Katedra operačného výskumu a ekonometrie sa vo svojej vedeckovýskumnej a pedagogickej práci orientuje na prehlbovanie všeobecných ekonomických poznatkov ako v oblasti ekonomickej analýzy národného hospodárstva a jeho sektorov, tak aj v oblasti ekonomických analýz na úrovni výrobných a nevýrobných firiem. Východiskom analýz je modelový prístup a kvantitatívne metódy spolu s ich počítačovou podporou.

 

Ponúkané štúdium

Štúdium predmetov gestorovaných katedrou poskytuje systematické poznatky pre zvládnutie jednotlivých etáp využitia metodologického aparátu operačného výskumu a ekonometrie pri riešení ekonomických problémov, a to:

 • analýza problému, konštrukcia modelu a identifikácia úloh
 • výber metód pre riešenie identifikovaných úloh
 • riešenie úloh s využitím softvéru počítača
 • verifikácia výrokovej schopnosti získaných riešení
 • implementácia výsledkov do procesu rozhodovania

Zvláštna pozornosť je v rámci štúdia venovaná práci s výpočtovou technikou, a to so štandardným softvérom alebo pre aktívnu tvorbu programových produktov na riešenie ekonomických úloh.

V rámci predmetov, ktoré sa vyučujú na garantovaných študijných programoch, členovia katedry prezentujú problémy a ich riešenia z oblasti optimalizácie, ekonometrie a matematickej ekonómie, ktorých obsah zodpovedá aktuálnym trendom výučby v týchto oblastiach.

 

Uplatnenie študenta

Poznatky z ekonomickej teórie a vedomosti z využívania kvantitatívnych metód a výpočtovej techniky pri riešení analytických a rozhodovacích ekonomických úloh nachádzajú uplatnenie najmä vo výrobných a obchodných firmách, v bankách, v poisťovniach, na burzách, v top manažmente rôznych inštitúcií nevýrobnej sféry a v inštitúciách ústredných riadiacich orgánov.

Rebríček fakúlt podľa záujmu firiem o absolventov (Zdroj: profesia.sk)

 1. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
 2. Fakulta hospodárskej informatiky EUBA
 3. Fakulta informatiky a informačných technológií STU
 4. Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA
 5. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
  ...

 

Spolupráca katedry s inými univerzitami a odbornými organizáciami

Spolupráca s univerzitami v SR a zahraničí zahŕňa spoluprácu pri organizovaní konferencií a seminárov, spoluprácu v rámci aktivít Slovenskej spoločnosti pre operačný výskum, posudzovanie a prácu v komisiách pre obhajoby dizertačných prác a pri vydávaní medzinárodného vedeckého časopisu Central European Journal for Operations Research.

 

Z histórie katedry

Katedra operačného výskumu a ekonometrie vznikla v roku 1961 na Fakulte národohospodárskej Vysokej školy ekonomickej v Bratislave ako Katedra ekonomicko-matematických výpočtov. Neskôr bola premenovaná naKatedru kybernetiky, Katedru ekonomicko-matematických metód, až v roku 1990 získala svoj súčasný názov Katedra operačného výskumu a ekonometrie. Počas tohto vývoja sa stala v roku 1970 súčasťou Fakulty riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, dnešnej Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Na katedre získavali svoje vysokoškolské vzdelanie absolventi inžinierského štúdia v odboroch: Ekonomicko-matematické výpočty, Matematické metódy v ekonómii, Kvantitatívne metódy v ekonómiia v študijnom programe Operačný výskum a ekonometria. Katedra vychovala mnohých ašpirantov v odboreTeória riadenia a plánovania a doktorandov v študijnom programe Ekonometria a operačný výskum.

50 rokov
KATEDRA OPERAČNÉHO VÝSKUMU A EKONOMETRIE FHI EU V BRATISLAVE
VZNIK, HISTÓRIA A DIELO

 

 

facebook

https://www.facebook.com/KOVE.katedra/