FENDEK, Michal, Dr. h. c., prof. Ing., CSc.

103003 - Katedra operačného výskumu a ekonometrie

profesor
Miestnosť D8.33
E-mailová adresa
Telefón +421267295833
Konzultačné hodiny:

Podľa AiS

Pedagogická činnosť:
 • Mikroekonomická analýza
 • Lineárne programovanie
 • Nelineárne programovanie
Vedeckovýskumná činnosť:

Vedecká orientácia

 • Modely a metódy operačného výskumu
 • Mikroekonomická analýza
 • Modely a metódy regulácie sieťových odvetví

Doplnkové informácie

Prehľad o vzdelaní a dosiahnutej vedeckej kvalifikácii v odbore

 • Ing.: Vysoká škola ekonomická v Bratislave, 1974
 • CSc.: Vysoká škola ekonomická v Bratislave, 1980
  Vedecko-pedagogickú hodnosť kandidáta vied vo vednom obore „Teória riadenia a plánovania“,
  téma dizertačnej práce „Modelovanie voľby investičných variantov“.
 • Doc.: Vysoká škola ekonomická v Bratislave 1987,
  Habilitácia na docenta vo vednom obore „Kvantitatívne metódy v ekonómii“,,
  téma habilitačnej práce: „Optimalizácia hospodárskej politiky ako úloha cieľového programovania“.
 • Prof.: Vysoká škola ekonomická v Bratislave 1999,
  Inaugurácia na profesora vo vednom odbore „Kvantitatívne metódy v ekonómii“,
  téma inauguračnej prednášky: „Viackriteriálne vyhodnotenie ekonomického potenciálu vybraných odvetví ekonomiky SR“.