Katedra aplikovanej informatiky je nástupníckou katedrou Katedry automatizovaných systémov riadenia, ktorá bola založená v roku 1973. Od ar. 2022-2023 pripravuje študentov v študijnom odbore Ekonómia a manažment na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia. Štúdium pripravuje odborníkov, ktorí majú dobré ekonomické vedomosti, ovládajú informačné a komunikačné technológie a vedia uplatniť moderné informačné technológie na zvýšenie efektívnosti ekonomických procesov. Absolventi majú uplatnenie vo všetkých odvetviach, vo verejnej správe, v súkromnej sfére, ale aj ako samostatní podnikatelia.

 

Profil absolventov št. programu Hospodárska informatika (1. stupeň)

Cieľom študijného programu Hospodárska informatika je pripraviť profesionálov s odbornými znalosťami v oblasti systémového myslenia a inžinierskych vied, ktorí sú schopní používať, vyberať, vyvíjať a získavať IKT riešenia umožňujúce rozvoj podniku; ktorí sú schopní navrhovať vnútroorganizačné a medziorganizačné informačné systémy a sú schopní participovať na zodpovedajúcich interdisciplinárnych a medzinárodných projektoch.

Absolventi študijného programu Hospodárska informatika na prvom stupni štúdia majú na základe získaných poznatkov z informatiky a informačných technológií prepojených s vedomosťami z oblasti ekonomiky a podnikového manažmentu, ako aj teórie rozhodovania, dostatočný základ pre uplatnenie sa pri riešení úloh praxe, kde sa vyžaduje porozumenie vzťahov medzi ekonomikou a riadením podniku s informačnými zabezpečením podnikových procesov. Prednosťou absolventov študijného programu Hospodárska informatika je preto prepojenie ekonomických poznatkov, orientovaných predovšetkým na manažment a rozhodovacie procesy, so znalosťami princípov, nástrojov a metód vytvárania informačnej podpory a IKT služieb pre tieto procesy. Chápaním podstaty ekonomiky a manžmentu podniku, ako aj porozumenie princípov informatiky a poznaním informačných technológií budú absolventi, ako kvalifikovaní odborníci, schopní spolupracovať na vyvoji, implementovaní, nasadzovaní a prevádzkovaní informačných systémov a technológií v podnikoch rôznych sektorov.

Budú schopní pracovať so štandardným aplikačným softvérom, podieľať sa na programovej realizácii a prevádzkovaní informačných systémov v ekonomických objektoch na všetkých stupňoch riadenia. Získajú znalosti z podnikania tak, že si dokážu poradiť s agendami na zriadenie firmy ako aj s jej prevádzkovaním a ďalším rozvojom. Získajú základné poznatky z hospodárskych procesov na rôznych riadiacich úrovniach. Uplatnenie absolventov je vo všetkých priemyselných odvetviach, vo verejnej správe, v súkromnej sfére. Štúdium pripravuje odborníkov, ktorí majú dobré ekonomické vedomosti, ovládajú metódy a nástroje informatiky a vedia uplatniť moderné informačné technológie v praxi.

Absolventi študijného programu Hospodárska informatika študijného odboru Informatika získajú komplexné poznatky z informatiky (predmety Informatika I a II, Algoritmy a programovanie, I, II a III, Databázové systémy I, Umelá inteligencia a expertné systémy), ekonomickej teórie a manažmentu( predmety Základy ekonómie, Účtovnictvo, Manažment, Management science I a II, Podpora rozhodovacích procesov) a tiež konkrétne skúsenosti z práce s informačnými technológiami (predmety Databázové systémy I, Operačné systémy, Sieťové technológie I a II). Tieto poznatky a zručnosti sú doplnené všeobecným základom univerzitného vzdelania (predmety Matematika I aII, Cudzí jazyk 1 a Cudzí jazyk 2, Telovýchovné aktivity 1 a 2, Štatistické metódy I a II) a integrovaným pohľadom na študovanú problematiku (predmet Hospodárska informatika I a II).  Túto spoločnú bázu poznatkov si absolventi môžu ďalej profilovať prostredníctvom výberu z viacerých možných trajektórií z oblasti informatiky (predmety Úvod do informačnej bezpečnosti, Technológie znalostného manažmentu), informačných technológií (predmety Internetové a mobilné aplikácie I a II, IoT, Multimediálne aplikácie, Databázové systémy II), digitálnej ekonomiky (premety Elektronické podnikanie, Blockchain a digitálne meny), financií a hospodárenia podniku (predmety Financie, Finančné účtovníctvo, Podnikové hospodárstvo, Podnikové financie) a ekonomických analýz (predmety Ekonomická analýza I a II).

Absolvent s takto získanými znalosťami bude schopný pomôcť zvýšiť efektivitu podnikania využívaním informačno-komunikačných technológií, zvládne systémové analýzy, projektové riadenie a prevádzku, nasadzovanie a údržbu informačných systémov a elektronického obchodovania a zároveň pomôže zaistiťe informačnú bezpečnosť. Zverené úlohy bude schopný plniť ekonomicky a spoločensky zodpovedne.

Absolventi HI sú informatici, ktorí dôkladne poznajú potreby, spôsoby a možnosti uplatnenia informačných technológií v podnikovej praxi. Študijný program poskytuje všetky potrebné znalosti a zručnosti, aby sa absolvent tohto programu stal profesionálom. Táto jedinečná kombinácia poznatkov z informatiky, informačných technológií, manažérskych metód a ekonomických teórií mu umožní udržať si konkurenčnú výhodu na trhu práce. Absolvent je pripravený na digitálnou revolúciou zmenenú realitu dneška zvládnutím modelovania rôznych výrobných, marketingových, správnych, ekonomických, sociálnych či manažérskych procesov a ich digitalizáciou.

Tieto znalosti ich predurčujú aj na úspešné štúdium na druhom stupni v študijnom programe Informačný manažment.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolventi získavajú poznatky, ktoré im umožňujú uplatniť sa ako:

3511 Technici prevádzky informačných a komunikačných technológií

3512 Technici užívateľskej podpory informačných a komunikačných technológií

3513 Technici počítačových sietí a systémov

3514 Weboví technici

2434000 Špecialista v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií

2521001 Databázový dizajnér

2521003 Databázový analytik

2521004 Dátový kurátor

2521005 Dátový analytik

2434000 Špecialista v oblasti predaja IKT

2511001 IT konzultant

2511003 Analytik IKT

2511004 Špecialista v oblasti informatizácie a elektronizácie služieb

2521002 Správca databáz

2521006 Dátový vedec

2521999 Dizajnér a správca databáz inde neuvedený

2522001 Správca informačného systému

2522002 Správca siete

2523000 Špecialista v oblasti počítačových sietí

2511005 Dizajnér inteligentných riešení

2511007 Manažér digitálnych služieb

2512001 Systémový programátor

2512003 Špecialista vývoja systémov (DevOps)

2519999 Vývojár, analytik softvéru a aplikácií inde neuvedený

2513001 Vývojár multimediálnych aplikácií

2513002 Vývojár webových stránok, internetu, intranetu

2513003 Správca digitálneho obsahu (Digital Content Manager)

2514000 Aplikačný programátor

2519001 IT tester

2522001 Správca informačného systému

2522001 Správca siete

2529003 Špecialista klientskej podpory a prevádzky IKT

 

Profil absolventa št. programu Informačný manažment (2. stupeň)

Absolventi študijného programu Informačný manažment na druhom stupni štúdia majú na základe získaných poznatkov z využívania analytických a manažérskych metód prepojených s vedomosťami z oblasti informatiky a informačných technológií pri riešení analytických a rozhodovacích ekonomických úloh nájsť uplatnenie najmä pri riešení úloh vo výrobných a obchodných firmách, v bankách a v poisťovniach, na burzách, v inštitúciách nevýrobnej sféry, vo výskume, v inštitúciách ústredných riadiacich orgánov a pod. Ich prednosťou bude spojenie tak ekonomických poznatkov orientovaných predovšetkým na kvantitatívne analýzy, ako aj softvérových zručností orientovaných nielen na využívanie existujúcich programových produktov, ale aj na vytváranie vlastných softvérových systémov. Presadenie týchto nástrojov do podnikovej praxe vyžaduje spoluprácu tak analytikov, informatikov, ako aj manažérov IT, ktorí vytvárajú podmienky pre efektívne využitie zdrojov. Ak sa na jednej strane vyžaduje úzka špecializácia a detailná znalosť analytických metód, resp. informačných technológií, tak na druhej strane sú vyhľadávaní špecialisti s integrovanými znalosťami, špecialisti schopní spojiť podnikové procesy s IT službami.

Absolventi IM sú ekonómovia - informatici, ktorí dôkladne poznajú potreby, spôsoby a možnosti uplatnenia informačných technológií v podnikovej praxi, v ktorej je v súčasnosti dostupné veľké množstvo dát a absolvent študijného programu ich bude schopný vhodne analyzovať a aplikovať prostredníctvom exaktných matematických metód. Absolvent bude poznatky získané z rôznych databáz schopný aj prepájať, pričom schopnosti absolventa študijného programu vytvárajú príležitosti pre jeho rôznorodé uplatnenie sa v oblasti ekonómie, manažmentu, ale tiež v oblastiach využívajúcich informačné technológie. V rozhodovacích manažérskych procesoch podniku budú využívať znalosti a zručnosti systémového prístupu, aplikovať moderné informačné a komunikačné technológie pri riešení riadiacich a analytických problémov či využívaní informačno-komunikačných systémov. Absolventi sú schopní prezentovať zistenia, ktoré môžu slúžiť ako informačný základ pre rozhodnutia na vysokej úrovni v širokej škále aplikačných domén s využitím moderných komunikačných prostriedkov, a to aj v cudzom jazyku. Vedia prioritizovať informácie a postupy, zaujať publikum, zhrnúť zrozumiteľne a jasne aj zložité výsledky, a pod.

Študijný program poskytuje všetky potrebné znalosti a zručnosti, aby sa absolvent tohto programu stal dobrým dátovým alebo ekonomickým analytikom. Táto jedinečná kombinácia dátovej vedy, nástrojov umelej inteligencie, manažérskych analytických metód a informačných technológií mu umožní udržať si konkurenčnú výhodu na trhu práce a postúpiť do kariéry orientovanej na budúcnosť v globálnej spoločnosti alebo inovatívnom start-upe, prípadne si založiť vlastnú spoločnosť. Všetky oblasti života sú

ovplyvnené digitálnou revolúciou, ktorá sa vyvíja čoraz rýchlejšie. Absolvent bude pripravený na túto zmenu zvládnutím modelovania rôznych ekonomických, sociálnych a manažérskych procesov, analýzy veľkých dát, metód dolovania dát, atď.

Absolvent vie integrovať vedomosti z oblastí získavania a vyhodnocovania údajov (predmety Big Data, Machine learning), analýzy a modelovania ekonomických procesov (predmety Optimálne programovanie, Modelovanie podnikových procesov, Simulačné modely, Softvérová podpora rozhodovania, Environmentálne modely), Business Intelligence (predmet Business Intelligence), softvérového inžinierstva (predmety Softvérové inžinierstvo I, II, Vývoj mobilných aplikácií, UX dizajn), manažmentu informačných systémov (predmet Manažment informačných systémov), projektového riadenia (predmet Projektové riadenie), dolovania veľkého množstva dát a ich spracovania (predmety Big Data, Machine leraning, Data Mining, Viacrozmerné štatistické metódy, Získavanie znalostí výpočtovou inteligenciou). Výsledkom jeho štúdia by mala byť schopnosť formulovať úsudky aj v prostredí obmedzenej informovanosti a v meniacom sa dynamickom prostredí (predmet Fuzzy množiny v rozhodovacích procesoch). Absolvent vie aplikovať pokročilé analytické metódy s použitím moderných softvérov (predmety Paralelné programovanie, Evolučné algoritmy). Absolvent vie na profesionálnej úrovni prezentovať aj obhajovať svoje argumenty pred odborným publikom ako aj pred verejnosťou. Je schopný riadiť pracovné skupiny aj v komplexnom prostredí, ktoré vyžaduje nové prístupy a kritické myslenie, preberá zodpovednosť za prácu celej skupiny a vie vyhodnotiť dosahovanie výkonnostných ukazovateľov nielen analytických tímov. Absolvent je medzinárodne uplatniteľný, schopný pracovať multikultúrnom prostredí. Absolvent študijného programu môže pokračovať v doktorandskom štúdiu v príbuznom študijnom programe.

Študijný program podporený softvérovými nástrojmi ako MS Project, Simul8, Enterprise Architect  a používaní jazykov PHP, R, Python,Java a pod.

 

Praktické schopnosti a zručnosti

Študijný program druhého stupňa vysokoškolského štúdia Informačný manažment pripravuje absolventov, ktorí sa budú uplatňovať ako špecialisti v oblasti vedy a techniky (kód 21 ISCO 08), špecialisti pracujúci v administratívnych, podporných a obchodných činnostiach (kód 24 ISCO 08), špecialisti v oblasti informačných a komunikačných technológií ((kód 25 ISCO 08)   a špecialisti v spoločenských vedách (kód 26 ISCO08). Takisto sa môžu uplatňovať v pracovných pozíciách vo firemnom sektore najmä v oblasti riadenia, stratégie a rozvoja. Ich predpokladané pracovné pozície sú riadiaci pracovníci, ekonomickí analytici, vedúci projektantských a programátorských tímov, správcovia informačných systémov ekonomických objektov a verejnej správy, riadiť IT projekty a IT firmy.

Výstupy vzdelávania a kvalifikácia získaná absolvovaním študijného programu napĺňa sektorovo-špecifické odborné očakávania na výkon týchto povolaní:

2622003   Dokumentarista, vedecko-informačný špecialista

2631002   Ekonomický analytik, prognostik

2120001   Špecialista reportingu

2411011   Špecialista podnikový ekonóm

2421001  Špecialista optimalizácie procesov

2421003   Projektový špecialista (projektový manažér)

2421999    Analytik v oblasti riadenia a organizácie práce inde neuvedený

2422001   Špecialista podnikovej stratégie, plánovania a investovania

2422003   Špecialista riadenia zmien (krízového riadenia)

2521001   Databázový dizajnér

2521003   Databázový analytik

2521004   Dátový kurátor

2521005   Dátový analytik

2434000  Špecialista v oblasti predaja IKT

2511001   IT konzultant

2511002   IT architekt, projektant

2511003   Analytik IKT

2521002   Správca databáz

2521006   Dátový vedec

2521999   Dizajnér a správca databáz inde neuvedený

2522001   Správca informačného systému

2522002   Správca siete

2523000   Špecialista v oblasti počítačových sietí

2511004   Špecialista v oblasti informatizácie a elektronizácie služieb

2511005   Dizajnér inteligentných riešení

2511007   Manažér digitálnych služieb

2511008   Vedeckovýskumný pracovník v oblasti IKT

2511999   Systémový analytik inde neuvedený

2512001   Systémový programátor

2512002   Softvérový architekt, dizajnér

2512003   Špecialista vývoja systémov (DevOps)

2519999   Vývojár, analytik softvéru a aplikácií inde neuvedený

2433999   Špecialista predaja produktov a služieb (okrem IKT) inde neuvedený

2631001   Špecialista v oblasti národného hospodárstva

2631999   Špecialista v oblasti ekonómie inde neuvedený