Spolupráca s univerzitami v SR

Spolupráca s vysokými školami v SR zahŕňa spoluprácu pri organizovaní konferencií a seminárov, spoluprácu v rámci aktivít Slovenskej spoločnosti pre operačný výskum, posudzovanie dizertačných prác a prácu v komisiách pre obhajoby dizertačných prác.

Základnými partnermi v týchto oblastiach sú:

Žilinská univerzita v Žiline

Poľnohospodárska univerzita v Nitre

Univerzita Komenského v Bratislave

 

Spolupráca s univerzitami v zahraničí

Katedra spolupracuje s nasledovnými zahraničnými univerzitami a vedeckými spoločnosťami pri organizovaní konferencií a pri vydávaní medzinárodného vedeckého časopisu Central European Journal for Operations Research

Vysoká škola ekonomická Praha

Vysoká škola banská Ostrava

Univerzita Pardubice

Wirtschaftsuniversität Wien

Rakúska spoločnosť pre Operačný výskum

Maďarská spoločnosť pre Operačný výskum

Česká spoločnosť pre Operačný výskum

Johannes Keppler Universität Linz

Martin Luther University Halle

ISCTE Lisabon

 

Spolupráca katedry s odbornými organizáciami

V rámci medzinárodnej spolupráce katedra ako garant činnosti Slovenskej spoločnosti pre operačný výskum udržuje úzke kontakty s medzinárodnými spoločnosťami združujúcimi národné spoločnosti pre operačný výskum, ktorými sú:

svetová organizácia - IFORS

európska organizácia - EURO

 

Členstvo pracovníkov katedry v odborných organizáciách

SSOV - všetci zamestnanci katedry

 

Vybraní spolupracovníci:

doc. RNDr. Eduard Hozlár, CSc., Profini n.o. Bratislava

doc. RNDr. Ladislav Kovaľ, CSc.

doc. Ing. Zdenka Králová, CSc., EF STU Bratislava

doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc., FSEV UK Bratislava

Ing. Michal Olexa, CSc.

RNDr. Viliam Páleník, PhD., SAV Bratislava

doc. RNDr. Stanislav Palúch, CSc., ŽU Žilina

prof. Ing. Zlata Sojková, CSc., FEM SPU Nitra