Katedra účtovníctva a audítorstva, ktorá ako jediná na Slovensku poskytuje úplné vysokoškolské vzdelanie v oblasti účtovníctva, audítorstva a kontroly a to vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia:

1. stupeň - bakalárske štúdium, absolventi nášho študijného programu Účtovníctvo získavajú titul Bc.

2. stupeň - inžinierske štúdium, absolventi nášho študijných programov Účtovníctvo a audítorstvo a Účtovníctvo a finančný manažment získavajú titul Ing.

3. stupeň - doktorandské štúdium, absolventi študijného programu Účtovníctvo získavajú titul PhD.

 

V októbri 2015 získala Fakulta hospodárskej informatiky ako prvá fakulta na Slovensku prestížnu akreditáciu Association of Certified Charetered Accountants so sídlom v Glasgow (ACCA) na vybrané predmety vyučované práve v študijnom programe Účtovníctvo (bakalárske štúdium) a Účtovníctvo a audítorstvo (inžinierske štúdium). V roku 2018 boli dosiahnutý najvyšší počet akreditovaných výnimiek zo skúšok ACCA pre absolventov študijného programu Účtovníctvo a audítorstvo v ČR a SR, výnimky získali aj študenti študijného programu Účtovníctvo a finančný manažment a zachované zostali výnimky pre absolventov študijného programu účtovníctvo.

 

Uplatnenie absolventov

O uplatnenie kvalitných absolventov študijných programov je dlhodobý záujem, čo vyplýva z faktu, že v Slovenskej republike musí mať každý z viac ako 400 000 podnikov a nepodnikateľských organizácií vedené účtovníctvo. Medzi našich absolventov patril guvernér národnej banky, predstavitelia Slovenskej komory audítorov či Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov či topmanažéri domácich ale aj zahraničných podnikov.

 

Z histórie katedry

Historické základy siahajú až do vzniku Vysokej školy obchodnej (VŠO, súčasnej Ekonomickej univerzity v Bratislave) v r. 1940, pričom na založení VŠO mal významný podiel prof. Ing. Vladimír Králičiek, DrSc. Po rôznych organizačných zmenách vznikla v r. 1952 samostatná Katedra účtovnej evidencie, ktorá sa neskôr pretransformovala na Katedru účtovníctva a ešte neskôr na Katedru účtovníctva a audítorstva. Učitelia katedry stáli pri zrode najvýznamnejších inštitúcií združujúcich účtovníkov a audítorov, tak Slovenskej komory audítorov, ako aj Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov. V súčasnosti sa katedra profiluje ako pracovisko zamerané nielen na výučbu všeobecných aspektov účtovníctva, ale aj tých oblastí, ktoré sú na úrovni Slovenska unikátne.

 

Spolupráca

Nezanedbateľné miesto v činnosti katedry má spolupráca s účtovnými, audítorskými a poradenskými spoločnosťami, inštitúciami verejného a štátneho sektora a profesijnými organizáciami. Každý rok tak privítame na našich prednáškach desiatky z nich.

  • Ministerstvo financií Slovenskej republiky
  • Slovenská komora audítorov
  • Slovenská komora certifikovaných účtovníkov
  • Slovenská komora daňových poradcov
  • Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Úrad pre dohľad nad výkonom auditu