Rámcová účtová osnova pre podnikateľov (Účtovníctvo, UPS I.) 

 Pokyny ku skúške Účtovníctvo ZS 2020/2021 

 Účtovníctvo ZS 2020/2021 tematické okruhy na skúšku 

 Otázky a literatúra na štátnu skúšku na bakalárskom štúdiu ÚČTOVNÍCTVO 

Otázky a literatúra na štátnu skúšku na inžinierskom štúdiu - Študijný program ÚČTOVNÍCTVO A AUDÍTORSTVO 

Otázky a literatúra na štátnu skúšku na inžinierskom štúdiu - Študijný program ÚČTOVNÍCTVO A FINANČNÝ MANAŽMENT 

Analýza účtovnej závierky  - otázky na skúšku  

Makro na náhodné usporiadanie súboru dát