STREŠŇÁKOVÁ, Anna, RNDr., PhD.

103006 - Katedra matematiky a aktuárstva

odborná asistentka prodekanka pre sociálne záležitosti a informatizáciu
Miestnosť D8.36
E-mailová adresa
Telefón +421267295836
Pedagogická činnosť:
  • Matematika
  • Vybrané kapitoly z matematiky I, II
  • Finančná matematika I
  • Teória pravdepodobnosti II
Publikačná činnosť:

Sakálová, K.,Strešňáková, A Množný integrál a diferenciálne rovnice. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011

Sakálová, K., Simonka, Z., Strešňáková, A. Matematika : Lineárna algebra., Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010

Fecenko, J., Strešňáková, A. Solventnosť poisťovní. In: Zborník z Medzinárodnej vedeckej konferencie NÁRODNÁ A REGIONÁLNA EKONOMIKA VI., Herľany, 11.-13. október 2006

Fecenko, J. , Pinda, Ľ., Strešňáková, A. Variabilita rizík tarifnej skupiny. In: Zborník 3. medzinárodnej konferencie Řízení a modelování finančních rizik Ostrava, VŠB–TU Ostrava, 6.-7. 9 2006

Strešňáková, A., Šimková, Z. Normal power aproximácia distribučnej funkcie. In: Ekonomika a informatika . Roč. III, č. 1, 2005

 

Kompletná publikačná činnosť dostupná tu, manuál k vytvoreniu prehľadu je dostupný tu.

Vedeckovýskumná činnosť:

Vedecká orientácia

  • Finančná matematika
  • Informatika

Doplnkové informácie

Vzdelanie

  • Univerzita Palackého v Olomouci (2011 - Bc.)
  • Ekonomická univerzita ( 2006 - PhD.),
  • Fakulta matematiky, fyziky a infomatiky UK (2005 - RNDr. ),
  • Matematicko - fyzikálna fakulta UK (1994 - 1999, Mgr.).

 

Informácie pre študentov

1. Zimný semester 

Odporúčané príklady na prerátanie OF

Grafy funkcií 

Príklady NHF + 2 časť

2. Letný semester

Odporúčaní príklady UCT 1. časť2.časť