Načítavam stránku...
 

Konferencie

2018 

2017 

 2016

2015

2014 

2013 

2012 

 • Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie - Přínosy a náklady implementace IFRS v České republice a ve Slovenské republice. Šumava: 11. – 13. septembra 2012
 • Vývoj účtovníctva a audítorstva a  jeho perspektívy v 21. storočí 23. – 27. októbra 2012
 • Teória a prax účtovníctva a audítorstva 8. novebra 2012
 • Zimná škola 2012

2011 

2010 

2009 

2008 

 • Účetnictví v procesu světové harmonizace - Přínosy a náklady implementace IFRS v České republice a ve Slovenské republice. Horní Bezděkov: 9. – 11. septembra 2008
 • Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve – jej miesto v prostredí uplatňujúcom prvky vedomostnej ekonomiky

2007 

2006 

 • Účetnictví v procesu světové harmonizace. Mariánská: 12. – 14. septembra 2006
 • Rozvoj účtovnej teórie a jej aplikácia v praxi z interdisciplinárneho hľadiska

2005 

 • Teória, prax a vzdelávanie v účtovníctve  a audítorstve vo svetle medzinárodných noriem. Makov – Kopanice: 5. – 7. septembra 2005

2004 

 • Vedecký seminár k výsledkom riešenia výskumných úloh Katedry účtovníctva

Prehľad vedeckých grantov

2016

 

 • VEGA č. 1/0512/16 Zachovanie a rast majetkovej podstaty ako relevantný nástroj trvalo udržateľného rozvoja podniku 2016-2018
 • VEGA č. 1/0935/16 Využitie elektronického finančného vykazovania na báze jazyka XBRL 2016-2018
 • KEGA 26EU-4/2016 Potreba skvalitnenia účtovných informácií s využitím nadnárodných úprav, osobitnej IFRS v legislatívnych podmienkach SR 2016-2018
 • IGM I-16-109-00 Prognózovanie budúcej finančnej situácie malých a stredných podnikov v SR s využitím neurónových sietí ako nástroj podpory rizikového financovania 2016

 

2015

 • pokračujúce projekty VEGA z rokov 2012, 2013, 2014

2014 

 • VEGA č. 1/0122/14 Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky 2014-2016
 • VEGA č. 1/0486/14 Význam oceňovania transakcií medzi závislými osobami a ich vplyv na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky 2014-2016

2013 

 • VEGA č. 1/0069/13 Koncepcia verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti v kontexte platnej legislatívy účtovníctva z pohľadu audítorskej profesie 2013-2015

2012 

 • KEGA č. 513/12 E-learning ako forma univerzitného a celoživotného vzdelávania v oblasti účtovníctva 2012-2014

2011 

 • KEGA č. 016EU-4/2011 Teória a prax účtovníctva v kontexte svetového vývoja s akcentom na vzdelávanie študentov v účtovníckej profesii 2011 – 2012

2010 

 • KEGA č. 88-031EU-4/2010 Účtovníctvo rozpočtových organizácií (projekt na podporu vydania monografie) 2010
 • KEGA č. 227-023EU-4/2010 Zmeny vlastníckych transakcií v obchodných spoločnostiach z pohľadu účtovníctva (projekt na podporu vydávania monografie) 2010
 • VEGA č. 1/0492/10 Význam Európskej spoločnosti pre spoločný trh a nevyhnutnosť harmonizácie účtovníctva v rámci krajín EU
 • IGPM 2617121/10 Globalizácia a harmonizácia účtovníctva v podmienkach hospodárskej krízy 2010-2011

2009 

 • IGPM 2317120/09 Účtovníctvo v procese svetovej harmonizácie 2009 – 2010

2008 

 • KEGA č. 3/6243/08 Implementácia zmien v účtovnom a daňovom systéme po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie a do Eurozóny do výučby predmetov študijného programu Účtovníctvo 2008 – 2009
 • VEGA č. 1/0284/08 Metodologické aspekty účtovníctva, audítorstva a kontroly v mikroekonomickom prostredí s dôrazom na potreby teórie a praxe v kontexte národných a nadnárodných požiadaviek. 2008 – 2010
 • 2317115 Účtovníctvo z interdisciplinárneho hľadiska v kontexte súčasného vývoja ekonomických vedných disciplín

2007 

 • VEGA č. 1/4587/07 Implementácia medzinárodných účtovných štandardov pre finančné vykazovanie a ich vplyv na metodiku účtovania a vykazovania v komerčných poisťovniach a v zdravotných poisťovniach 2007 – 2009
 • IGPM č. 2317113/07 Teoreticko-metodologické problémy implementácie novelizovanej právnej úpravy účtovníctva Európskej únie v Slovenskej republike 2007 – 2008

2006 

 • KEGA č. 3/4209/06 Tvorba nových učebných textov pre výučbu predmetu Účtovníctvo poisťovní v súvislosti s aktualizáciou učebného plánu v kontexte s prechodom na IAS/IFRS 2006 – 2008
 • IGP 2317110/06 Analýza informácií z účtovníctva pre potreby hodnotenia úrovne hospodárskych procesov v krajinách EÚ 2006 – 2007
 • IGP 2317111/06 Analýza a možnosti zosúladenia účtovných a daňových informácií v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie v nadväznosti na nadnárodnú úpravu 2006 - 2007

2005 

 • VEGA č. 1/2629/05 Teoreticko-metodologické problémy účtovníctva Slovenskej republiky v procese zosúlaďovania s právom Európskej únie 2005 – 2007
 • IGPM č. 2317108/05 Možnosti implementácie informačných technológií a prostriedkov výpočtovej techniky do výchovno - vzdelávacieho procesu v školskom a mimoškolskom vzdelávaní v oblasti účtovníctva 2005 - 2006
 • IGPM č. 2317107/05 Teoretické, metodologické a aplikačné aspekty účtovníctva po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie 2005

2004 

 • KEGA č. 3/2047/04 Aplikácia medzinárodných účtovných štandardov vo výučbe účtovníctva na vysokých školách ekonomického zamerania 2004 – 2005
 • IGPM č. 2317103/04 Analýza a prognóza vývoja účtovníctva v období vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. 2004
 • IGPM č. 2317104/04 Prístupy k účtovaniu a vykazovaniu podnikových kombinácií (akvizície, fúzie) a ich vplyv na finančnú situáciu prezentovanú v účtovnej závierke podniku. 2004 - 2005

   

 

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?