Všetky predmety študijného programu Operačný výskum a ekonometria sú vyučované s podporou programovacích jazykov R alebo Python. Tieto dva programovacie jazyky aktuálne predstavujú hlavné analytické nástroje na prácu s dátami.

HDP je jedným z kľúčových ukazovateľov, lebo predstavuje hodnotu všetkých dokončených výrobkov a služieb vyrobených v danom štáte za sledované obdobie spravidla jeden rok. Podľa jeho vývoja v danom štáte s daným počtom obyvateľov vieme zhodnotiť výkonnosť ekonomiky a to kde sa aktuálne nachádza v rámci svojho hospodárskeho cyklu.