Katedra štatistiky je vedecko-pedagogické pracovisko, ktorého členovia sa zameriavajú na rozvoj výučby a aplikáciu širokej škály štatistických disciplín pri využívaní štatistických programových systémov v sociálno ekonomickej oblasti.

Katedra zabezpečuje výučbu predmetu Štatistika na všetkých fakultách Ekonomickej univerzity a na všetkých formách štúdia. Katedra gestoruje akreditovaný študijný program Štatistické metódy v ekonómii na II. stupni štúdia v študijnom odbore 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii.

Katedra je gestorom doktorandského štúdia v akreditovanom študijnom programe Kvantitatívne metódy v ekonómii na III. stupni štúdia v študijnom odbore 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii., ktorého cieľom je príprava vedeckých a odborných pracovníkov schopných erudovane aplikovať širokú škálu štatistických metód pri analýzach na mikroekonomickej a makroekonomickej úrovni.

rovnica uspechu 2017 zahlavierovnica uspechu 2017 programy

 

Profil absolventov

Štúdium na tomto študijnom programe poskytne absolventovi metodické poznatky zo širokej škály štatistických analytických postupov a techník, ako aj poznatky o možnostiach a podmienkach ich aplikácie, najmä v hospodárskej, sociálnej, demografickej resp. v ďalších oblastiach.

Táto, v súčasnosti veľmi žiadaná kombinácia znalostí, vytvára predpoklady pre jeho kvalifikované uplatnenie pri analýzach a modelovaní zložitých ekonomických a sociálnych kauzálnych vzťahov a vytváraní pravdepodobnostno-štatistických a prognostických modelov pre potreby rozhodovania a riadenia v hospodárskej praxi.

Má dostatočné schopnosti a zručnosti pre využívanie programových analytických štatistických systémov (SAS, SPSS, Statgraphics...), bez ktorých nie je mysliteľná aplikácia pokročilých štatistických metód v ekonomických a sociálnych analýzach.

Absolvent študijného programu Štatistické metódy v ekonómii vedecky získa profesionálnu prípravu vysokoškolsky vzdelaného ekonóma - štatistika, ktorá mu umožní uplatniť sa v ústredí štátnej štatistiky, najmä v profesiách:

  • metodika tvorby štatistických ukazovateľov,
  • analytika v oblasti národohospodárskych analýz,
  • v regionálnych orgánoch štátnej štatistiky,
  • v inštitúciách hospodárskej praxe, podnikoch, finančných ústavoch, rezortoch, v inštitúciách výskumu a
  • v inštitúciách terciárnej sféry.

 

Vedecko-výskumná činnosť

Vo vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa orientuje Katedra štatistiky na rozpracovanie a aplikáciu štatistických metód pri riešení aktuálnych problémov sociálno-ekonomickej praxe. V ostatných rokoch sa sústreďuje na problematiku štatistických analýz trhu práce, sociálnej situácie domácností, chudoby, mzdového vývoja, poistného trhu, kontroly kvality atď.