Katedra štatistky je vedecko-pedagogické pracovisko, ktorého členovia sa zameriavajú na rozvoj výučby a aplikáciu širokej škály štatistických disciplín pri využívaní štatistických programových systémov v sociálno-ekonomickej oblasti.
Členovia katedry zabezpečujú výučbu štatistických predmetov na všetkých stupňoch štúdia nielen na Fakulte hospodárskej informatiky, ale aj na iných fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave.

I. stupeň štúdia

Medzi piliere, prostredníctvom ktorých získate vedomosti zo štatistiky na I. stupni štúdia patria predmety:

 • Štatistika 
 • Štatistické metódy
 • Vybrané kapitoly z matematiky a štatistiky
  ale aj ďalšie.

maxresdefault 2

DATA SCIENCE V EKONÓMII študijný program na II. stupni štúdia

Katedra štatistiky spolu s Katedrou operačného výskumu a ekonometrie garantuje študijný program Data Science v ekonómii. Dátová veda je rýchlo sa rozširujúca časť kvantitatívnej analýzy, ktorá je na trhu veľmi žiadaná. Cieľom tohto študijného programu je príprava absolventov, ktorí dokážu preukázať pokročilé vedomosti z oblasti dátovej vedy, štatistiky, ekonometrie a operačného výskumu, pričom rozumejú ekonómii a ekonomickým procesom a dokážu komunikovať s biznis klientmi.
Absolventi porozumejú ekonomickým ukazovateľom a ich vypovedacej schopnosti vo vzťahu k ekonomickým javom. Preukážu pokročilé znalosti o možnostiach analýzy ekonomických javov na úrovni celého národného hospodárstva, ale aj na podnikovej úrovni.

data science

Každý študent študijného programu Data Science v ekonómii na druhom stupni má možnosť si svoje vedomosti zo štatistiky rozšíriť prostredníctvom povinne voliteľných predmetov obsiahnutých v orientačnej vetve ŠTATISTICKÉ METÓDY V EKONÓMII.

Profil absolventa

Študijný program spája niekoľko smerov a poskytuje všetky potrebné znalosti a zručnosti, aby sa absolvent tohto programu stal veľmi dobrým dátovým alebo ekonomickým analytikom, prognostikom či „Data Scientistom“. Táto jedinečná kombinácia dátovej vedy, umelej inteligencie a ekonómie mu pomôže udržať si konkurenčnú výhodu na trhu práce a postúpiť do kariéry orientovanej na budúcnosť v globálnej spoločnosti alebo inovatívnom start-upe prípadne si založiť vlastnú spoločnosť. Všetky oblasti života sú ovplyvnené digitálnou revolúciou, ktorá sa vyvíja čoraz rýchlejšie. Absolvent bude pripravený na túto zmenu zvládnutím strojového učenia, analýzy veľkých dát, metód dolovania dát, predikcie a modelovania rôznych ekonomických, sociálnych a finančných procesov.

data scientist skills

Získané vedomosti a zručnosti budú môcť absolventi vetvy ŠTATISTIKY ďalej vhodne využiť napríklad pri:

 • zostrojení machine learning modelov a algoritmov v programovacom jazyku Python a ich kombinovaní pri riešení problémov
 • rozlišovaní kauzálnej a zdanlivej závislosti a pri výbere prediktorov pomocou SAS Enterprise Guide
 • modelovaní vývoja ekonomických premenných a konštrukcii krátkodobých štatistických prognóz s podporou štatistických programov podľa reálneho časového radu sociálno-ekonomickej premennej
 • rozhodovaní o výbere vhodných induktívnych štatistických metód v reálnych situáciách a overovaní predpoklady ich použitia
 • realizovaní jednotlivých krokov procesu získavania znalostí z databáz s využitím softvéru SAS Enterprise Miner
 • navrhovaní a identifikácii vhodnej viacrozmernej štatistickej metódy na dosiahnutie cieľa analýzy s uvedením možností jej ďalšieho využitia pomocou SAS Enterprise Guide
 • rozhodovaní o výbere vhodných štatistických ukazovateľov pre ekonomické analýzy, správnom interpretovaní získaných výsledkov a na ich základe prijímaní vhodných rozhodnutí na národohospodárskej i podnikovej úrovni
 • pochopení a vyhodnocovaní súčasnej demografickej situácie v spoločnosti
 • riešení úloh v oblasti digitálneho marketingu a marketingového výskumu pomocou štatistického programového balíka SAS.

 

Vedecko-výskumná činnosť

Vo vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa orientuje Katedra štatistiky na rozpracovanie a aplikáciu štatistických metód pri riešení aktuálnych problémov sociálno-ekonomickej praxe. V ostatných rokoch sa sústreďuje na problematiku štatistických analýz trhu práce, sociálnej situácie domácností, chudoby, mzdového vývoja, celoživotného vzdelávania, demografie podnikov, textovej analytike atď.

Trochu z histórie

Štatistika sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave vyučovala už od vzniku jej predchodkyne Vysokej obchodnej školy, kde sa prednášala matematická štatistika, potom hospodárska štatistika a národohospodárska štatistika. V roku 1950 sa založil Ústav sociálno-ekonomickej štatistiky ako jeden z novozriadených ústavov školy, na ktorom sa prvýkrát na Slovensku začala vyučovať štatistika ako samostatná vedná disciplína. Okrem štatistiky sa pracovníci tohto ústavu venovali aj výučbe matematiky. To viedlo k rozšíreniu a premenovaniu ústavu v roku 1952 na Katedru štatistiky a matematiky. Požiadavky na výučbu štatistiky a matematiky sa čo do rozsahu aj obsahu zvyšovali. Na začiatku akademického roka 1960/61 došlo k rozčlenenie katedry na dve samostatné katedry: Katedra štatistikyKatedra matematiky. V roku 1968 sa Katedra štatistiky stala súčasťou Fakulty riadenia neskôr Fakulty hospodárskej informatiky.

 

 

Zdroje obrázkov:
https://i.ytimg.com/vi/3gssAG0agO8/maxresdefault.jpg
https://miro.medium.com/max/993/1*jd_xgOzAFw7rBklREtgOTQ.png
https://cdn.ucberkeleybootcamp.com/wp-content/uploads/sites/106/2020/06/data-scientist-skills-2020.jpg