

2007 Ekonomická univerzita v Bratislave Projekt ESF JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3 č.13120120125
INTERNACIONALIZÁCIA VZDELÁVANIA EKONÓMOV A MANAŽÉROV Zabezpečenie predmetu Informatika I, Informatika II v anglickom jazyku, držiteľ certifikátu,

2010 Doktorandské vzdelanie, FPM, EU Bratislava, ukončené titulom PhD.,

2013 Absolvovanie kurzov : tb1000 sap business one logistics a tb1100 sap business one accounting, v śkoliacom stredisku sap slovensko

2013 Certificate of attendance the Amcham Train the Trainer Course organized by csi leasing, google slovakia, ibm, lenovo, microsoft slovakia, pwc and telefonika o2