Katedra aplikovanej informatiky je nástupníckou katedrou Katedry automatizovaných systémov riadenia, ktorá bola založená v roku 1973. Pripravuje študentov v študijnom odbore 9.2.10 Hospodárska informatika na bakalárskom stupni štúdia. Štúdium pripravuje odborníkov, ktorí majú dobré ekonomické vedomosti, ovládajú informačné a komunikačné technológie a vedia uplatniť moderné informačné technológie na zvýšenie efektívnosti ekonomických procesov. Absolventi majú uplatnenie vo všetkých odvetviach, vo verejnej správe, v súkromnej sfére, ale aj ako samostatní podnikatelia.

 

Profil absolventov

Absolventi odboru Hospodárska informatika získajú počas štúdia komplex poznatkov z ekonomických disciplín a informatiky, získajú tiež zručnosti a konkrétne skúsenosti práce s informačnými a komunikačnými technológiami, zoznámia sa s najlepšími praktikami vo vybraných oblastiach. Budú schopní pracovať so štandardným kancelárskym softvérom, využívať informačné technológie pre komunikáciu s partnermi a spolupracovníkmi, analyzovať, navrhovať a realizovať sociálno-ekonomické informačné systémy. Získajú poznatky z programovania, projektovania, podnikania a prehľad metód ako pomocou informačných technológií dosahovať stanovené podnikateľské ciele. Súčasťou štúdia sú aj základné poznatky z riadenia bezpečnosti a ochrany informačných systémov a legislatívy ovplyvňujúcej využívanie informačných a komunikačných technológií v hospodárskej praxi.

Absolventi ovládajú a získajú poznatky z:

 • mikro- a makro-ekonomiky a ich procesov,
 • podnikovej ekonomiky a firemných financií,
 • matematickej štatistiky a operačného výskumu,
 • operačných systémov,
 • databázových systémov,
 • algoritmizácie a programovania,
 • počítačových sietí a bezpečnosti informačných systémov,
 • kancelárskeho softvéru,
 • návrhu, budovania a implementácie informačných systémov podnikov a organizácií

 

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolventi získavajú poznatky, ktoré im umožňujú uplatniť sa ako:

 • konzultant-informatik schopný pracovať pri riešení ekonomicko-informačných problémov,
 • programátor, schopný realizovať implementáciu projektov informačných systémov,
 • programátor webovských aplikácií a podnikových intranetov,
 • projektant a realizátor informačno-komunikačných služieb v sieťach.

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent dokáže:

 • komunikovať, prezentovať, hodnotiť a odporúčať spôsoby riešenia informačných požiadaviek podnikov,
 • plnohodnotne sa zúčastňovať v riešiteľských tímoch informačných systémov,
 • doplňovať si znalosti vo vývoji informačných technológií, organizovať vlastný kvalifikačný rast v súlade s aktuálnym vývojom,
 • prezentovať podstatu navrhovaných riešení, formulovať organizačné, technické a personálne predpoklady ich zavedenia.